РЕШЕНИЕ
№ 30
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 19.12.2019 г., Протокол № 3

Относно: ОС_98/06.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии и възлагане управлението на горските територии, собственост на община Казанлък през 2020 г.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че съгласно чл.111 от Закона за горите и чл.7 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти, ползването на дървесина от Общинския горски фонд Ползването на дървесина в горските територии - общинска собственост, се извършва въз основа на годишен план. Годишният план по ал. 1 се одобрява с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината и се публикува на интернет страницата на съответната община в срок 15 дни от одобряването му. Годишния план, както и обемите на ползването на дървесина в горските територии - общинска собственост, се определят в съответствие с Горскостопански план 2012 - 2021 г., утвърден от РУГ Стара Загора. Принципите, по които е разработен Годишния план за  ползване на дървесина  за  2020 г. са съгласно изискванията  на чл.45 ал.4 от Наредба №8 от 5 август 2011 г. за сечите в горите, като  определените за сеч отдели и подотдели са: 1. в които сечта от предходната година не е приключила; 2. с влошено санитарно състояние; 3. с напреднал възобновителен процес; 4. с пълнота, по-голяма от 0,8, за провеждане на отгледни сечи; 5. за провеждане на отгледни сечи до склопяването им; 6. в които са планирани дейности по опазване от пожари.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.111, ал.4, т.1 от Закона за горите, във връзка с чл.7, ал.4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г. от Закона за горите,

Р Е Ш И:

 

Одобрява Годишния план за 2020 г. за ползване на дървесина от Общинския горски фонд,  съгласно Приложения №1, 2, 3, 4.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в гласуването 32 общински съветници, от които „За” 32.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 26/12/2019 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220