Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ
№ 62
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.01.2020 г., Протокол № 4


Относно: ОС_141/20.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, частна общинска собственост за сумата от 1 998 лв., без ДДС в с. Горно Изворово, общ. Казанлък.

Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет, че в общинска администрация e постъпило Заявление от Радослав Г. Радев с вх. № 94-Р-427-2/08.11.2019 г., за закупуване на земя - частна общинска собственост, в качеството му на собственик на построената върху нея сграда, съгласно Нотариален акт № 186, т. 24, д. 5090, вх. №6895/28.10.2019 г. Заявителят е собственик на сграда, построена в Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII-131 с площ 400 кв. м в кв. 31 по ПУП на село Горно Изворово, одобрен със Заповед № 1022/1993 г., за който е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3802/02.12.2019 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №7908/11.12.2019 г, акт №144, т. 28, н. д. 5894. В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък е предвидено разпореждане с имоти-частна общинска собственост, по заявления на физически или юридически лица-собственици на законно построени върху тях сгради. На основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл. 44, ал. 3 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък, продажбата се извършва от кмета на общината без търг или конкурс. Данъчната оценка на земята е 971,50 лева, съгласно Удостоверение №7404049807/28.11.2019 г. на Дирекция „Местни приходи“, а пазарната оценка е 1 998,00 лева, изготвена от правоспособен оценител, по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС .

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет – Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 44 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход (лв)

Предназначение

Описание на имота

3802/

2019 г.

Радослав Г. Радев

1998,00

Жилищно строителство

УПИ XIII-131 кв. 31 село Горно Изворово

 

2. Определя пазарна цена от 1 998 (хиляда деветстотин деветдесет и осем) лева, без ДДС, за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственик на построената върху нея сграда: Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII-131(тринадесет за едно три едно) с площ 400 (четиристотин) кв. м в кв. 31 (тридесет и първи) по ПУП на село Горно Изворово, община Казанлък, област Стара Загора, одобрен със Заповед № 1022/1993 г., при граници: УПИ XII-130, регулационна граница, улица, УПИ XIV-132.

3. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор с Радослав Георгиев Радев, ЕГН хххххххххх от град Казанлък, бул. „Н. Петков“ за продажбата на общинския имот по т. 2 от настоящото решение. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителите - Радослав Г. Радев.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Радослав Г. Радев, град Казанлък, бул.„ Н. Петков“.

 

Участвали в поименно гласуване  34 общински съветници, от които „За” 34.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 31/01/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220