Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ
№ 48
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.01.2020 г., Протокол № 4

Относно: ОС_162/14.01.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно удължаване на срока за погасяване на дългосрочен кредит в размер 1 200 000 лв. между Община Казанлък и "Фонд на органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД въз основа на Решение № 656/24.01.2018 г. на ОбС за изпълнение на проект "Обновяване на образователна инфраструктура в Община Казанлък" по Оперативна програма "Региони в растеж 2014 - 2020 г."

Мотиви: Кметът на общината съобщава, че с Решение № 656/24.01.2018 г. Общински съвет – Казанлък дава съгласие Община Казанлък да поеме дългосрочен дълг в размер на 1 200 000 и срок на погасяване до 24 месеца за изпълнение на проект „Обновяване на образователна инфраструктура в Община Казанлък“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.“, по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, с Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.024-0002-C01/04.10.2017 г.. Възлага и делегира права на Кмета на Община Казанлък да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението.

В изпълнение на Решение № 656/24.01.2018 г. Община Казанлък е подписала на 23.03.2018 г. Договор за кредит № 958 с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД в размер на 1 200 000 лв. с падеж 25.02.2020 г.

След като приключи изпълнението на всички дейности по проект „Обновяване на образователна инфраструктура в Община Казанлък“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“, Община Казанлък е депозирала на 11.09.2019 г., в Управляващия орган на оперативната програма, Искане за окончателно плащане по проекта. Въпреки че официалния срок за верификация на искания за плащане по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“ е два месеца, до момента Община Казанлък не е получила верификация на средствата от Искането за плащане, от които да се изплати описания по-горе кредит. От Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“ не могат да се ангажират, че процесът на верификация ще приключи до датата на падежа на Договора за кредит. Това налага извода, че съществува риск Община Казанлък да просрочи изплащането на кредита получен по горния Договор за кредит, поради което е необходимо да се поиска отсрочване на дълга, за което е необходимо решение на Общинския съвет.

Съгласно казаното до тук кмета предлага Общински съвет – Казанлък да измени Решение № 656/24.01.2018 г. в частта „срок за погасяване“ от 24 на 30 месеца и да даде съгласие за подписване на Анекс към Договор за кредит № 958/23.03.2018г с ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД със същия предмет.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 17 и чл. 19а от Закона за общинския дълг и във връзка с изпълнение на проект „Обновяване на образователна инфраструктура в Община Казанлък“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“, по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, с Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.024-0002-C01/04.10.2017 г.,

 

Р Е Ш И:


I. Изменя Решение № 656/24.01.2018 г., в частта „Срок за погасяване“ като текста от „до 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.“ става „ до 25.08.2020 г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.“. Всички останали текстове остават непроменени.

II. Дава съгласие Община Казанлък да сключи Анекс към Договор за кредит № 958/23.03.2018г. с „Фонд на органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, който да отразява решението по т. I.

III. Възлага и делегира права на Кмета на Община Казанлък да подготви искането за анекс към Договора за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише Анекс към договора за кредит, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. I.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 31.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 31/01/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220