РЕШЕНИЕ
№ 26
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 19.12.2019 г., Протокол № 3


Относно: ОС_72/28.11.2019 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на ОбС с проект за решение относно определяне на представител на Общинския съвет в Националната асоциация на председателите на Общински съвет в Република България /НАПОС/.

Мотиви: Вносителят докладва на общинските съветници: „През 2004 г. е учредена НАПОС – РБ, която работи активно за утвърждаване статута, не само на председателите на общински съвети, но и на общинските съветници. Организацията съдейства за повишаване административния капацитет на представителите в местната законодателна власт. НАПОС – РБ се е утвърдила като уважаван партньор на много правителствени и неправителствени организации, между които Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ и Конгреса на местните и регионалните власти в Страсбург. През Мандат 2015 – 2019г. в НАПОС – РБ са членували 209 председатели на общински съвети. Благодарение на усилията им, през годините бяха извършени редица значителни промени в ЗМСМА, чрез които се постигна трайно уреждане на трудово правния статут на председателите на общински съвети и достойно възнаграждение на общинските съветници. Съвместно с Постоянната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към Народното събрание, активно се работеше при обсъждането и приемането на редица закони, касаещи местното самоуправление. Проведени бяха  национални и регионални дискусионни форуми. Чрез информационния бюлетин „Председател“ беше популяризирана дейността на 48 общински съвети, между които и този на Казанлък. Всички председатели на общинските съвети получават централизирано, редовни консултации, становища и юридическа помощ по значими проблеми.

Като председател на Общински съвет - Казанлък в предходните 2 поредни мандата, бях избиран за член на Контролния съвет на асоциацията, поради което детайлно съм запознат с естеството на работа.“

 Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

 

Дава съгласие Николай Златанов Димитров - председател на общински съвет  Казанлък, да членува в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България, като дължимия членски внос е за сметка на бюджета на общината.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;

инж. Делян Дамяновски  – изпълнителен директор на НАПОС – РБ.

 

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 31.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 26/12/2019 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220