РЕШЕНИЕ
№ 34
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 19.12.2019 г., Протокол № 3


Относно: ОС_117/10.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начална тръжна цена на Поземлен имот с идентификатор 35167.501.8758, в кв. 2, гр. Казанлък.

Мотиви: Вносителят съобщава, че в Приложение № 3, Табл. „От продажба на земеделска земя, в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на община Казанлък за 2019 г., приета с Решение № 899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък е включен:

Под номер 17: Поземлен имот с идентификатор 35167.501.8758 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка осем седем пет осем) с площ 434 (четиристотин тридесет и четири) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване; Граници: Поземлени имоти с идентификатор: север - 35167.501.309; изток - 35167.501.8759; юг -  35167.501.308 и запад – 35167.501.8757.

По Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №429/04.05.2010 г. на Кмета на Община Казанлък за имота е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-8758 „За ЖС“ с площ 434 кв. м в  кв. 2 на гр. Казанлък.

За имота има съставен АЧОС №3654/21.02.2019 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1169/01.03.2019 г., акт 200, т. 4, н.д. 852.

За имота са изготвени актуални данъчна и пазарна оценки, които са в размер 8 690,90 лв. и 17 800 лв. От издаденото Удостоверение от независимия оценител цената остава непроменена.

С Решение № 1004/28.03.2019 г. Общински съвет е взел решение за извършване на продажба чрез публични търгове на 5 броя поземлени имоти. Четири от тях са продадени, а за един 35167.501.8758, гр. Казанлък е нямало кандидат.

С оглед изпълнение на програмата, кметът счита за целесъобразно да бъде организиран и проведен публичен търг за продажба на имота, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Предлага начална тръжна цена, съответстваща на изготвената актуална към  момента пазарна цена. 

В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договор за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък,

Р Е Ш И:

І. Да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-Казанлък, на общински имот, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 35167.501.8758 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка осем седем пет осем) с площ 434 (четиристотин тридесет и четири) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със заповед №РД-18-88/ 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване; Граници: Поземлени имоти с идентификатор: север - 35167.501.309; изток - 35167.501.8759; юг -  35167.501.308 и запад – 35167.501.8757.

Начална тръжна цена: 17 800 (седемнадесет хиляди и осемстотин) лв. без ДДС.

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичните търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 26.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 26/12/2019 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220