Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ
№ 60
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.01.2020 г., Протокол № 4

Относно: ОС_138/19.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, частна общинска собственост за сумата от 8 400 лева без ДДС в с. Енина, общ. Казанлък.

Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници: „В Общинска администрация e постъпило заявление от  Илин Х. Калайджиев и Даниела Х. Калайджиева -Лопес за закупуване на земя - частна общинска собственост. Съгласно Нотариален акт №76, т. VIII, д. № 2375/24.10.1991 г. и Удостоверение за наследници изх. №2355/2019 г. на община Казанлък, заявителите са наследници на Христо И. Калайджиев, собственик на сграда, построена в Урегулиран поземлен имот V в кв. 5 по ПУП на село Енина, община Казанлък, одобрен със Заповед №864/1970 г. По Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97/2009 г. на ИД на АГКК земята е с площ 592 кв. м и представлява Поземлен имот с идентификатор 27499.501.2018. За земята е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3803/02.12.2019 година, вписан в Служба по вписванията град Казанлък с вх. рег. №7909/ 11.12.2019 г, акт № 143, т. 28, н. д. 5893.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък е предвидено разпореждане с имоти-частна общинска собственост, по заявления на физически или юридически лица-собственици на законно построени върху тях сгради. На основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл. 44, ал. 3 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък, продажбата се извършва от кмета на общината без търг или конкурс. Данъчната оценка на земята е 2576,10 лева, съгласно Удостоверение №7404049806/2019 г. на Дирекция „Местни приходи“, а пазарната оценка е 8 400,00 лева, изготвена от правоспособен оценител, по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС .

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет – Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“

Общински съвет - Казанлък на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 44 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход(лв)

Предназначение

Описание на имота

3803/

2019 г.

Илин Калайджиев

Даниела Калайджиева -   

Лопес

8 400,00

Жилищно строителство

ПИ 27499.501.2018 с. Енина

 

2. Определя пазарна цена от 8 400 (осем хиляди и четиристотин) лева, без ДДС, за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственици на построената върху нея сграда:  Поземлен имот с идентификатор 27499.501.2018 (две седем четири девет девет точка пет нула едно точка две нула едно осем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед № РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 592 (петстотин деветдесет и два) кв. м, адм. адрес: с. Енина, п.к. 6142, ул. “Шипченски проход“ №3, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при граници: 27499.501.3032, 27499.501.525, 27499.501.2017, 27499.501.1367, 27499.501.1366, 27499.501.2015, представляващ Урегулиран поземлен имот  V (пети) в кв. 5 (пет) по Подробен устройствен план на село Енина, одобрен със Заповед 864/1970 година.

 

3. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор с Илин Калайджиев ЕГН хххххххххх от град Казанлък, ул. „ххх.“ и Даниела Калайджиева - Лопес ЕГН хххххххххх от град Казанлък, ул. „ххх“ за продажбата на общинския имот по т. 2 от настоящото решение. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителите - Илин Калайджиев и Даниела Калайджиева-Лопес.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Илин Христов Калайджиев - град Казанлък, Даниела Христова Калайджиева-Лопес - град Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване  33 общински съветници, от които „За” 33.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 31/01/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220