РЕШЕНИЕ
№ 57
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.01.2020 г., Протокол № 4


Относно: ОС_172/17.01.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на краткосрочна и дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Казанлък.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че действащите нормативни документи на ЕС, с които се насърчава използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива, определят целите на държавите членки на съюза. Република България ката член е ангажирана да постигне тези цели, като се предприемат действия за повишаване на енергоефективността и развитие на възобновяемите енергийни източници. Краткосрочната и дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива са политиките, с които Общините насърчават устойчиво използване на местните ресурси от възобновяеми енергийни източници. Те са важен инструмент за осъществяване на националната политика и стратегия за развитие на енергийния сектор, за реализиране на поетите от страната ни ангажименти в областта на опазване на околната среда. В изпълнение на чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергия от възобновяеми източници и Националния план за действие за енергия от източници, Община Казанлък разработва краткосрочна ( 2020 – 2023 г.) и дългосрочна ( 2020 – 2030 г.) програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива, които се приемат от Общински съвет – Казанлък за срок от 3 ( три) и 10 ( десет) години.

Краткосрочната и дългосрочна програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива, са подчинени на Енергийната стратегия на Република България до 2020 г., Интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата до 2030 г. на Република България ( ИНПЕК) и протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН  по изменение на климата.

Изготвянето на програмите създават условия за постигане на модерно и устойчиво развитие на община Казанлък, чрез развитие и прилагане на нови технологии за увеличаване на дела на енергия от възобновяеми източници и биогорива.

Финансирането на Стратегията се осъществява със средства от държавния и общинския бюджет, средства от Европейските фондове и др. източници.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА във връзка с чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергия от възобновяеми източници, 

 

Р Е Ш И:

 

1. Приема Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Казанлък 2020 – 2023 г.

2. Приема Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Казанлък 2020 – 2030 г.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

 

Участвали в гласуването 34 общински съветници, от които „За” 34.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 31/01/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220