Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ
№ 61
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.01.2020 г., Протокол № 4

Относно: ОС_140/20.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, частна общинска собственост за сумата от 300 лева без ДДС в гр. Крън, общ. Казанлък.

Мотиви: Вносителят докладва пред общинските съветници: “В Общинска администрация e постъпило Искане с вх. № 94-Т-845-1/18.11.2019 г. от Тоня Р. Раева за доброволно прилагане на действащ ПУП за УПИ V-722  в кв. 87 на гр. Крън, одобрен със Заповед №1099/19.11.2009 г. на кмет. Заявителят е собственик на горецитирания имот с неприложена улична регулация, съгласно н. а. №91, том 1, рег. №3132, дело №395/1999 г., вписан в СВ-Казанлък с вх. рег. №1036/23.06.1999 г., акт № 95, т. 4, д. №2107, парт. книга: т. 154, стр. 148 и н. а. №27, т. 2, рег. №1251, д. №195/ 2013 г., вписан в СВ-Казанлък с вх. рег. №4190/ 06.06.2013 г., акт №9, т. 13, д. №2525.

Община Казанлък притежава реална част - Незастроена  земя с площ 20 кв. м, при граници: североизток  и югоизток – улици и запад – имот пл. №722, придаваема към Имот №26 при урегулирането му в поземлен имот с режим на застрояване -  Урегулиран поземлен имот V-722 в кв. 87 по плана на гр. Крън, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №1099/19.11.2009 г. на кмет, с площ от 880 кв. м, при граници на УПИ: североизток и  югоизток – улици; юг – УПИ VI-723  и запад – УПИ IV-726, съгласно АЧОС №3633/ 25.01.2019 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. №442/28.01.2019 г., вх. №442, акт №123, т. 2, н. д. №337.

Данъчната оценка на  общинската земя 94,60 лв. по Удостоверение № 7404045010/2019 г. на Дирекция „Местни приходи”. Изготвената пазарна оценка  от  оценител на недвижими имоти по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС  е  300,00 лв., без ДДС.  

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани на придаваеми по регулация общински земи. Преписката за прехвърляне на собствеността на общинския имот се изготвя на основание чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с §22, ал. 1, т. 1, б. „б“  от ЗР на Закона за устройство на територията (ЗУТ) по реда и чл. 46, ал. 9 от Наредба №15 на Общински съвет-Казанлък.

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 4, т. 2 и  чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с §22, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№ 3633 от 25.01.2019 г.

Тоня Р. Раева

300

ЖС

Реална част с площ 20 кв. м от УПИ V-722 в кв. 87 на гр. Крън.

 

2. Определя пазарна цена в размер на 300,00 (триста) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост – Незастроена  земя с площ 20 (двадесет) кв. м, при граници: североизток  и югоизток – улици и запад – имот пл. №722, представляваща реална част, придаваема към имот с пл. №722 (седемстотин двадесет и втори) при урегулирането му в поземлен имот с режим на застрояване -  Урегулиран поземлен имот V-722 (пети за седемстотин двадесет и втори) в кв. 87 (осемдесет и седми) по плана на гр. Крън, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №1099/19.11.2009 г. на кмет, с площ 880 (осемстотин и осемдесет) кв. м, при граници: североизток и  югоизток – улици; юг – УПИ VI-723  и запад – УПИ IV-726.

 

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор с лицето, за прехвърляне собствеността на общинския имот по т. 2, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Тоня Р. Раева.

 

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 31/01/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220