Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ
№ 47
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 19.12.2019 г., Протокол № 3

Относно: ОС_130/17.12.2019 г. - Доклад по чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на ОбС от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Казанлък, Мандат 2020 - 2024 г.

Мотиви: Вносителят съобщава, че в Общински съвет - Казанлък е постъпило Писмо от Красимир Георгиев - председател на Окръжен съд - Стара Загора относно предлагане на кандидати за съдебни заседатели - мандат 2020-2024 г. - за Районен съд - Казанлък - 30 съдебни заседатели (за Общински съвет-Казанлък - 26 кандидати), в което се посочва, че във връзка с изтичащ мандат на съдебните заседатели, участващи в разглеждането на наказателни дела в Районен съд – Казанлък, е необходимо започване на процедура по предлагане на съдебни заседатели.

На основание чл. 68, ал. 1, във връзка с чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), Общински съвет – Казанлък, обяви прием на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели.

В изпълнение изискванията на чл. 67 и чл. 68 от ЗСВ, по предложение на Председателя на  Общински съвет – Казанлък, с Решение № 4/28.11.2019 г., ОбС създаде Временна комисия за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Казанлък, Мандат 2020 г. – 2024 г., която да изготви предложение за лицата (кандидати), за съдебни заседатели за Районен съд – Казанлък.

Броят на кандидатите за съдебни заседатели, които трябва да бъдат предложени от Общински съвет - Казанлък е 26, като най-малко 10 на сто от лицата, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на чл. 67 от ЗСВ, а именно:

 - да бъдат дееспособни български граждани, които са навършили 21 години, но ненавършили 68 години към момента на определянето им за съдебни заседатели, да имат настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за която кандидатстват, да има завършено най-малко средно образование, не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията им, не страдат от психически заболявания.

Към всяко от предложенията до Комисията задължително се прилагат,

следните документи:

1. Подробна автобиография, подписна от кандидата;

2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

4. Данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;

5. Мотивационно писмо;

6. Писмено съгласие;

7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;

8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г. Обстоятелството по чл. 67, ал. 1, т. 4 се установява служебно от комисията.

В срока обявен за подаването им, в ОбС постъпиха 29 заявления на кандидати за съдебни заседатели. Документите на кандидатите са разгледани на заседания на Временната комисия. След извършване на обстоен преглед за съответствието на документите с изискванията на ЗСВ, всички кандидати са допуснати до изслушване, а имената им са публикувани на електронната страница на ОбС - Казанлък. След изтичане на 14 дневния законов срок, кандидатите са поканени на изслушване от ВК. На изслушването не са се явили 3 кандидати, поради което Временната комисия предлага да бъдат отстранени от процедурата. Останалите 26 са одобрени.

Спазено е изискването за минимум 10% от одобрените кандидати да са педагози, а освен това част от останалите са юристи, вещи лица и бивши служители в съдебната система.

Предложението за подбор на съдебни заседатели касае въпрос от обществен интерес, а изпълнението му е свързано с мандат на съдебните заседатели, участващи в разглеждането на наказателни дела в Районен съд – Казанлък, които изтича през м. февруари 2020 г. Предвид на това Председателя внася за разглеждане настоящият доклад по реда на чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Казанлък.

Предвид изтичане на мандата на действащите съдебни заседатели през м. Февруари 2020 г. и необходимостта от разглеждане на решението на ОбС Казанлък от Общото събрание на съдиите в Окръжен съд Стара Загора с което да се определи новия състав на съдебните заседатели, се налага допускане на предварително изпълнение на приетото решение, на основание чл.60, ал.1 от АПК.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 67, чл.68 ал.1 и чл. 69 ал.1  от Закона за съдебната власт и чл.60, ал.1 от АПК,

Р Е Ш И:

І. Предлага кандидати за съдебни заседатели за Районен съд  Казанлък, Мандат 2020 – 2024 г. лицата:

 1. Деница Колева Ганчева
 2. Мариана Атанасова Хаджиева
 3. Емилия Енчева Грозева
 4. Магдалена Желязкова Кунчева
 5. Стефанка Христова Попова
 6. Юсеин Ресим Кехайов
 7. Йолина Любенова Маркова
 8. Йовка Христова Атанасова
 9. Десислава Петкова Найденова
 10. Стефан Тодоров Ванков
 11. Веселин Димитров Димитров
 12. Ивелина Пенкова Николова
 13. Красимира Петрова Илиева
 14. Петър Марков Марчев
 15. Здравка Димитрова Пендоловска
 16. Севен Сербезов
 17. Мария Иванова Костадинова
 18. Стефка Тенева Иванова
 19. Марийка Иванова Георгиева
 20. Стефка Петрова Колева
 21. Вера Колева Стоянова
 22. Симеон Радианов Дамянов
 23. Елена Колева Динева
 24. Дена Сарандева Караиванова
 25. Тоньо Василев Тонев
 26. Димитър Божидаров Ялъмов

  

ІІ. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;

Председателят на Окръжен съд - Стара Загора;

Лицата по т. от 1 до 26 вкл. и тримата отстранени кандидати. 

Участвали в гласуването 31 общински съветници, от които „За” 31.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 26/12/2019 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220