РЕШЕНИЕ
№ 25
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 19.12.2019 г., Протокол № 3


Относно: ОС_88/04.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината относно определяне представител на община Казанлък в Агенция за регионално развитие - Стара Загора, който да стане член на Общото събрание на сдружението за следващите 2 години - Иванка Иванова, секретар на община Казанлък.

Мотиви: Вносителят докладва пред общинските съветници: „Агенция за регионално икономическо развитие (АРИР) - Стара Загора, е създадена с подкрепата на Американската агенция за международно развитие на 15 октомври 1995 г. с Договор за гражданско дружество между Община Стара Загора и Търговско-промишлена палата като Агенция за икономическо развитие. На 8 юли 1997 г. е пререгистрирана като самостоятелно юридическо лице по ЗЛС като Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора, а на 16 октомври 2001 г. е пререгистрирана като Сдружение с нестопанска цел в обществена полза. Агенцията е пълноправен член на Българската асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА).

Приоритетни цели на организацията са свързани с подкрепа на местните и регионалните власти в процеса на формиране и прилагане на политики за развитие, както и при подготовка и реализация на проекти, насочени към местното икономическо развитие на общините от регион Стара Загора.

Община Казанлък е пълноправен член на Агенцията за регионално икономическо развитие, съгласно Решение № 59/27.01.2013 г.  на Общински съвет - Казанлък.

Съгласно устава на Агенцията за регионално икономическо развитие - Стара Загора, Общото събрание на организацията избира управителните си органи на всеки 2 години. На предстоящата сесия на Общото събрание на АРИР, насрочена за 17.01.2020 г., на която ще бъдат избрани нови Управителен съвет и Председател на УС, Община Казанлък като неин равноправен член трябва да потвърди или избере нов свой представител, за което е необходимо решение на Общински съвет.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

 

Определя представител на Община Казанлък в Агенция за регионално развитие – Стара Загора Иванка Ганчева Иванова, секретар на община Казанлък, който да стане член на Общото събрание на сдружението за следващите 2 години.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора, представлявана от Румяна Грозева, изпълнителен директор.

 

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 31.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 26/12/2019 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220