РЕШЕНИЕ
№ 33
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 19.12.2019 г., Протокол № 3

Относно: ОС_113/10.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 6 400,00 лв., за продажба на земя с площ от 600 кв.м. представляваща УПИ IX-964 в кв. 87 в с. Горно Черковище, общ. Казанлък.

Мотиви: В Общинска администрация e постъпило Заявление с вх. №94-Ш-249-5 от 11.09.2019 г. за закупуване на земя, частна общинска собственост от собствениците на жилищна града. Заявлението е подадено от Шериф Гаман, Галя Чочева, Зийнеп Осман и Анка Мустафова, собственици на жилищната сграда, съгласно Нотариален акт №6, т. 2, рег. №1212, дело №190/ 2019 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. №2732, вх. №2733/ 09.05.2019 г., акт №55, т. 10, д. №1962 г. и Удостоверение за наследници №70/09.08.2019 г., построена в Урегулиран поземлен имот (УПИ) -964 в кв. 87 на с. Горно Черковище, с площ 600 кв. м,  съгласно ПУП, одобрен със Заповед №370/ 1990 г., при граници: север – УПИ VIII-963; изток и юг – улица и запад –  землищна граница. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №3796 от 21.11.2019 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх.  №7559, вх. №7561/ 26.11.2019 г., акт №100, том 27, н. д. №3627.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2019 г., приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за придобиване на земя от собствениците на законно построени сгради върху нея.

Преписката се изготвя на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда и чл. 45 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък.

Данъчната оценка на земята е 2838,00 лв., съгласно Удостоверение №7404049497 от 30.10.2019 г. на Дирекция „Местни приходи”. Изготвената пазарна оценка от  оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС  е  6 400,00 лв., без ДДС.  

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 44 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2019 г., приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение № 6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначе- ние

Описание на имота

№3796 от 21.11.2019 г.

Шериф Гаман, Галя Чочева, Зийнеп Осман и Анка Мустафова

6 400,00

ЖС

Урегулиран поземлен имот IХ-964 в кв. 87 на

с. Горно Черковище, с площ 600 кв. м

 

2. Определя пазарна цена в размер на 6 400,00 (шест хиляди и четиристотин) лева, без ДДС, за продажба на земя с площ 600 (шестстотин) кв. м, представляваща Урегулиран поземлен имот -964 (девети за деветстотин шестдесет и четвърти) в кв. 87 (осемдесет и седми) на с. Горно Черковище по действащ Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №370/ 1990 г., при граници: север – УПИ VIII-963; изток и юг – улица и запад –  землищна граница.

 

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор за продажба на имота по т. 1 със заявителя, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за негова сметка.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък; Шериф Гаман;

Галя Чочева; Зийнеп Осман; Анка Мустафова;

 

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” 33.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 26/12/2019 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220