Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ
№ 56
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.01.2020 г., Протокол № 4

Относно: ОС_186/22.01.2020 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно промяна в състава на постоянните комисии, определени с Решение № 6 от 28.11.2019 г., изм. с Решение № 19/19.12.2019 г.на ОбС - Казанлък.

Мотиви: Вносителят докладва, че с Решение № 6 от 28.11.2019 г., Общинският съвет е приел принципите за изграждане на постоянните си комисии и определил техния брой, предмет на дейност, ръководство и състав, което е изм. с Решение № 19/19.12.2019 г. Общинската избирателна комисия е приела Решение №251/08.01.2020 г. за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Ахмед Абдула Мехмед, поради назначението му за зам.-кмет на община Казанлък. В Общинския съвет постъпи Предложение с вх. ОС-184 от 21.01.2020 г. от Станчо Георгиев Леков -  председател на групата общински съветници „ДПС“, новоизбрания общинският съветник - Юзеир Али Кенан да заеме мястото на Ахмед Абдула Мехмед в постоянните комисии. Ахмед Абдула Мехмед, като общински съветник беше член на две постоянни комисии, на  Комисията по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт и на Комисията по икономика, бюджет и финанси.

Общински съвет – Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.45, ал.2 и чл.47, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС,

 

Р Е Ш И:

1. Изменя т. 3 от Решение № 6/28.11.2019 г., изм. с Решение №19/19.12.2019 г. на Общински съвет, както следва:

1.1.  Избира за член на Комисията по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт - Юзеир Али Кенан.

1.2. Избира за член на Комисията по икономика, бюджет и финанси - Юзеир Али Кенан.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък; Юзеир Али Кенан – общински съветник.

 

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” 33.

                                                                                         

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 31/01/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220