РЕШЕНИЕ
№ 29
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 19.12.2019 г., Протокол № 3


Относно: ОС_24/15.11.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 11 400 лв., за продажба на земя с площ от 980 кв.м в с. Овощник, на Рая Вълкова.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че в Общинска администрация e постъпило Заявление с вх. № 94-Р-393-1/2019 г. за закупуване на земя, частна общинска собственост от собственика на законно построена върху нея сграда. Сградата е построена при условията на отстъпено право на строеж - договор от 18.04.1966 г. Заявлението е подадено от Рая Вълкова, собственик на жилищната  сграда (съгласно Нотариален акт №33, т. II, рег. №2461, дело №183/ 2017 г., Нотариален акт №42, т. VIII, дело №1828/ 07.06.1993 г., Удостоверение за наследници №153/20.10.2016 г., Писмо №065-59'1/2019 г.), построена в Урегулиран поземлен имот ХI-470, кв. 53 с площ 980 кв. м по действащ Подробен устройствен план на с. Овощник, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №366/20.12.1990 г., при граници: север - УПИ VII-462; изток – УПИ Х-471; юг – улица; запад - УПИ XII-469. По предходен план, имотът е  идентичен с парцел IV в кв. 32 на с. Овощник.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №3777/10.10.2019 г., вписан в Служба по вписванията-Казанлък  с дв. вх. рег. №6544, вх. рег. №6547/14.10.2019 г., акт №145, т. 23, н. д. 4833.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2019 г., приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за придобиване на земя от собствениците на законно построени сгради върху нея.

Преписката се изготвя на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда и чл. 44 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък.

Данъчната оценка на земята е 7 007,00 лв., съгласно Удостоверение №7404048918 от 18.09.2019 г. на Дирекция „Местни приходи”. Изготвената пазарна оценка от  оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС  е  11 400,00 лв., без ДДС.  

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и  чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 44 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2019 г., приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№3777 от 10.10.2019 г.

Рая Вълкова

11 400,00

Отстъпено право на строеж

Урегулиран поземлен имот

ХI-470, кв. 53 на с. Овощник

 

2. Определя пазарна цена в размер на 11 400,00 (единадесет хиляди и четиристотин) лева, без ДДС, за продажба на земя с площ 980 (деветстотин и осемдесет) кв. м, представляваща Урегулиран поземлен имот ХI-470 (единадесети за четиристотин и седемдесети), кв. 53 (петдесет и трети) с площ 980 (деветстотин и осемдесет) кв. м по действащия Подробен устройствен план на с. Овощник, община Казанлък, одобрен със Заповед №366/20.12.1990 г., при граници: север - УПИ VII-462; изток – УПИ Х-471; юг – улица; запад - УПИ XII-469.

 

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор за продажба на имота по т. 1 със заявителя, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за негова сметка.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък; Рая Вълкова.

 

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 31.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 26/12/2019 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220