Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ
№ 64
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.01.2020 г., Протокол № 4


Относно: ОС_173/17.01.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината, в Поземлен имот с идентификатор 27499.352.46 по КККР на с. Енина, за сумата от 370,00 лева без ДДС.

Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници, че в общинска администрация e постъпило Заявление с вх. № 94-В-1808-3/11.10.2019 година от Виктор И. Копанов за прекратяване на съсобственост, чрез закупуване на общинската част от Поземлен имот с идентификатор 27499.352.46 по КККР на село Енина, в който той притежава 1100/1282 ид. части, съгласно н. а. №129, т. 14, н. д. 2913, вх. рег. №3986/04.07.2019 г. За притежаваната от Община Казанлък част - 182/1282 идеални части от земята е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3787/30.10.2019 г., вписан в Служба по вписванията-Казанлък с вх. рег. №:6982/2019 г, акт 63, т. 25, н. д. 5168. В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2020 година, приета с Решение №10/19.12.2019 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления от граждани за прекратяване на съсобственост. На основание чл. 36, ал. 1, т. 2  и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл. 48, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е необходимо Общински съвет-Казанлък да приеме решение за продажба на общинската част от имота и да определи  пазарната цена. Изготвени са данъчна и пазарна оценки. Данъчната оценка на общинската част от имота е 29,43 лева, съгласно Удостоверение за ДО №7404050271/07.01.2020 г. на Дирекция „Местни приходи”, а предложената от оценителя пазарна оценка е 370,00 лева, без ДДС.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. Общински съвет-Казанлък на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 48,  ал. 2  от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък,

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2020 година, приета с Решение №10/2019 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход(лв.)

Предназначение

Описание на имота

3787/2019г

Виктор И. Копанов

370,00

Земеделска земя

182/1282 ид. части от ПИ 27499.352.46 по КККР на село Енина

 

2. Да се прекрати съсобствеността върху Поземлен имот с идентификатор 27499.352.46 (две седем четири девет девет точка три пет две точка четири шест) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-97/ 30.12.2009 г. на ИД на АГКК, адрес: с. Енина, §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 1282 (хиляда двеста осемдесет и два) кв. м, Трайно предназначение на територията - Земеделска, Начин на трайно ползване – Овощна градина, Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: имоти с идентификатори: 27499.352.45, 27499.352.508, 27499.352.47, 27499.94.509, чрез продажба на общинската част –182/1282 (сто осемдесет и две към хиляда двеста осемдесет и две) идеални части от земята на съсобственика- Виктор И. Копанов, ЕГН хххххххххх, за сумата от 370,00 (триста и седемдесет) лева, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за продажбата, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя – Виктор Копанов.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Виктор И. Копанов, адрес за връзка - град Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване  35 общински съветници, от които „За” 35.

                                                                                                                                                     

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 31/01/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220