Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ
№ 63
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.01.2020 г., Протокол № 4

Относно: ОС_143/23.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост в размер на 1 540,00 лева без ДДС - незастроена земя с площ 210 кв.м, представляваща реална част от УПИ XII-177 в кв. 36, с. Долно Изворово, общ. Казанлък.

Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници, че в общинска администрация е постъпило Заявление с вх. № 94-Г-571-1/2019 г. от Георги К. Христов за доброволно прилагане на действащ Подробен устройствен план за Урегулирани поземлени имоти (УПИ) ХII-177 и  ХIII-177 в кв. 36 в село Долно Изворово, община Казанлък и закупуване на общинската част от тях. Заявителят притежава:  Земя с площ 485 кв. м от УПИ ХII-177 с обща площ 695 кв. м в кв. 36 село Долно Изворово, съгласно Нотариален акт №192, т. 13 д. 2782, рег. №3925/16.06.2017 г. и земя с площ 530 кв. м от УПИ ХIII-177 с обща площ 629 кв. м в кв. 36 село Долно Изворово, съгласно нот. акт №191, т. 13 д. 2781, рег. №3924/16.06.2017 г. Община Казанлък притежава в имотите съответно -  реална част с площ 210 кв. м в УПИ ХII-177, съгласно Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3794/15.11.2019 г., СВ вх.№7435/ 20.11.2019 г, акт 18, т. 27, н. д. 5536  и  реална част с площ 99 кв. м в УПИ ХIII-177, съгласно АЧОС №3795/15.11.2019 г., СВ вх. №7498/22.11.2019 г, акт 61, т. 27, н. д. 5583. В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани, на придаваеми по регулация общински земи. Преписката за прехвърляне на собственост на общински имот при прилагане на действащ подробен устройствен план  се изготвя на основание чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с  §22, ал. 1, т. 1, б.„б“ от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда и чл. 46, ал. 9 от Наредба №15 на Общински съвет-Казанлък. Данъчната оценка на общинската земя с площ 210 кв. м в УПИ ХII-177 е 482,30 лева, съгласно Удостоверение за ДО №7404049624/2019 г. на Дирекция „Местни приходи“, а пазарната оценка е на стойност 1540,00 лева. Данъчната оценка на общинската земя с площ 99 кв. м в УПИ ХIII-177 е 227,40 лева, по Удостоверение за ДО №7404049618/2019 г. на Дирекция „Местни приходи“, а пазарната оценка е на стойност 730,00 лева. Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинските имоти.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 4, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с  чл. 15, ал. 5 и §22 ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход(лв)

Предназначение

Описание на имота

3794/2019г

Георги Христов

1540,00

Жилищно строителство

Земя-площ 210 кв. м в УПИ ХII-177 кв. 36 с.Д.Изворово

3795/2019г

Георги Христов

730,00

Жилищно строителство

Земя-площ 99 кв. м в УПИ ХII-177 кв. 36 с.Д.Изворово

 

2. Определя пазарна цена от 1 540,00 (хиляда петстотин и четиридесет) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на следния имот, частна общинска собственост: Незастроена земя с площ 210 (двеста и десет) кв. м, при граници: УПИ ХI-177, УПИ I-За озеленяване и детска площадка, УПИ ХIII-177, имот пл. №177, представляваща реална част от Урегулиран поземлен имот ХII-177 (дванадесет за едно седем седем) в кв. 36 (тридесет и шести) в село Долно Изворово, по действащ ПУП, одобрен със Заповед №22/02.04.1987 година, с обща площ 695 (шестстотин деветдесет и пет) кв. м, при граници: УПИ ХI-177, УПИ I-За озеленяване и детска площадка, УПИ ХIII-177, улица.

3. Определя пазарна цена от 730,00 (седемстотин и тридесет) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на следния имот, частна общинска собственост: Незастроена земя с площ 99 (деветдесет и девет) кв. м, при граници: УПИ ХII-177, УПИ I-За озеленяване и детска площадка, УПИ ХIV-351, имот пл. №177, представляваща реална част от урегулиран поземлен имот ХIII-177 (тринадесет за едно седем седем) в кв. 36 (тридесет и шести) в село Долно Изворово, по действащ ПУП, одобрен със Заповед №22/02.04.1987 година, с обща площ 629 (шестстотин двадесет и девет) кв. м, при граници: УПИ ХII-177, УПИ I-За озеленяване и детска площадка, УПИ ХIV-351, улица.

4. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор с Георги К. Христов ЕГН хххххххххх от град София, ж.к. „Гоце Делчев“, за прехвърляне собствеността на общинските имоти по т. 2 и т. 3 от настоящото решение, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя – Георги Христов.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Георги Кънчев Христов град София, ж.к. „Г. Делчев“.

 

Участвали в поименно гласуване  34 общински съветници, от които „За” 34.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 31/01/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220