Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ
№ 53
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.01.2020 г., Протокол № 4


Относно: ОС_119/11.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изразяване на предварително съгласие за отделяне на реални части от поземлени имоти с начин на трайно ползване - "пасища, мера" и "селскостопански, горски ведомствен път", находящи се в землището на гр. Шипка и промяна на предназначението им за "пътна връзка" с държавна пътна мрежа трети клас Шипка-Шейново. Одобряване на Заданието, съставено от възложителя.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че в общинска администрация е постъпило Заявление с вх.№168-6766-2/22.11.2019 г. от – „ТЕРА РОЗА“ ЕООД -  чрез пълномощника инж. Перуника Христова (пълномощно №2431/2019 г., нотариус №519) с искане от собственика на новопридобития ПИ с идентификатор 83199.141.25 в землището на гр. Шипка  за предварително съгласие за промяна предназначението на част от имоти общинска собственост с оглед осигуряване на адекватен транспортен достъп към имота.

ПИ с идентификатор 83199.141.25 с площ от  дка  се намира в южната част на землище Шипка  и граничи със землище село Шейново.

През 2013 г. за горният имот е разработен  и одобрен с Решение №623/30.05.2013 г. на Общински съвет Подробен устройствен план, състоящ се от план за застрояване и Парцеларни планове за техническа инфраструктура необходими за имота. Транспортно-комуникационният план с проект за пътна връзка е съгласуван ОПУ Стара Загора и проект за организация на движение, съгласуван с ОД на МВР. Преди одобряването на ПУП с Решение № 232/22.05.2012 г. Общински съвет - Казанлък е изразил предварително съгласие за преотреждане на части от поземлени имоти, публична общинска собственост за изграждане на пътна връзка със срок на предварителното съгласие три години и той към момента е изтекъл.

На основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, определянето на площадка или трасе за нуждите на физически или юридически лица върху земи от общинския поземлен фонд се извършва след предварително съгласие на Общински съвет.

Предишният собственик е предприел действия по промяна предназначението на земята в комисията по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ от за земеделски нужди в за неземеделско предназначение с цел  изграждане на „старчески дом“. След съгласието на комисията изразено с Решение №6/30.08.2013 г. е  заплатена определената такса, а решението на комисията за промяна предназначението на земята влиза в сила през септември 2013 г. Към днешна дата това решение е загубило правно действие, тъй като са  налице обстоятелства по чл.24, ал.5 от ЗОЗЗ.

Новият собственик на поземления имот е с различни инвестиционни намерения, за което на основание чл.135, ал.3 ЗУТ е издадена Заповед №1662/31.10.2019 г.  на кмета на община Казанлък за изменение на Подробен устройствен план с предложение за промяна предназначение на имота за изграждане на „Атракционен парк на розата и розовото масло“.

Съгласно Общ устройствен план на  Община Казанлък,  одобрен с Решение № 579 от 26.10.2017 г. на Общински съвет - Казанлък. процедираният имот попада в зона Оо1- за обществено обслужващи дейности със занижени параметри на застрояване, което не противоречи с Инвестиционните намерения на възложителя.

Предложеното в заданието на възложителя е свободно ниско застрояване със следните показатели за застрояване: до 3 етажа, до 10 м височина, 50% плътност на застрояване, 1.5 коефициент на интензивност, 30% минимална площ за озеленяване.

            Във връзка с изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението на част от „пасище, мера“ - публична общинска собственост в „пътна връзка“ - публична общинска собственост за част от ПИ с идентификатори: 83199.142.588 в землището на гр. Шипка, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ и  ПИ  83106.44.158  е необходимо съгласието да е с мнозинство 2/3 от общия брой съветници. Посочената промяна в предназначението на частите от засегнатите общински имоти има отношение към определянето на трасето на пътната връзка пресичаща землищните граници.

            Изискването на ЗОЗЗ в такива случаи е едновременно с основната площадка или трасе да се определят и необходимите спомагателни и допълнителни площадки и трасета за осигуряване на транспортен достъп чрез път с трайна настилка, за терени за временно ползване и други, свързани с изграждането и/или с ползването на обекта. За обекти, за които транспортният достъп се осъществява по селскостопански пътища и се предвиждат дейности, свързани с използването на транспортни машини с габарити или други технически характеристики, различни от предвидените за селскостопанските пътища, промяна на предназначението на земята за пътя се извършва по общия ред едновременно с основния обект. Безспорно изграждането на атракциона, описан в инвестиционното намерение на възложителя предполага транспортен достъп с превозни средства, чиито технически характеристики ще са различни от тези, на селскостопанските машини, пригодени за движение по селскостопански и горски пътища, поради което основната процедура по промяна предназначението на имота за атракциона следва да се съпътства и с такава, за промяна на предназначението на пътя за достъп.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общинския съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ и  чл.25, ал.3, т.1 и ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.21, ал.2 и 3 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ,

 

РЕШИ:

1. Изразява  предварително съгласие за промяна на предназначението на реална част /приблизително 459 кв.м/ от ПИ 83199.142.588 с начин на трайно ползване – „пасища, мера“ в землището на гр. Шипка, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ   и на реална част от ПИ  83106.44.158  с НТП „ пасище, мера“, землище Шейново, за  промяна предназначението им за  „пътна връзка“ с държавна пътна мрежа  втори клас Шипка-Шейново, след разработване на пътна част към подробен устройствен план;

2. Изразява предварително съгласие за промяна предназначението на земята на част от  ПИ с идентификатор 8319.142.587 - „селскостопански, горски ведомствен път“, землище гр. Шипка, в размер на 457 кв.м за определяне на трасе за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 83199.141.25, чрез път с трайна настилка за нуждите на заявителя „ТЕРА РОЗА“ ЕООД, ЕИК: 200545230.

3. Определя общ срок на валидност на съгласията по т.1 и т.2 до 3 години, считано от датата на влизане в сила на решението.

4. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;

„ТЕРА РОЗА“ ЕООД -  с пълномощник инж. Перуника Христова.

 

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” 33.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 31/01/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220