Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ
№ 55
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.01.2020 г., Протокол № 4


Относно: ОС_159/08.01.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Наредба № 23 за управление на отпадъците на територията на община Казанлък. Постъпи Писмо с вх. № ОС-194/27.01.2020 г., в което са отразени приетите предложения от вносителя, по становища на ПК.

Мотиви: Вносителят докладва пред общинските съветници:

„1. Причините, които налагат и целите, които се поставят с приемането на наредбата:

Съгласно Закона за управление на отпадъците, Общинският съвет приема наредба, с която определя условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, на своя територия.

2. Цели, които се поставят с приемането на Наредба за управление на отпадъците

Целта на приемане на Наредбата е да се управляват по-ефективно различните видове отпадъци, сметопочистването, сметоизвозването, рециклирането и разделното събиране на отпадъци на територията на Община Казанлък. Наредбата урежда обществените отношения, свързани с екологосъобразното управление на отпадъците на територията на Община Казанлък с цел предотвратяване, намаляване или ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда. Същата регламентира задълженията на физическите и юридически лица, относно дейности свързани с управление на отпадъците и опазване и поддържане на чистотата.

Всички посочени до тук задължения съгласно ЗУО, както и изискванията залегнали в други подзаконови нормативни актове налагат необходимостта от своевременно приемане на новата Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Казанлък.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

За прилагане на Наредбата не е необходимо разходването на бюджетни средства.

4. Очаквани резултати от приемането на нова Наредба № 23 за управление на отпадъците на  територията на община Казанлък:

Приемането на новата Наредба ще спомогне за създаване на условия за решаване на проблемите със замърсяването на околната среда на територията на община Казанлък, по-голям контрол върху образуването, изхвърлянето, третирането, депонирането и др. дейности свързани с отпадъците. Наредбата е инструмент за постигане на дългосрочен план за ефикасно управление на отпадъците и по-чиста екологична среда, повишаване ефективността на сметосъбирането, сметоизвозването, рециклирането и разделното събиране на отпадъци  в община Казанлък.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганият проект на Наредбата за управление на отпадъци на територията на община Казанлък /приложение към настоящия доклад/ е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Изработеният проект на нормативен административен акт е публикуван на електронната страница на Община Казанлък (www.kazanlak.bg) на 06.12.2019г. в рубриката „Нормативни актове › проекти за нормативни актове“, с което е спазено изискването на чл.26, ал.2 от ЗНА за осигуряване възможност на всички заинтересовани лица да депозират предложения и становища по него.“

На 17.12.2019 г е проведено обществено обсъждане за постъпилите предложения от което е съставен протокол, приложен към доклада. Протокола е публикуван на сайта на Общината на 20.12.2019 г.

Предвид по-горните мотиви и на основание чл.28, ал.1 от ЗНА и чл.93 ПОДОС, кметът внася за обсъждане проект на наредбата.

С вх. № ОС-194/27.01.2020 г. вносителят внася актуализирана наредба, във връзка с приетите становища на Постоянната комисия по противодействие на корупцията, сигурност и обществен ред и за упражняване на контрол върху актове издадени от органите на местните изпълнителна власт и Водещата комисията по селско и горско стопанство.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 22 ал.1 от Закона за управление на отпадъците, чл. 76. ал. 3 от АПК, чл. 8 от ЗНА, чл. 96, ал.3 и ал. 4 от ПОДОбС,

 

Р Е Ш И:

 

І. Второ четене и приемане на Наредба №23 за управление на отпадъците на територията на Община Казанлък, да се проведе на едно заседание, непосредствено след първо четене.


ІІ. Приема на първо четене Наредба №23 за управление на отпадъците на територията на Община Казанлък.

 

ІІІ. Приема Наредба №23 за управление на отпадъците на територията на Община Казанлък, второ четене.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

Участвали в гласуването 31 общински съветници, от които „За” 31.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 31/01/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220