Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ
№ 51
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.01.2020 г., Протокол № 4


Относно: ОС_175/17.01.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2020 г., съгласно Приложения от № 1 до №29, първо четене.

Мотиви: Кметът на общината съобщава , че в изпълнение на чл. 13, ал. 2 от Закона за публичните финанси и изискванията на Наредба № 28 на OбС – Казанлък представя Проектобюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2020 година, придружен с Протокол за проведено обществено обсъждане на проектобюджета на 27.12.2019 година. Проектът за бюджет на Община Казанлък се внася в рамките на  срока, съгласно чл. 84, ал. 4 от Закон за Публични Финанси.

 • Закон за Публични Финанси;
 • Наредба № 28 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг на Общински съвет - Казанлък.
 • Закон за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2020 г., обнародван в ДВ бр. 103 от 20.12.2019 г.
 • Указания от Министерство на финансите;
 • Анализ на изпълнението на Бюджета за 2017 г., 2018 г. и към 30.11.2019 година;
 • Решение № 208 от 2019 г. на МС, изменено и допълнено с Решение № 644 от 01.11.2019 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през  2020 година;
 • ПМС № 381 от 30 декември 2019 г. за изпълнение на държания бюджет Република България за 2020 година.
 • Натуралните и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2020 г. на Община Казанлък; Приложение №1 на  Министерство на финансите (МФ);
 • Промени в действащото законодателство;
 • Приети от Общински съвет и действащи в Община Казанлък Наредби № 15, № 26, № 28, Правилници, Стратегия и Програма за развитие на Община Казанлък.

Акценти в бюджета на Община Казанлък за 2020 година са свързани с политиките за децата и младите семейства. Над половин милион лева са предвидени за дейност „Детска млечна кухня“ с цел подпомагане на децата и майките чрез намаляване стойността на купоните за деца от 0 до 3 години, завишаване бюджета на Общинско предприятие „Кухня-майка, в т. ч. дейност „Детска млечна кухня“ за храненето на децата от 3 до 7 години и подпомагане на младите семейства за новородените деца с еднократна помощ от 500 лв.

В бюджета за 2020 година са завишени средствата за еднократна помощ на граждани в особено тежки и извънредни ситуации; за подпомагане на лекари - специализанти, със сключени трудови договори с МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък, както и медицински сестри и акушерки, на стаж в болничното заведение; програма „Ин витро“.

Предвидено е 10-процентно увеличение на заплатите в Общинска администрация и всички звена към нея, както и на всички второстепенни разпоредители на местна издръжка  като културните институти, Домашен социален патронаж, ОПКМДМК, ОПКДПИ.  По-голямо увеличение на заплати е предвидено в детското и училищното здравеопазване и образованието.

Основните параметри, които са залегнали в проекта за бюджет на община Казанлък за 2020 г., са съобразени със стратегическите приоритети и годишните цели на общината.

Рамката на бюджет 2020 г. е в размер на 66 996 693 лева. Балансиран и стабилен при направен анализ на очакваните приходи и разчет на разходите.

Бюджет 2020 на Община Казанлък в приходната си част е съобразен с размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Казанлък, определени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. и очакваните постъпления от общинските данъчни и неданъчни приходи. В разходната част за делегирани от държавата дейности са планирани средства за трудови разходи, издръжка и капиталови разходи, разпределени при спазване на единните разходни стандарти. Разходите за местни дейности за фонд „Работна заплата“ са планирани и съобразени, съгласно увеличението на минималната работна заплата за страната. Разходите за издръжка са планирани на база отчетите за бюджет 2017 г., 2018 г. и предварителния отчет към 30.11.2019 г.

Бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Казанлък за 2020 година, съгласно Закона за държавния бюджет на РБ:

 

Бюджетни взаимоотношения между Община Казанлък и ЦБ

 Проектобюджет 2020 г. 

Обща субсидия за делегираните от държавата дейности

37 306 651

Обща изравнителна субсидия за местни дейности от ЦБ

4 357 700

Средства за зимно поддържане и   снегопочистване

180 700

Целева субсидии от ЦБ за капиталови разходи

1 119 700

 

42 964 751

 

 

Съгласно чл. 53, ал. 1 - ал. 5 от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2020 година разпределението на годишния размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности – 30:25:20:25; на целевата  субсидия за капиталови разходи – се предоставя до 5-то число въз основа на заявки от общините по ред, определен от министъра на финансите; общата изравнителна субсидия до 20 януари 50%, до 20 юли  в размер на 25% и до 20 октомври останалите 25%; на средствата за зимно поддържане и снегопочистване – до 20 януари и до 30 октомври, съответно 75:25.

 

Разпределение на субсидията за делегирана държавна дейност по функции:

 

Субсидия за делегираните от държавата дейности  по ЕРС

 Проектобюджет 2020 г. 

Общинска администрация

2 399 400

Отбрана и сигурност

245 814

Образование

26 901 906

Здравеопазване

2 358 520

Социално осигуряване, подпомагане и грижи

4 107 071

Почивно дело, култура, религиозни дейности

1 293 940

Общо:

37 306 651

 

 

Общата субсидия за делегираните от държавата дейности се предоставят ежемесечно до пето число на текущия месец в размер една трета от тримесечното разпределение по чл. 53 ал. 1 от Закона за Държания бюджет за 2020 година.

Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2020 година е над 9 млн. 200 хил. лв., в т.ч. преходните обекти.

Преходните обекти са общ размер над 4 420 872 лв. Такива са ремонтът на надлеза, финансиран със средства от Правителството и Агенция „Пътна инфраструктура“ в размер на 2 млн. 438 хил. лв., и минимално съфинансиране от общинския бюджет в размер на 79 хил. лв.
Преходен обект е и изграждането на трети етап на водопровода в квартал „Изток“, като част от най-значимите планирани дейности по Северния обход на града с цялостен ремонт и изграждане на тротоари по улиците „Олимпиада“ и „Толиати“ в ж.к. „Изток“ за 580 хил. лв.

С постановление на Министерски съвет №348 от 18.12.2018 г. са отпуснати допълнителни средства в размер на 427 000 лв. за населените места и за четвъртокласен път за връх „Бузлуджа“.

С капиталовите разходи за 2020 година се предвиждат повече средства за продължават политиките от предходните години за подобряване състоянието на настилките по улиците и тротоарите в населените места и в града, както и за четвъртокласната пътна мрежа.

Инвестиционната програма за  2020 година Община Казанлък продължава и политиката за подобряване на инфраструктурата в детските градини и детските ясли и облагородяване на дворните пространства. Един от най-големите заложени проекти е реконструкция на Детска градина №17 „Славейче“-етап 2 за 145 хил. лв. с ремонт на покрив, подмяна на дограма и полагане на външна топлоизолация.

Облагородяване на дворното пространство на детска ясла №8 „Васил Левски“, ДГ №18 „Пчелица“ и ДГ №8 „Юрий Гагарин“. Предвидени са дейности и по обновяване на оборудването и уредите за игра на децата.

Планирани са 71 хил. лв. за газификация на два от Центровете за настаняване от семеен тип. Отделят се 41 хил. лв. за изграждането и газифицирането на единствения за Югоизточна България Дневен център за подкрепа на хора с деменция. За ремонт на сградата в село Дунавци, където ще се премести Защитеното жилище за младежи с увреждания „Оптима“ са определени 64 хил. лв.

През 2020 г. с европейски средства Община Казанлък се предвижда да се реализира мащабният проект „Светът на траките”, който включва реконструкция и социализация на гробницата „Оструша“, както и изграждане на 8-километрова велоалея, която ще бъде продължение на досега съществуващата до гр. Крън и ще отвежда до самия атракцион по проекта. През тази година предстои обновяването на 23 автобусни спирки в града, през които ще преминават нови 7 електрически автобуса по проекта „Интегриран градски транспорт“.

През 2020 г. ще се изпълнява проектът по предоставяне на услугата „Патронажна грижа“. Целта на услугата е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хора с увреждания и възрастни хора, живеещи на територията на община Казанлък, чрез предоставяне на индивидуализирана здравно-социални подкрепа в домашна среда.

Продължават дейностите по ОПРР, приоритетна ос 5 проект „Изграждане на „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“.

Чрез  проекта "Осигуряване на Wi-Fi достъп до обществени места" ще се изгради безплатния достъп до безжичен интернет (Wi-Fi) за граждани и посетители на обществени места, като паркове, площади, обществени сгради, библиотеки, здравни центрове и музеи.

Бюджетът на Община Казанлък е структуриран, съгласно изискванията на чл. 45, ал. 1 от ЗПФ:

 • Общата рамка на Бюджета, съгласно Приложение №1;
 • Планирани данъчни, неданъчни приходи и капиталови помощи и дарения в размер на 17 292 315 лева, съгласно Приложение №2;

Собствените приходи са планирани съобразно нормативните актове, свързани с определянето на размера на местните данъци и такси.  Съгласно чл. 45, ал. 1 от Закона за публичните финанси в структурата на общинския бюджет е включен  §45-00 „Помощи и дарения от страната“ – 777 084 лв., представляващи безвъзмездни средства от Националния Доверителен Екофонд за Внедряване мерки за енергийна ефективност за сградата на ДКЦ „Поликлиника“ в размер на 757 084 лв. и закупуване на Електрическо превозно средство за нуждите на ОП „КДиПИС“ в размер на 20 000лв.

 • Разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 39 016 721 лева, съгласно Приложение №3;

Планирането на разходите за делегираните от държавата дейности се извършва на база на показателите, определени в Закона за Държавния бюджет на Република България  за 2020 година. Разходите се планират в съответствие с изискванията и определените натурални и стойностни показатели в Решение №208 от 2019г. на МС, изменено и допълнено с Решение №644 от 01.11.2019 г.

 • Разходи за местни дейности в размер на 25 373 949 лева, разпределени по функции и параграфи, съгласно Приложение №4;

Финансовият ресурс за обезпечаване на тези разходи са  общинските данъчни и неданъчни приходи, трансферите за капиталови разходи, обща изравнителна субсидия и преходния остатък от общинските приходи и целеви трансфери от министерства и ведомства.

Разходите са разпределени по функции и дейности за издръжка и капиталови.

Във функция „Общи държавни служби“ се предвиждат капиталови разходи и разходи за издръжка в размер на 1 856 969 лева. Тук са разчетени разходите за общинската администрация, разходите на деветнадесетте населени места в Общината и за дейността на Общински съвет-Казанлък.

Във функция „Отбрана и сигурност“ се предвиждат средства в размер на 154 452 лева, по споразумение с МВР за погасяване на просрочени задължения от 2008 година.

Във функция „Образование“ са разчетени разходи за издръжка на всички детски градини на територията на община Казанлък, за ученическите и почивните лагери, за издръжка на училищните автобуси, както и средствата за Общинска програма за закрила на детето.

Във функция „Здравеопазване“ са разчетени разходите за издръжка на детски ясли и яслени групи към детски градини и дейността на Общинското предприятие „Кухня майка, в т.ч. Детска млечна кухня“.

Тук се планират и общо средства в размер на 275 000 лева: за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми в размер на 30 000 лв.; за  подпомагане на млади лекари, медицински сестри и акушерки, работещи в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък, в размер на 30 000 лева; помощи за лечение и скъпоструващи операции в размер на 15 000 лева; подпомагане на младите семейства за новородените деца с еднократна помощ от 500 лв. в плануван размер от 200 000 лева.

Във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ са планирани бюджетни средства за фонд „Работна заплата“, осигуровки и издръжка на Домашен социален патронаж, за издръжка на клубове на пенсионера, инвалида, за програми по временна заетост.

Във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ се планират и отчитат средства за ВиК, улично осветление, чистота, озеленяване, опазване на околната среда, ремонт и поддържане на пътища и улици. Във функцията е разчетена голямата част от бюджета  на ОП „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“ в направленията – Чистота, Озеленяване, Осветление на улици и площади, Строителство, Изграждане, ремонт и поддръжка на улични платна“.

Във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” са разчетени средства за заплати, осигуровки и издръжка на Общински театър „Любомир Кабакчиев“, Художествена галерия – Казанлък, ЛХМ „Чудомир“, Посетителски център „Музей на фотографията и съвременните аудиовизуални изкуства“, ОБ „Искра“.

Планирани са средства за спортен, младежки, културен и международен календар, за поддръжка на спортни бази, субсидии за спортните клубове и помощи за социални погребения.

Във функция „Икономически дейности и услуги” са разчетени средства за заплати, осигуровки и издръжка на Обществения посредник, на звената към Община Казанлък -  „Паркинги и кратковременно паркиране“, „Обслужване на Общински сграден фонд“ „Администрация в кметства“ и звено „Други дейности по икономиката". В тази функция са разчетени и разходите по снегопочистване, ремонт на четвъртокласна пътна мрежа, издръжка на приюта за безстопанствени животни, средствата за туристическия календар.

Във функция „Разходи, некласифицирани в други функции” са разчетени разходите по лихви и резерв в размер на 100 000 лева на  основание чл. 65, ал.1 т. 5 от Закона за защита при бедствията и за превантивни мерки с цел намаляване на риска от бедствия и аварии.

 • Разходи за дофинансиране на делегирани от държавата дейности в размер на 2 606 023 лева, разпределени по функции и параграфи, съгласно Приложение №5;

Разходи за дофинансиране на делегирани от държавата дейности са разпределени по функции и дейности за фонд работна заплата, издръжка и капиталови разходи.

В разчетени средства за възнаграждения в дейност „Общи държавни служби“ се предвижда дофинансиране в размер на 650 000 лева.

Във функция „Образование“ се планира дофинансиране в размер на  35 450 лева, в. т.ч. за маломерни и слети паралелки и за проектиране на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Розово за Детска академия за развитие на таланти.

Във функция „Здравеопазване" се планира дофинансиране в размер на 913 333 лева за текущи и капиталови разходи по проект „Внедряване на мерки за ЕЕ на ДКЦ „Поликлиника“, гр. Казанлък“.

Във функция „Социално осигуряване и подпомагане" се планира дофинансиране в размер на 187 240 лева за газификация на ЦНСТ 1 и 2, Дом за стари хора, намиращ се на ул. „П. Ганин“ и проект за преустройство на втори етаж на съществуващата сграда на Дом за пълнолетни лица с деменция „Димитър Папазов“.

Във функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ е представено разпределението на планираните средства на ИМ „Искра“ – 810 000 лева.

 • Справки за преходни остатъци от държавна дейност /1 938 224 лева, в т.ч. валутна сметка – 92 442 лева/, съгласно Приложение 6 и от местна дейност / 4 893 391 лева/, съгласно Приложение №7;
 • Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2020-2022 година, съгласно Приложение №8;
 • План–график за размера и сроковете за разплащане  на просрочените задължения от 2019 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2020 година, съгласно Приложение №9;
 • Разходи  за 2020 година в размер на 270 000 лева, разпределени по  кметства, съгласно  Приложение № 10;
 • Числеността и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет съгласно чл.21, ал.2, т.5. от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно Приложение № 11;
 • Списък на разпоредителите  с бюджет от по-ниска степен за 2020 година, съгласно  Приложение №12;
 •  Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2020 година в размер на 9 252 414 лева, съгласно Приложение №13.

Средствата от инвестиционната програма се формират, както следва:

 • 346 968 лева – капиталови разходи в делегирана държавна дейност;
 • 7 771 023 лева – капиталови разходи в местна дейност;
 • 1 134 423 лева – капиталови разходи за дофинансиране на държавна дейност;
 • Разчет за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със Закона за държавния бюджет за 2020 година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи, съгласно  Приложение №14;
 • Разчет за разпределението на средствата от приходи  от сделки за разпореждане с имоти, общинска собственост и приватизация по обекти  за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура, съгласно Приложение №15;
 • Календар (културен, туристически и международен) на Община Казанлък за 2020г.,  съгласно Приложение №16;
 • Спортен календар на Община Казанлък за 2020 година, съгласно Приложение №17;
 • План за разходите  за клубове на пенсионера, инвалида и други, съгласно Приложение №18;
 • Младежки календар на Община Казанлък за 2020г., съгласно Приложение №19;
 • План-сметка на Община Казанлък за приходите и разходите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ през 2020г. съгласно Приложение №20;
 • Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение №21;
 • Бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Отдел „Култура и туризъм“, съгласно Приложение №22.
 • Бюджети на културните институти в Община Казанлък, съгласно Приложение №23;
 • Представя бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Функция „Здравеопазване“, съгласно Приложение №24;
 • Бюджети на второстепенен разпоредител с бюджет „Функция „Образование“, съгласно Приложение №25;
 • Бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Дневен център за стари хора  и домашен социален патронаж“, съгласно Приложение №26;
 • Бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие „Кухня-майка, в това число дейност „Детска млечна кухня“, съгласно Приложение №27;
 • Бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“, съгласно Приложение №28;

В разработката на проекта за Бюджет на Община Казанлък са включени и справки и разчети, изисквани съгласно чл. 94, ал. 3 от ЗПФ, както следва:

 • Максималният размер на наличните към края на годината задължения за разходи по бюджета на Общината -  да не надвишава 15 на сто от средногодишния размер на отчетени разходи за последните четири години;

- Средногодишен размер на разходите за последните 4 години – 49 197 571 лева.

- Максимален размер на новите задължения за разходи към края на годината (15% )= 7 379 636 лева;

 • Максималният размер на наличните към края на годината поети ангажименти за разходи по бюджета на Община - да не надвишава 50 на сто от средногодишния размер на отчетени разходи за последните четири години;

- Средногодишен размер на разходите за последните 4 години – 49 197 571 лева;

- Максимален размер на налични към края на годината ангажименти за разходи по бюджета на общината (50% )= 24 598 785 лева;

„средногодишният размер на разходите“ са включените разходите от заверените годишни отчети на 2016 г, 2017 г. и 2018 г., а за 2019 г. от предварителния отчет към месец декември 2019 г..

'Изчисленията на показателите са съгласно методически указания от Министъра на финансите АД-6 от 07.06.2016 г.,

 • Лимит за поемане на нов Общински дълг и максимален размер на общинския дълг и общински гаранции.

Максимален размер на новия общински дълг за 2020 година – 7 850 935 лева, формиран от:

 • Дългосрочен заем за финансиране по проект ОПРР „Интегриран градски транспорт“ от Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД  – 1 550 000 лева;
 • Дългосрочен заем за финансиране от Фонд „Мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД по проект ОПРР, Проект "Светът на траките"“ – 1 925 935 лева.
 • Дългосрочен заем за финансиране по проект ОПРР, Проект "Светът на траките" от Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД  – 4 379 000 лева;

 

Максимален размер на общинския дълг към 31.12.2020 година7 850 935 лева. Сумата  за остатъчния размер е същата като тази на новия дълг, тъй като инвестиционния кредит за „Дупката“ приключва през ноември 2020 г. и се погасява и мостовото финансиране проект „Образователна инфраструктура“.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.6 и  чл. 52, ал. 1  от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.4  и ал.5 от ЗМСМА, чл.39   и  чл. 94, ал.2 и ал.3 и Закона  за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020. , ПМС № 381/2019., РМС№ 644/2019г.  и  чл.19, ал. 2  от Наредба №28 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг,

 

Р Е Ш И:

 

I. Приема Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2020 година, както следва:

 1. По  приходите в размер на 66 996 693 лева , съгласно Приложение №1:
  1. За делегираните от държавата дейности – общо приходи в размер на 39 016 721  лева, в т.ч.

1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 37 306 651 лева.

1.1.2. Преходен остатък от 2019 година в размер на 1 845 782 лева, в т.ч.:

1.1.2.1 остатък по левова сметка – 1 845 782 лв.;

1.1.2.2 остатък по валутна сметка – 92 442 лв.;

1.1.3. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки с ЕС в размер на (-)228 154 лева;

1.2. За местни дейности общо приходи в размер на 27 979 972лева, в т.ч.:

1.2.1. Приходи за местни дейности, съгласно Приложение №2,  в размер на 18 069 399  лева, в т.ч.:

1.2.1.1. Данъчни приходи в размер на 5 432 500 лева;

1.2.1.2. Неданъчни приходи в размер на 11 859 815 лева.

1.2.1.3. Капиталови помощи и дарения от страната  в размер на 777 084 лева

1.2.2. Обща изравнителна субсидия за местни дейности от ЦБ в размер на  4 357 700 лева и      средства за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 180 700 лева;

 1.2.3. Целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи в размер на 1 119 700 лева;

 1.2.4. Трансфери между бюджети в размер на 692 500 лева;

 1.2.5. Трансфери между бюджети и СЕС в размер на (-) 2 440 748 лева;

 1.2.6. Временни безлихвени заеми(нето) в размер на (-) 4 918 214 лева;

 1.2.7. Заеми от банки и други лица в страната в размер на (+) 5 929 816 лева;

 1.2.8. Друго финансиране в размер на 95 734  лева;

 1.2.9. Преходен остатък от 2019 година в размер на  4 893 391 лева.

 

 1. По разходите в размер на 66 996 693  лева, както следва:

2.1. За делегираните от държавата дейности – общо разходи  в размер на 39 016 721  лева, разпределени по функции и  дейности,  съгласно Приложение №3

 

2.2. За местни дейности  - общо разходи  в размер на 27 979 972 лева, в т.ч.:

2.2.1. За местни дейности в размер на 25 373 949 лева, разпределени по  функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 4

2.2.2. За  допълнително финансиране със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия, на делегираните от държавата дейности в размер на 2 606 023 лева, разпределени по  функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 5.

 1. Приема Плана  за 2020 година по бюджетните взаимоотношения, временните безлихвени заеми и финансирането, както следва:

3.1. Трансфери:

 1.  Между бюджета на Общината и Централния бюджет (+) 5 658 100 лева
 2.  Между бюджети-получени трансфери (+) и предоставени трансфери (-), както следва  

692 500 лева:

- Трансфер Община Стара Загора - за обезпечения по чл.60 от ЗУО (-) 21 600 лева;;

- Трансфер Община Стара Загора - за отчисления по чл.64 от ЗУО  (-) 1 425 000 лева;

- Съфинансиране към Министерството на Труда и социалната политика по ''Проект "Красива България" - Детска академия за развитие на таланти с. Розово ( –) 160 107 лева;

- Трансфери, възстановени от РИОСВ чрез Община Стара Загора на основание на чл. 25 от Наредба № 7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (+) 1 060 447 лева;

- Трансфер от МРРБ за реконструкция на надлез „Катекс“ по споразумение с Община Казанлък – (+) 1 238 760 лева.

3.1.3. Трансфери между бюджети и  сметки за средства от Европейския съюз (-) 2 440 748 лева

3.2. Временни безлихвени заеми нето (-) 4 918 214 лева, в т.ч.:

 1. Предоставени Временни безлихвени заеми (-) 6 116 000 лева, в. т.ч:
 • По ОПРР „Изграждане на дневен център за подкрепа на лица с различи форми на деменция и техните семейства“ – 111 000 лева;
 • По проект на ОПРР „Интегриран градски транспорт“ – 1 550 000 лева;
 • По ОПРР проект „Светът на траките“ – 4 379 000 лева;
 • По ОПРЧР проект „Патронажна грижа в община Казанлък“ – 66 00 лева;
 • Норвежко партньорство – 10 000 лева;

3.2.2.  Възстановени Временни безлихвени заеми (+) 1 197 786 лева, в. т.ч:

           -     по ОПРР проект „Образователна инфраструктура в Община Казанлък“ – 1 187 786 лева;

 • Норвежко партньорство – 10 000 лева;

3.3. Заеми от банки и други лица в страната  (+) 5 929 816 лева, в т.ч.:

3.3.1. Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)733 333 лева;

3.3.2. Погашения по дългосрочни  заеми от други лица в страната – Фонд ФЛАГ за проект по ОПРР „Образователна инфраструктура в Община Казанлък“ (-) 1 187 786 лева;

3.3.3. Получени дългосрочни заеми от други лица в страната – (+) 7 850 935: 

- за финансиране по проект ОПРР „Интегриран градски транспорт“ от Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД в размер на 1 550 000 лева

- за финансиране по проект ОПРР, „Светът на траките" от Фонд „Мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД в размер на 1 921 935 лева

- за финансиране по проект ОПРР „Светът на траките" от Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД в размер на 4 379 000 лева.

 1. Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2019 година:
 • за делегираните от държавата дейности, съгласно Приложение №6;
 • за местни дейности, съгласно Приложение №7.
 1. Утвърждава Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2020-2022 година, съгласно Приложение №8.
 2. Утвърждава План–график за размера и сроковете за разплащане  на просрочените задължения от 2019 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2020 година, съгласно Приложение №9
 3. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година в размер на 75 000 лева.
 4. Съгласно чл. 94 ал.3 от Закона на Публичните финанси, утвърждава:
  1. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината  по бюджета на общината  в размер до  39 358 057 лева,  като наличните в края на годината не могат да надвишават 7 379 636  лева.          
  2. Максимален размер на новите ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през годината в размер до 44 277 814 лева, като  наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават  24 598 785 лева.
 5. Утвърждава Лимит за поемане на нов Общински дълг през 2020 година в размер на 7 850 935 лева и  максимален  размер на общинския дълг към 31.12.2020 година (чл. 39 от ЗПФ) -  7 850 935  лева.
 6. Утвърждава разходи  за 2020 година в размер на 270 000 лева, разпределени по  кметства, съгласно  Приложение № 10.

- В рамките на утвърдените средства са включени 2000 лева за празник на населеното място и 600 лева за зимно почистване на улиците и площадите на населените места. Средствата се изразходват на база утвърдена план-сметка.

 1. Утвърждава числеността и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет съгласно чл.21, ал.2, т.5. от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно Приложение № 11.
 2. Утвърждава Списък на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен за 2020 година, съгласно  Приложение №12.
 3. Приема Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2020 година в размер на 9 252 414 лева, съгласно Приложение №13.
 4. Утвърждава разчет за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със Закона за държавния бюджет за 2020 година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи, съгласно   Приложение №14.
 5. Утвърждава Разчет за разпределението на средствата от приходи  от сделки за разпореждане с имоти, общинска собственост и приватизация по обекти  за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура, съгласно Приложение №15.
 6. Утвърждава Календар (културен, туристически и международен) на Община Казанлък за 2020 година и средства в размер на 230 000 лева за реализирането му, съгласно   Приложение №16.
 7. Утвърждава Спортен календар на Община Казанлък за 2020 година и средства в размер на 37 000 лева за реализирането му и разходи в размер на 210 000 лева за подпомагане дейността на спортните клубове по ред, определен в Наредбата за финансиране на спортните клубове. Средствата да бъдат разпределени от комисия, определена със Заповед на Кмета  на Община Казанлък и с участието на представители на Общински съвет - Казанлък, съгласно Приложение №17.
 8. Утвърждава План за разходите за клубове на пенсионера, инвалида и други  в размер на 39 890 лева и Календар на общински инициативи за хора в неравностойно положение  и средства за реализирането му в размер на 3 500 лева и календар за социални инициативи в размер на 3 500 лева, съгласно Приложение №18.
 9.  Утвърждава Младежки календар на Община Казанлък за 2020 година и средства в размер на 20 000 лева, съгласно Приложение №19.
 10. Утвърждава Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение №21.
 11. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Отдел „Култура и туризъм“, съгласно Приложение №22.
 12. Дава право на делегиран бюджет и утвърждава Бюджети на културните институти в Община Казанлък, съгласно Приложение №23
 • Исторически музей „Искра“;
 • ЛХМ „Чудомир“;
 • Художествена галерия - Казанлък;
 • Посетителски център „Музей на фотографията и съвременните аудиовизуални изкуства“
 • Общинска библиотека „Искра“;
 • Общински театър „Любомир Кабакчиев“. 
 1. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Функция „Здравеопазване“, съгласно Приложение №24.
 2. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Функция „Образование “, съгласно Приложение №25.
 3. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Дневен център за стари хора  и домашен социален патронаж“, съгласно Приложение №26.
 4. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие „Кухня-майка, в това число дейност Детска млечна кухня“, съгласно Приложение №27.
 5. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“, съгласно Приложение №28;
 6. Дава право на делегиран бюджет на общински детски градини на територията на Община Казанлък за средствата, определени съгласно формула на база на утвърден Единен разходен стандарт за издръжка на децата в детските градини.
 7. Утвърждава разходи в размер на 26 170 лева за плащане на членски внос за участие в неправителствени организации за 2020 година  – Национално сдружение на общините в Република България,  Националната асоциация на председатели на общински съвети в Република България, Националната асоциация на секретарите на Общини в Република България и СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково“, Асоциация по ВиК на обособената територия.
 8. Утвърждава общ размер на разходите по бюджета на Обществения посредник за 2020 година  в размер на 33 600 лева.
 9. Определя следните лимити за разходи през 2020 година:
 • Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в размер до 3 на сто от плановите разходи за заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения. В общия размер на средствата са включени и приспадащите се суми за данъци и осигурителни вноски за сметка на работодателя.
 • Лимит за представителни разходи, съгласно чл. 89, ал.1 и ал. 2  от Закона за държавния бюджет за 2020 г., както следва:
 • Представителни разходи за кмет на Община Казанлък  – не може да бъде по-голям от 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“ – начален план – не повече от 20 099 лева;
 • Представителни разходи за Общински съвет - Казанлък – не може да бъде по-голям от 1 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“ – начален план не повече от 10 049 лева.
 1. Определя предоставянето на услугата „Детска млечна кухня“ да се предоставя от ОП „Кухня – майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня“, при минимален норматив от  десет деца, ползващи услугата.
 2. Определя средства в размер на 30 000 лева за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето.
 3. Разходи за помощи за погребения за следните категории лица, починали и погребани на територията на община Казанлък:
 • 34.1. Самотни лица, без близки и роднини;
 • 34.2. Бездомни;
 • 34.3. Безпризорни лица;
 • 34.4. Лица, регистрирани в общинските служби за социално подпомагане;

           Разходите  за помощи по т. 34 са в размер на 200 лева без ДДС за следните услуги: 

 • Некролог 5 броя                                 3 лв.
 • Ковчег и надгробен знак                130 лв.
 • Превоз на покойника                        37 лв.  
 • Кръст и покров                                 30 лв.
 • допълнително за транспорт до друго населено място – 1 лв./км.
 • изкопаването и заравняването на гроба се извършва от ОП „КДиПИС“
 1. Помощи по решение на Общинския съвет в размер на 15 000 лева, които се  разпределят за следните случаи:   
 • Еднократна помощ за лечение на служители от бюджетната сфера в особено тежко здравословно състояние в размер до 400 лв.
 • Еднократна помощ за граждани, в чиито случаи НЗОК не поема пълния размер на операцията, скъпоструващи изследвания или пълния размер на медикаментозното лечение, в размер до 400 лв.
 • Еднократна помощ при особено тежки или извънредни ситуации в размер до 400 лева.
 • Право на подпомагане по т. 35 се ползва веднъж на 3 /три/ години.
 1. Утвърждава средства в размер на 30 000 лева за фонд за семейства с репродуктивни проблеми, които не се финансират от Държавата;
 2. Финансова помощ под формата ваучер за закупуване на пелени за еднократна употреба и детски храни, необходими за първата година на новородено дете на територията на община Казанлък в размер на 500 лева.
 3. Утвърждава средства в размер на 30 000 лева за подпомагане на лекари - специализанти, със сключени трудови договори с МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък и специалисти по здравни грижи (медицински сестри и акушерки), които започват обучение или са в процес на обучение и имат сключен договор с МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък за работа в болничното заведение за минимум срок, равен на периода на получаване на финансирането.
 4. На основание чл. 282, ал. 21, т. 3, във връзка с чл. 294, т. 2 от ЗПУО се дофинансират маломерни и слети паралелки за училища с общ брой под осемдесет ученика.
 5. Оправомощава Кмета на Община Казанлък  да извършва компенсирани промени, както следва:
  • В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
  • В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
  • Компенсира по дейности и разходни параграфи и подпараграфи, сълзно ЕБК за 2020г. резерв, разчет в начален план по дейност 998 „Резерв“ на  основание чл. 65, ал.1, т. 5 от Закона за защита при бедствията и за превантивни мерки с цел намаляване на риска от бедствия и аварии.
  • В изпълнение на правомощията си по  предходните точки  Кметът издава заповеди.
  • Кметът извършва съответните промени по бюджета на общината, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него, в рамките на компенсираните промени.
 6. Възлага на   Кмета на Община Казанлък:
  • Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
  • Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да го утвърди.
  • Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
  • Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
  • Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния управляващ орган и на Министерство на Финансите.
  • Да определи конкретните правомощия и отговорности на ръководителите на Второстепенни разпоредители  с бюджет  със своя заповед.

42. Упълномощава Кмета на Общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

42.1. Упълномощава Директори на детски градини и училища и директори на културни институти да предоставят временни безлихвени заеми от временно свободни средства от делегирани бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни програми.

42.2. За всеки отделен случай Кметът на общината договаря или определя срок за погасяване на заема, в съответствие с изискванията на финансиращия орган.

42.3. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни  средства  по общинския бюджет, да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

42.4. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни  средства  от сметките за средства от ЕС, да се спазват изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от  ЗПФ

42.5. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, Кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет

43. Определя  следните приоритети и последователност на плащанията в Общината:

43.1. При делегираните от държавата дейности – средствата се използват по предназначението, за което са предоставени, като приоритетни са разходите за стипендии и трудови възнаграждения.

43.2. При дейности, финансирани от местни приходи – средствата се ползват при следната последователност и приоритети:

 • трудови възнаграждения;
 • разходи по проекти, финансирани от ЕС;
 • главница и лихви по заеми;
 • плащания по план-график за просрочените задължения, утвърден от Общински съвет;
 • текуща издръжка и субсидии за организации с нестопанска цел.

44. Упълномощава Кмета на Община Казанлък:

44.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на Община Казанлък за изпълнение на Общинския план за развитие.

44.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти.

45. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Казанлък за 2020 година, съгласно Приложение №29.


II. Определя срок по чл.96, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС за внасяне на писмени предложения за второ четене и приемане на Бюджет и Инвестиционна програма  на Община Казанлък за 2020 година до 12:30  часа на 30.01.2020 година.

 

III. Определя срок по чл.96, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на ОбС за отразяване на предложенията за второ четене в проекта за решение и представянето му в окончателен вид, както следва:

-          От вносителя – до 17:00 часа на 03.02.2020 година;

-          От водещата комисия – до 12:00 часа на 05.02.2020 година.

IV. Заседанието на Общинския съвет за второ четене и приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2020 година да се проведе на 06.02.2020 година от 09:30 часа в Залата за събрания - „Инфра“ на Общински съвет –Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в поименно гласуване 35 общински съветници, от които „За” 27.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 31/01/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220