РЕШЕНИЕ
№ 27
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 19.12.2019 г., Протокол № 3


Относно: ОС_74/28.11.2019 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на ОбС с проект за решение относно определяне на представител на Общински съвет - Казанлък в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.

Мотиви: Вносителят докладва пред общинските съветници: „Съгласно чл.9, ал.3 от ЗМСМА, Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ представлява и защитава интересите на своите членове – общините пред държавните органи, разработва предложения за промени и усъвършенстване на правната уредба на местното самоуправление, подготвя становища и предложения по проектобюджета на страната, в частта му за общините, осъществява контакти и взаимодействия със сродни организации от други страни, членува в международни сдружения, осъществява и други функции, определени със закон и с устава му.

НСОРБ организира обучения, предоставя консултации, разпространява Информационен бюлетин, консултативни разработки и други информационни издания, чрез реализация на спечелени проекти поетапно внедрява нови практики в общините. Вече 23 години Сдружението обединява усилията на всички български общини за утвърждаването им като силни и демократични местни власти. Чрез дейността си, НСОРБ съдейства за разширяване правомощията на общините, работи за предоставяне на повече права по управлението на общинските дейности и финанси.

Висш ръководен орган на НСОРБ е Общото събрание. То приема, изменя и допълва устава на Сдружението; избира и освобождава членовете на Управителния и Контролния съвет; приема решения за създаване  и закриване на постоянни комисии; приема програмата за дейността на Сдружението; приема годишния бюджет на Сдружението и отчета за неговото изпълнение; взема и други решения, съгласно правомощията му, посочени в устава.

Общото събрание се състои от делегатите на общините – членове на Сдружението. Общото събрание на НСОРБ заседава най-малко веднъж годишно. Съгласно чл.12, ал.2 от Устава на НСОРБ в него всяка община е представена от двама делегати – кметът на общината и представител на ОбС. В неговите заседания общината има право на два гласа, упражнявани самостоятелно от двамата делегати. Общината се счита за представена в случай, че в заседанието на Общото събрание участва поне един от нейните делегати.

На основание чл.27, ал.1 от Устава на НСОРБ, в двумесечен срок след провеждането на първото си заседание, новоизбраният ОбС следва да определи своя представител в Общото събрание и да уведоми за това изпълнителния директор на НСОРБ.

Като председател на Общински съвет - Казанлък в предходните 2 последователни мандата, бях делегат в общото събрание на НСОРБ, поради което подробно съм запознат с работата на организацията.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1 от Устава на НСОРБ,

 

Р Е Ш И:

Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България Мандат 2019 – 2023 г. – Николай Златанов Димитров – председател на ОбС - Казанлък.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;

Силвия Георгиева  – изпълнителен директор на НСОРБ.

 

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 26/12/2019 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220