Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ
№ 50
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.01.2020 г., Протокол № 4


Относно: ОС_169/16.01.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно дофинансиране през 2020 г. на утвърдени маломерни и слети в община Казанлък за учебната 2019/2020 г., съгласно Приложение № 1.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че с Решение № 1117/25.07.2019 г. Общински съвет – Казанлък е утвърдил броя на маломерните и слети паралелки в общинските училища на територията на община Казанлък за учебната 2019/2020 година, съгласно Приложение №1 към решението. С горецитираното решение Община Казанлък е дофинансирала маломерните и слетите паралелки от населените места в общината, отговарящи на условията по чл. 68, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, а именно ОУ „Васил Левски", с. Бузовград, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", гр. Шипка, ОУ „Д-р Петър Берон", с. Шейново, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", с. Кънчево, ОУ „Кирил и Методий", с. Копринка и ОУ „Д-р Петър Берон", с. Овощник, за които общият брой на учениците в паралелките е под 80 ученици, като сумата за дофинансиране е 17 479,82 лв. за периода 15.09.2019 г. - 31.12.2019 г.

В т. 7 в решението е записано, че Общински съвет „упълномощава Кмета на община Казанлък да внесе предложение в Общински съвет за дофинансиране на маломерните и слети паралелки за 2020 година в съответствие с единния разходен стандарт за 2020 година, който ще се приеме от Министерски съвет”.  Дофинансирането е за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. и е в общ размер на 34 763,40 лв.

С РМС № 644/01.11.2019 година за изменение на РМС № 208/16.04.2019 г. за приемане на стандарти за делегирани от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г., е определен ЕРС за един ученик в размер на 1 869 лева.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 282, ал. 24, т. 3 и чл. 294, т. 2 от ЗПУО, чл. 68, ал. 4, т. 2 и чл. 68, ал. 6, т. 2  от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, във връзка с Решение № 1117/25.07.2019 г. на Общински съвет – Казанлък, относно утвърждаване на маломерни и слети паралелки в община Казанлък за учебната 2019/2020 година,

 

Р Е Ш И:

 

Дофинансира за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. утвърдените в Приложение № 1 на Решение № 1117/25.07.2019 г. маломерни и слети паралелки в училищата в община Казанлък за учебната 2019/2020 година.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 31.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 31/01/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220