РЕШЕНИЕ
№ 28
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 19.12.2019 г., Протокол № 3
 

Относно: ОС_67/28.11.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне на имот, частна общинска собственост с площ от 35,60 кв.м, находящ се в гр. Казанлък, кв. Кармен, безвъзмездно за управление за срок от 10 години на Областна дирекция на МВР - Стара Загора.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че през месец юли 2019 година в Община Казанлък е постъпило писмо от Старши комисар - Стоян Стоянов, директор на ОД на МВР гр. Стара Загора с искане да им бъде предоставено за безвъзмездно ползване за срок не по-малък от 10 години, на  част от сграда , находяща се в гр. Казанлък, кв. Кармен, ул. „Илинден“ №41.

Общински съвет – Казанлък с Решение №1115/25.07.2019 год. учредява исканото право на ползване на ОДМВР – Стара Загора на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.2 и ал.4 от ЗОС и във връзка с чл. 54, ал.3 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък и упълномощава Кмета на Общината да сключи договор със съответните клаузи. Така изготвеният договор е изпратен за съгласуване чрез Дирекция  „Управление на собствеността и социални дейности“- МВР на министъра на вътрешните работи за подпис. От страна на посочената Дирекция договорът за предоставяне право на ползване, е върнат с отказ за съгласуване, отразен в Писмо с вх. № 66-12-1#1/06.11.2019 г. Със същото писмо  от ОДМВР – Стара Загора желаят да бъде преразгледано Решение№1115/25.07.2019 г. и да бъде предоставено безвъзмездно за управление за срок от 10 години за описаната част от имота – частна общинска собственост, като изрично бъде предвидена възможност за извършване на ремонтни дейности на помещението за сметка на ОДМВР – Стара Загора.

Исканият от ОДМВР – Стара Загора за безвъзмездно управление имот, представлява помещение с площ от 35,6 кв.м (тридесет и пет 0,60) кв.м в югозападната част на сграда с идентификатор 35167.505.131.1 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка едно три едно точка едно) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, кв. Кармен, разположена в имот с идентификатор 35167.505.131 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка едно три едно), със застроена площ 97 (деветдесет и седем) кв.м, брой етажи: 1 (един), Предназначение: Здравно заведение. Помещението е включено в част от имот, за който е съставен Акт за частна общинска собственост №3632/22.01.2019 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. Рег.№401/24.01.2019 г., акт 102, т.2, н.д.310. Част от сградата се ползва за здравни медиатори и под наем, съгласно Договор Д04-114/13.11.2019 г.

Помещението с площ от 35,6 кв.м по строителна документация е с предназначение „център за здравна промоция“ е в лошо физическо състояние и към настоящия момент не се ползва по предназначение. След подходящ ремонт може за бъде използвано за нуждите на Районно управление на МВР в град Казанлък.

Съгласно чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост имотите и вещите  - общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури.


Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал. 3 от Закона за общинската собственост,

Р Е Ш И:

 

I. Отменя Решение №1115/25.07.2019 г. на Общински съвет – Казанлък.

II. Предоставя безвъзмездно за управление за срок от 10 години на Областна дирекция на МВР – Стара Загора, Булстат 129009952, гр. Стара Загора , ул. „Граф Игнатиев“№16, представлявано от Старши комисар Стоян Стоянов – Директор, за обезпечаване дейността на РУ Полиция – Казанлък,  част от имот -  частна общинска собственост: Помещение с  площ от 35,60 (тридесет и пет 0,60) кв.м, в югозападната част на сграда с идентификатор 35167.505.131.1 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка едно три едно точка едно) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №рД-18-88/2015г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п.к. 6100, кв. Кармен, разположена в имот с идентификатор  35167.505.131 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка едно три едно), със застроена площ: 97 (деветдесет и седем) кв.м, брой етажи:1 (един), Предназначение: Здравно заведение.

III. Всички разходи, свързани с експлоатацията, текущата поддръжка, ремонт на помещението и общите части на сградата за срока на договора, са за сметка на ползвателя – Областна дирекция на МВР – Стара Загора.

IV. Одобрява приложения проект на договор.

V. Упълномощава Кмета на община Казанлък да извърши всички необходими действия по предоставяне на имота по т. II.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;

Старши комисар Стоян Стоянов, Директор на ОД на МВР- Стара Загора.   

 

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

                                                                                                                                                     

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 26/12/2019 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220