Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ
№ 52
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.01.2020 г., Протокол № 4


Относно: ОС_125/13.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишна програма за развитие на туризма в община Казанлък за 2020 г.

Мотиви: Кметът съобщава, че Община Казанлък има значителен потенциал за развитие на туризъм и през годините полага последователни и целенасочени усилия в посока превръщането на Казанлък в атрактивна и предпочитана туристическа дестинация.

За да участват всички заинтересовани страни в процесите на планиране и изпълнение на общинските политики за развитие на културата и туризма, съгласно Закона за туризма, със Заповед № 519/12.04.2016 г. на Кмета на Община Казанлък е сформиран Консултативен съвет по култура и туризъм, в който участват представители на Общинска администрация, Общински съвет, представители на всички организации имащи отношение към развитието на културата и туризма в Общината. Консултативния съвет ще работи съгласно Правилник, утвърден с Решение  №1112/22.10.2014 г. на Общински съвет - Казанлък.

Законът за туризма определя и функциите на Консултативния съвет на местно ниво, една от които е разработване и предлагане на Програма за развитие на туризма на територията на съответната Община в съответствие с приоритетите на националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030 съобразено с местните ресурси и потребности.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1,  т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11, ал.1  от Закона за туризма,

 

                                                                           Р Е Ш И:

 

1. Приема Годишната програма за развитие туризма на Община Казанлък през 2020 година.

2. Възлага на Кмета на Община Казанлък за предприеме необходимите действия за реализирането й.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в гласуването 28 общински съветници, от които „За” 28.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 31/01/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220