РЕШЕНИЕ
№ 24
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 19.12.2019 г., Протокол № 3

Относно: ОС_115/10.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно създаване на сдружение с нестопанска цел с участието на община Казанлък за реализиране на проект "Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове" по ОП "Иновации и конкурентоспособност“.

Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници: „Министерство на икономиката е обявило подбор на проекти по процедура BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Целта на процедурата е изграждане и развитие на съвременна научноизследователска и иновационна инфраструктура за провеждане на приложни изследвания от отворен тип, способстващи за ускорено икономическо и социално развитие на българските региони. Фокусът на процедурата е върху създаване на работещо партньорство между бизнеса и науката в полза на регионалната икономика. Бизнесът има водеща роля при създаването на условия за максимално използване на продуктите на Регионалните иновационни центрове, като се внедрят и комерсиализират новите технологии, създадени в тях. Друг важен аспект е създаването на иновационна и технологична култура, която стои в основата на успеха на това партньорство.

Допустими кандидати по процедурата са обединения под формата на Сдружения по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ)  или Дружества по смисъла на Търговски закон (ТЗ). Задължителни членове  на обединенията са минимум три юридически лица, регистрирани по ТЗ и минимум 1 висше учебно заведение/научноизследователска организация или техни звена/институти. Общините са допустими членове на обединенията и допринасят за по-висока оценка на проектното предложение по критериите за техническа и финансова оценка.

Безвъзмездната финансова помощ може да бъде в границите от 1,5 мил. лв. до 7 мил. лв. Интензитет на помощта е до 50 % за разходи в режим „инвестиционни помощи за научноизследователски инфраструктури“ и до 90 % за разходи в режим „de minimis“. Остатъкът трябва да бъде съфинансиран чрез собствени средства, които изключват всякаква публична подкрепа. Срокът за кандидатстване е до 20.01.2020 година.

В общинска администрация постъпи Покана с вх. № 168-2214-1/28.11.2019 г.,  инициирана от високотехнологични фирми, развиващи своята дейност на територията на град Казанлък: „Чек Пойнт кардио“ ООД, „Давид Холдинг“ АД, „Сороков Инстлументс“ ООД, „ИКТ Център“ ЕООД, с предложение Община Казанлък да се включи в създаване на юридическо лице с нестопанска цел (Сдружение), за участие в проект по откритата процедура.

Предложението е за форма на сдружение и цели в следните аспекти:

  • Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в областта на иновациите, техническото и икономическото развитие и интелигентната специализация на територията на Югоизточен район със седалище в гр. Казанлък.
  • Регионалният иновационен център „Казанлък“ е доброволно сдружение на юридически лица за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на регионалния капацитет за въвеждане и развитие  на иновации чрез засилване на сътрудничеството между бизнеса и научно-изследователските организации/университетите  и др.
  • Предмет на сдружението е създаване на специфична научноизследователска инфраструктура, обединяваща бизнес идеи, иновационна инфраструктура и изследователски състав, предоставяща експертиза и услуги на местните предприятия, водещи до висок, конкурентноспособен и устойчив икономически растеж на региона.

За учредяване на Сдружението е внесен проект на Устав на Регионален иновационен център „Казанлък“, сдружение с нестопанска цел.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 15, чл.59, ал.1 и ал.2, т.6, чл.61 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие и одобрява участието на Община Казанлък в Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Регионален иновационен център „Казанлък“.

2. Дава съгласие и подкрепя кандидатстване от името на Сдружение с нестопанска цел Регионален иновационен център „Казанлък“ по процедура BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

3. Избира за представляващ Община Казанлък в Сдружение с нестопанска цел „Регионален иновационен център „Казанлък“ – г-жа Галина Георгиева Стоянова, Кмет на Община Казанлък. Възлага в това й качество да подпише Споразумението за партньорство за създаване на Сдружение с нестопанска цел Регионален иновационен център „Казанлък“.

4. Одобрява и приема за партньори в Сдружение с нестопанска цел „Регионален иновационен център „Казанлък“ за реализиране на съвместните дейности при изпълнението на проекта, както следва:

4.1.        Публичен сектор:

- Община Казанлък, гр.Казанлък, бул.Розова долина № 6, представлявана от Галина Георгиева Стоянова – Кмет, Булстат: 000817778 ;

 

4.2.       Юридически лица, регистрирани по Търговски закон:

- „Чек Пойнт кардио“ ООД, ЕИК: 202388806, седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. Христо Ботев , №35, ет 3, представлявано от Управител – Бойчо Бойчев;

- „Давид Холдинг“ АД, ЕИК: 833092882, седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. Стара река, № 2, представлявано от Управител – Бальо Атанасов Динев;

- „Сороков Инструментс“ ООД, ЕИК:123575107, седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к Полигона, ул „Михаил Тенев №6, офис 6.4, представлявано от Управител - Георги Сороков;

- ИКТ Център“ ЕООД, ЕИК: 202385098, седалище и адрес на управление: гр.Казанлък, ул. "Братя Жекови" № 19 , представлявано от Управител - Радостина Атанасова Кацарова;

- България Текс АД; ЕИК: 12, седалище и адрес на управление: гр. Казанлък,ул Цар Освободител“ 46, представлявано от изп. Директор – Георги Георгиев

- СБР Несебър АД, ЕИК: 102835135, седалище и адрес на управление: област Бургас, община Несебър; гр. Несебър 8230; ул. Хан Крум No 31 представлявано от изп. Директор - ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ГЕРГОВ

4.3. Висше учебно заведение /научноизследователска организация или техни звена/институти:

-   Технически колеж - Казанлък, при Технически университет – София, гр. Казанлък, ПК 6000, ул. „Райко Даскалов” №24, представляван от Проф. д-р инж. Ивайло Ганев – в качеството си на Директор на Технически колеж – Казанлък.

4.4. Неправителствения сектор:
- Казанлъшка търговско-промишлена палата, бул. Княз Ал. Батенберг 12 - партер, 6100, Казанлък, представлявана от Ангел Скендеров – Председател.

 

5. Одобрява текста на Споразумението за партньорство, приложено към настоящия доклад.

 

6. Одобрява приложен проект на устав на Сдружение с нестопанска цел „Регионален иновационен център „Казанлък“.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 26/12/2019 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220