Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ
№ 54
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.01.2020 г., Протокол № 4


Относно: ОС_161/10.01.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Казанлък.
 

Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници:

„1. Причините, които налагат изменението и допълнението на Наредба № 9 за условията и реда за  записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Казанлък

Съгласно изискванията на чл. 59, ал. 1 на Закона за предучилищно и училищно образование със свое Решение № 728 от 29.03.2018 г. Общински съвет - Казанлък прие Наредба № 9 за условията и реда за записване, отписване и преместване  на деца в общинските детски градини на територията на община Казанлък.

Съгласно Чл. 53 от УКАЗ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове „Органът, на който е възложено изпълнението на акта или до чието ведомство той се отнася, организира след влизането му в сила периодично проучване на резултатите от неговото прилагане.“ Съгласно чл. 55 от цитираният Указ „За резултатите от прилагането на нормативния акт се прави доклад, в който се предлагат и промени на уредбата, ако са необходими“.

При фактическото прилагане разпоредбите на наредбата се констатираха пропуски и непълноти, свързани с ефективното изпълнение на дейността по приема, съотносими към функциониращия Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Във връзка с горното предлагам изменение и допълнение в следните разпоредби:

В Чл. 10

Общи критерии

В К6, колона „Критерии“, текстът „Деца със специални образователни потребности и/или хронични заболявания, определени с решение на ТЕЛК над 50% към 01 януари в годината на приема“ придобива следния вид: „           Деца със специални образователни потребности и/или хронични заболявания, определени с решение на ТЕЛК над 50% към 01 януари в годината на приема, и/или, които имат оценка от регионален екип за подкрепа за личностното развитие на децата"

В К6, колона „Пояснения“, текстът „При записване се представя решение на ТЕЛК“ придобива следния вид: „При записване се представя решение на ТЕЛК и/или документ от Регионалния екип за подкрепа за личностното развитие на децата със СОП

В К7, колона „Критерии“, текстът „Деца, чиито родители не дължат местни данъци и такси за предходната година“ придобива следния вид: „Деца,  чиито родители не притежават/нямат изискуеми задължения към отдел „Местни приходи“ на Община Казанлък“.

Индивидуални критерии за избраните детски градини

В К9, колона „Критерии“, текстът „Деца, чиито брат/сестра посещават една от посочените в заявлението детски градини“ придобива следния вид: „Деца с един родител“.

В К9, колона „Точки“, числото „20“ става „10“.

В К9, колона „Пояснения“, текстът „Точките се начисляват само за детската градина, която посещават брат/сестра на детето, подлежащо на класиране. Извършва се служебна проверка от директора на детската градина“ придобива следния вид: „Удостоверение за раждане, от което е видно, че има неизвестен родител или решение на съда за присъдени родителски права“.

В К10, колона „Критерии“, текстът „Деца, посещавали яслена група в някоя от посочените в заявлението детски градини с разкрита яслена група, съгласно решение на Общински съвет Казанлък“ придобива следния вид: „Деца, чиито брат/сестра посещават детската градина, за която кандидатстват“.

В К10, колона „Пояснения“, текстът „Точките се начисляват само за детската градина, в която детето е посещавало яслена група. Извършва се служебна проверка от директора на детската градина“ придобива следния вид: „Точките се начисляват само за детската градина, която посещават брат/сестра на детето, подлежащо на класиране. Извършва се служебна проверка от директора на детската градина“.

В К11, колона „Критерии“, текстът „Заявителят (родител или официален настойник) има регистрация по постоянен или настоящ адрес в района на детската градина“ придобива следния вид: „Деца, настанени за отглеждане в приемно семейство или семейство на близки и роднини по чл. 26 от Закона за закрила на детето“.

В К11, колона „Точки“, числото „10“ става „20“.

В К11, колона „Пояснения“, текстът „Точките се начисляват само за детската градина, която посещават брат/сестра на детето, подлежащо на класиране. Извършва се служебна проверка от директора на детската градина“ придобива следния вид: „Решение на съд“.

Текстът в чл. 12 „Деца, настанени за отглеждане в приемно семейство или семейство на близки и роднини по чл. 26 от Закона за закрила на детето, се приемат извън класирането, като допълнителна бройка, но не повече от едно за съответната група в детската градина“ се изменя: „Чл. 12. (1)  Деца, настанени за отглеждане в приемно семейство или семейство на близки и роднини по чл. 26 от Закона за закрила на детето, за които необходимостта от постъпване в детска градина е настъпила извън определения график, се приемат в детска градина, в която има свободни места за съответната група, след подаване на заявление по образец до директора от страна на родител/настойник.

(2 )Деца, настанени в социална услуга в общността от резидентен тип, се приемат в детска градина, в която има свободни места за съответната група, след подаване на заявление по образец от родител/настойник до директора.

(3)  Децата, приети и записани през системата в яслената група на детската градина, не кандидатстват за първа група в същата градина чрез електронната система за прием. Родителите подават декларация до директора, с която заявяват, че желят детето им да продължи в първа група в същата детска градина. Свободните места за първа група се съобразяват с броя на подадените декларации в срок до 5 работни дни преди датата на обявяването им.“

 

Създава се нов чл. 52 със следния текст: „За дете, подлежащо на задължителна предучилищна подготовка, се осигурява прием извън електронната система в детска градина със свободно място в съответната възрастова група на територията на общината в следните случаи:

1. При преместване от населено място извън община Казанлък в учебно време на съответната учебна година, когато в срок от 3 дни не предстои класиране по утвърдения график за работа на електронната система. В този случай родителят подава заявление по образец до директора на съответната детска градина.

 2. При установен случай на дете, подлежащо на задължителна предучилищна подготовка и не посещаващо институция от предучилищното и училищното образование, по Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст“.

2. Цели, които се поставят с  изменението и допълнението на Наредба № 9 за условията и реда за  записване, отписване и преместване  на деца в общинските детски градини на територията на община Казанлък

Целта на настоящото предложение за изменение и допълнение на Наредбата е да бъдат изменени част от текстовете на подзаконовия нормативен акт, а други да бъдат допълнени, чрез което ще осигури условия за прилагане на комплекс от мерки за обхващане и включване в образователната система на деца в задължителна предучилищна възраст; по-голяма прозрачност на приема; улесняване на родителите при процедурата за кандидатстване.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на изменението и допълнението на Наредба № 9 за условията и реда за  записване, отписване и преместване  на деца в общинските детски градини на територията на община Казанлък

За изменението и допълнението на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване  на деца в общинските детски градини на територията на община Казанлък не е необходимо разходването на бюджетни средства.

4. Очаквани резултати от изменението и допълнението на Наредба № 9 за условията и реда за  записване, отписване и преместване  на деца в общинските детски градини на територията на община Казанлък

- по-добри условия за обхващане и включване в образователната система на деца в задължителна предучилищна възраст;

- по-голяма прозрачност на приема;

- родителите са улеснени при извършване на дейностите по приема на децата.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване  на деца в общинските детски градини на територията на община Казанлък е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Изработеният проект за изменение и допълнение на нормативен административен акт е публикуван на електронната страница на Община Казанлък (www.kazanlak.bg) на 09.12.2019 г. в рубриката „Нормативни актове › проекти за нормативни актове“, с което е спазено изискването на чл. 26, ал. 3 от ЗНА за осигуряване възможност на всички заинтересовани лица да депозират предложения и становища по него. До момента на внасянето на настоящия доклад няма постъпили такива.“

Посочени по-горе мотивите и на основание чл. 28, ал. 1 от ЗНА и чл. 93 ПОДОС, кметът внася за обсъждане проект за изменение и допълнение на наредбата.

В хода на дебата вносителят прие становището на Водещата комисия по образование, младежки дейности и спорт, която предлага в К9 да остане само текстът „удостоверение за раждане, от което е видно, че има неизвестен родител“ и в К 7 текстът да стане „Деца, чиито родители нямат изискуеми задължения към община Казанлък“.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 и чл.11, ал.3 от Закон за нормативните актове, във връзка с чл. 96, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък и чл. 76, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс,

  

Р Е Ш И:

 

I. Второто четене за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за условията и реда за записване, отписване и преместване  на деца в общинските детски градини на територията на община Казанлък да се проведе в едно заседание, непосредствено след първо четене.

 

II. Приема на първо четене Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за условията и реда за  записване, отписване и преместване  на деца в общинските детски градини на територията на община Казанлък, както следва:

В Чл. 10

Общи критерии

В К6, колона „Критерии“, текстът „Деца със специални образователни потребности и/или хронични заболявания, определени с решение на ТЕЛК над 50% към 01 януари в годината на приема“ придобива следния вид: „           Деца със специални образователни потребности и/или хронични заболявания, определени с решение на ТЕЛК над 50% към 01 януари в годината на приема, и/или, които имат оценка от регионален екип за подкрепа за личностното развитие на децата"

В К6, колона „Пояснения“, текстът „При записване се представя решение на ТЕЛК“ придобива следния вид: „При записване се представя решение на ТЕЛК и/или документ от Регионалния екип за подкрепа за личностното развитие на децата със СОП“

В К7, колона „Критерии“, текстът „Деца, чиито родители не дължат местни данъци и такси за предходната година“ придобива следния вид: „Деца, чиито родители нямат изискуеми задължения към Община Казанлък“.

Индивидуални критерии за избраните детски градини

В К9, колона „Критерии“, текстът „Деца, чиито брат/сестра посещават една от посочените в заявлението детски градини“ придобива следния вид: „Деца с един родител“.

В К9, колона „Точки“, числото „20“ става „10“.

В К9, колона „Пояснения“, текстът „Точките се начисляват само за детската градина, която посещават брат/сестра на детето, подлежащо на класиране. Извършва се служебна проверка от директора на детската градина“ придобива следния вид: „Удостоверение за раждане, от което е видно, че има неизвестен родител“.

 

В К10, колона „Критерии“, текстът „Деца, посещавали яслена група в някоя от посочените в заявлението детски градини с разкрита яслена група, съгласно решение на Общински съвет Казанлък“ придобива следния вид: „Деца, чиито брат/сестра посещават детската градина, за която кандидатстват“.

В К10, колона „Пояснения“, текстът „Точките се начисляват само за детската градина, в която детето е посещавало яслена група. Извършва се служебна проверка от директора на детската градина“ придобива следния вид: „Точките се начисляват само за детската градина, която посещават брат/сестра на детето, подлежащо на класиране. Извършва се служебна проверка от директора на детската градина“.

В К11, колона „Критерии“, текстът „Заявителят (родител или официален настойник) има регистрация по постоянен или настоящ адрес в района на детската градина“ придобива следния вид: „Деца, настанени за отглеждане в приемно семейство или семейство на близки и роднини по чл. 26 от Закона за закрила на детето“.

В К11, колона „Точки“, числото „10“ става „20“.

В К11, колона „Пояснения“, текстът „Точките се начисляват само за детската градина, която посещават брат/сестра на детето, подлежащо на класиране. Извършва се служебна проверка от директора на детската градина“ придобива следния вид: „Решение на съд“.

Текстът в чл. 12 „Деца, настанени за отглеждане в приемно семейство или семейство на близки и роднини по чл. 26 от Закона за закрила на детето, се приемат извън класирането, като допълнителна бройка, но не повече от едно за съответната група в детската градина“ се изменя: „Чл. 12. (1)  Деца, настанени за отглеждане в приемно семейство или семейство на близки и роднини по чл. 26 от Закона за закрила на детето, за които необходимостта от постъпване в детска градина е настъпила извън определения график, се приемат в детска градина, в която има свободни места за съответната група, след подаване на заявление по образец до директора от страна на родител/настойник.

(2 )Деца, настанени в социална услуга в общността от резидентен тип, се приемат в детска градина, в която има свободни места за съответната група, след подаване на заявление по образец от родител/настойник до директора.

(3)  Децата, приети и записани през системата в яслената група на детската градина, не кандидатстват за първа група в същата градина чрез електронната система за прием. Родителите подават декларация до директора, с която заявяват, че желят детето им да продължи в първа група в същата детска градина. Свободните места за първа група се съобразяват с броя на подадените декларации в срок до 5 работни дни преди датата на обявяването им.“

Създава нов чл. 52 със следния текст: „За дете, подлежащо на задължителна предучилищна подготовка, се осигурява прием извън електронната система в детска градина със свободно място в съответната възрастова група на територията на общината в следните случаи:

1. При преместване от населено място извън община Казанлък в учебно време на съответната учебна година, когато в срок от 3 дни не предстои класиране по утвърдения график за работа на електронната система. В този случай родителят подава заявление по образец до директора на съответната детска градина.

2. При установен случай на дете, подлежащо на задължителна предучилищна подготовка и не посещаващо институция от предучилищното и училищното образование, по Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст“.

III. Приема на второ четене изменение и допълнение на Наредба № 9 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Казанлък.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в гласуването 31 общински съветници, от които „За” 31.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 31/01/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220