Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ
№ 49
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.01.2020 г., Протокол № 4


Относно: ОС_168/16.01.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно кандидатстване с проектно предложение по Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност", Процедура "Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините". Максималната обща стойност на бюджета е 1 173 498 лева с ДДС, 100% безвъзмездна финансова помощ.

Мотиви: Община Казанлък е допустим кандидат за отпускане на средства по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021 г.

По програмата се предвижда предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за реконструкция и модернизация на система/и за външно изкуствено осветление. Целта е повишиване на енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на общината и подобряване условията на живот на населението.

Минималният размер на индивидуалната БФП е в размер на 200 000 евро (391 166 лева), а максималният: 600 000 евро (1 173 498 лева). БФП за проект е до 100% от допустимите разходи.

Партньорство по проекта е допустимо, като при оценка на проектно предложение за  партньор от страните донори се дават допълнителни точки.

Допустими за финансиране, съгласно Насоките за кандидатстване по програмата, са следните дейности:

 1. Демонтаж на съществуващи осветители, проводници и кабели;
 2. Доставка и монтаж на нови осветители, проводници и кабели;
 3. Доставка и монтаж на съоръжение/я за производство и съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в система за външно изкуствено осветление;
 4. Извършване на строително-монтажни работи, пряко свързани с реконструкцията на системата/ите за външно изкуствено осветление;
 5. Демонтаж на съществуващи средства за управление, доставка и монтаж на нови средства за управление, измерване и контрол, в т.ч. въвеждане или свързване към съществуваща система за автоматизация и управление на системата за външно изкуствено осветление;
 6. Изготвяне на работен проект;
 7. Строителен надзор;
 8. Авторски надзор;
 9. Управление на проекта;
 10. Обмяна на опит, знания и най-добри практики на управленско и експертно ниво, обучение, предоставени от Партньора;
 11. Посещения в България на Партньорите от страни-донори или посещение на Кандидата/Партньора (Партньорите) в страна-донор;
 12. Одит;
 13. Дейности за информираност и публичност.

В рамките на проектното предложение на Община Казанлък по Процедура за подбор на проектни предложения „Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура“ се предвижда да бъдат сменени осветителите на уличното осветление в общинския център град Казанлък и в някои от населените места в общината, така, че да се кандидатства за максимално допустимата БФП от 600 000 евро (1 173 498 лева). На следващо място се предвижда модернизация на системата за управление на мрежата на уличното осветление в съответните населени места.

В рамките на проекта ще бъде включено поставяне на минимален брой осветителни тела, захранвани от възобновяеми източници на енергия (слънчеви батерии) в гр. Казанлък, така, че да бъдат покрити определените по процедурата Критерии за техническа и финансова оценка.

Община Казанлък има изготвено през 2017 г. обследване за енергийна ефективност за реконструкция и модернизация на уличното осветление, което е актуализирано през м. януари 2020 г. и съгласно изискванията за кандидатстване през същия месец ще бъде входирано за преглед и становище от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). По настоящата процедура за финансиране са допустими само проекти, които са получили от АУЕР Становище за съответствие с вписано одобрение на Доклада от обследването за енергийна ефективност.

На база на одобрения доклад от обследването ще бъде изготвен работен проект, който да бъде подаден на етапа на кандидатстване.

Продължителността на изпълнение на всеки проект е до 18 (осемнадесет) месеца.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 ч. на 5 март 2020 г.

Съгласно Насоките за кандидатстване, Кандидатите по процедурата за БФП следва да представят към Формуляра за кандидатстване по изцяло електронен път чрез ИСУН 2020 набор от документи сред, които е Решение на Общинския съвет за съгласие общината да кандидатства по процедурата.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка разпоредбите на одобрените от Ръководителя на Програмния оператор Насоки за кандидатстване по открита процедура за подбор на проекти „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“,

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Казанлък да кандидатства с проектно предложение „Реконструкция и модернизация на уличното осветление в община Казанлък“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 година.

2. Максималната обща стойност на бюджета на проектното предложение по т. 1 да бъде до 600 000 евро (1 173 498 лева) с ДДС, 100% безвъзмездна финансова помощ.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 31

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 31/01/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220