Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ
№ 65
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.01.2020 г., Протокол № 4


Относно: ОС_174/17.01.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината, в Поземлен имот № 302.234, по План на новообразуваните имоти в местност "Черешака" с. Бузовград, за сумата от 295,00 лева без ДДС.

Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници, че в общинска администрация e подадено Заявление с вх. №94-В-4080-2/15.11.2019 г. от Васил Т. Василев за закупуване на общинската част от Поземлен имот № 302.234, по План на новообразуваните имоти в местност „Черешака“, село Бузовград, одобрен със Заповед № ДС-ЗД-260/08.10.2018 г. на Областен управител - Стара Загора. Съгласно представения нотариален акт вх. рег. №2482/ 19.05.2004 г, акт №140, т. V, д. 1227, заявителят е собственик на сезонна постройка и 500/686 идеални части от Имот № 087352, землище село Бузовград, който попада в новообразувания ПИ № 302.234. За общинската част от имота - 135/635 идеални части е съставен Акт за частна общинска собственост № 3805/04.12.2019 г., вписан в Служба по вписванията в град Казанлък с вх. рег. №:7792/ 05.12.2019 г, н. а. 54, т. 28, н. д. 5796.

В Приложение № 6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2020 година, приета с Решение №10/19.12.2019 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления от граждани за прекратяване на съсобственост. На основание чл. 36, ал. 1, т. 2  и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл. 48, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е необходимо Общински съвет-Казанлък да приеме решение за продажба на общинската част от имота и да определи  пазарната цена.  

Изготвени са данъчна и пазарна оценки. Данъчната оценка на общинската част от имота е 15,22 лева, съгласно Удостоверение № 7404050270 от 07.01.2020 г.  на Дирекция „Местни приходи“,  а предложената от оценителя пазарна оценка е 295,00 лева, без ДДС.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 48,  ал. 2  от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък,

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2020 година, приета с Решение №10/07.01.2020 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход(лв)

Предназначение

Описание на имота

№3805/ 04.12.2019 г.

Васил Т. Василев

295,00

Земеделски труд и отдих (§4 от ЗСПЗЗ)

135/ 635 ид. ч. от ПИ №302.234, м.“Черешака“ село Бузовград

 

2. Да се прекрати съсобствеността върху Поземлен имот № 302.234 (три нула две точка две три четири) по План на новообразуваните имоти на местност „Черешака“ село Бузовград ЕКАТТЕ: 06848, община Казанлък, с обща площ 635 (шестстотин тридесет и пет) кв. м, Трайно предназначение на територията - Земеделска,  Начин на трайно ползване – За земеделски труд и отдих (§4 от ЗСПЗЗ), Категория на земята при неполивни условия: 5 (пета), при граници: имоти №302.501, №302.233, №302.235, №302.242, чрез продажба на общинската част - 135/635 (сто тридесет и пет към шестстотин тридесет и пет) идеални части от земята на съсобственика – Васил Т. Василев, ЕГН хххххххххх, за сумата от 295,00 (двеста деветдесет и пет) лева, без ДДС.

 

3. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договора за продажбата, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя – Васил Т. Василев.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Васил Т. Василев, 6100 гр. Казанлък.

Участвали в поименно гласуване  35 общински съветници, от които „За” 35.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 31/01/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220