РЕШЕНИЕ
№ 35
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 19.12.2019 г., Протокол № 3

Относно: ОС_118/10.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 и определяне на начална тръжна в размер на 186 460 лв., без ДДС за Поземлен имот с идентификатор 35167.505.65, кв. 376, гр. Казанлък и Поземлен имот с идентификатор 35167.505.267 с начална цена - 460 360 лв., без ДДС. Постъпи писмо с вх. № ОС-120/11.12.2019 г., с приложени допълнения по становище на юриста на ОбС.

Мотиви: Кметът на общината съобщава, че в Приложение № 3, Табл. „От продажба на земи, по реда на Наредба №15 на ОбС-Казанлък“, в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2019 г., приета с Решение № 899/29.11.2018 г. на Общински съвет-Казанлък,

Под номер 12 е включен: Поземлен имот с идентификатор 35167.505.267 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка две шест седем), с обща площ 11 440 (единадесет хиляди четиристотин и четиридесет) кв. м, по кадастралната карта и регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: кв. 376, гр. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс; при съседи: 35167.505.65; 35167.505.9147; 35167.505.9148; 35167.505.163; 35167.505.161, 35167.505.97, 35167.505.85, 35167.505.9138, 35167.505.9137. По Подробен устройствен план на гр. Казанлък, одобрен с Решение№777/2013 г. на ОбС-Казанлък, представлява Урегулиран поземлен имот II-64,65, отреден „За социални дейности“ в кв. 376, гр. Казанлък.

За имота е съставен Акт за общинска собственост (AОС) № 3267/18.04.2016г., вписан в Служба по вписванията под № 3820/19.05.2016 г., Акт 115, т. 12, н.д. 2439.

За имота са изготвени актуални данъчна и пазарна оценки в размер, съответно       146 421,90 и 460 360 лв.

Под номер 13 е включен: Поземлен имот с идентификатор 35167.505.65 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка шест пет), с обща площ 3 572 (три хиляди петстотин седемдесет и два) кв. м, по кадастралната карта и регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: кв. 376, гр. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс; при съседи: 35167.505.9147, 35167.505.267, 35167.505.9137, 35167.505.717.

По Подробен устройствен план на гр. Казанлък, одобрен с Решение № 684/2013 г. на ОбС-Казанлък, представлява Урегулиран поземлен имот III, отреден „За социалнa дейност“ в кв. 376, гр. Казанлък.

За имота е съставен Акт за общинска собственост (AОС) № 3667/25.02.2019 г., вписан в Служба по вписванията под № 1262/07.03.2019 г., Акт 55, т. 5, н.д. 911.

За имота са изготвени актуални данъчна и пазарна оценки в размер, съответно 50 229,50 и 186 460 лв.

С Решение № 1125/25.07.2019 г. Общински съвет е взел решение да се извърши продажба на двата поземлени имота чрез публичен търг по реда на глава шеста от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-Казанлък. В изпълнение на решението Кмета е издала Заповед № 1335/29.08.2019 г. за откриване на процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване, които да се проведат на 13.09.2019 г. и 03.10.2019 г. И на двете дати кандидати не се явиха. Поради изтичане срока на валидност на пазарната цена бе възложена актуализация. Пазарните цени остават непроменени, видно от Доклада за актуализация на пазарната цена изготвен от независимият оценител инж. Боряна Мънева.

С оглед изпълнение на програмата, кметът счита за целесъобразно да бъде организиран и проведен публичен търг за продажба на имота, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Предлага начална тръжна цена, съответстваща на изготвената актуална към  момента пазарна цена. 

В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договор за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък,

Р Е Ш И:

 

I. Да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на глава шеста от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-Казанлък, на общински имот:

1. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.267 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка две шест седем), с обща площ 11 440 (единадесет хиляди четиристотин и четиридесет) кв. м, по кадастралната карта и регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: кв. 376, гр. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс; при съседи: 35167.505.65; 35167.505.9147; 35167.505.9148; 35167.505.163; 35167.505.161, 35167.505.97, 35167.505.85, 35167.505.9138, 35167.505.9137. Начална тръжна цена:  460 360  (четиристотин и шестдесет хиляди триста и шестдесет) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.

2. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.65 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка шест пет), с обща площ 3 572 (три хиляди петстотин седемдесет и два) кв. м, по кадастралната карта и регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: кв. 376, гр. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс; при съседи: 35167.505.9147, 35167.505.267, 35167.505.9137, 35167.505.717.

Начална тръжна цена:  186 460  (сто осемдесет и шест хиляди четиристотин и шестдесет) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.

 

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публични търгове за продажба на имоти по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 26.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 26/12/2019 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220