Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ
№ 66
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.01.2020 г., Протокол № 4

Относно: ОС_170/16.01.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публични търгове за отдаване под наем на общински обекти, представляващи публична общинска собственост включени в ГПУРИОС за 2020 г., помещение за търговска дейност /магазин/, находящо се в сградата на клуб "Васил Левски", гр. Казанлък и "Бакърджийска работилница" на ул. "Княз Свети Мирски" № 34, гр. Казанлък.

Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници, че: „Общински обект А: представляващ помещение за търговска дейност /магазин/ с идентификатор 35167.501.363.1.1, находящ се в клуб „Васил Левски“, гр. Казанлък с обща площ 34,00 кв.м., който е включен в приложение 8, позиция 64 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти  - общинска собственост на Община Казанлък  за 2020г., приета с Решение № 10/19.12.2019 г.. Обектът е с обща площ 34,00 кв.м. в т. ч.: търговска площ - 24,00 кв.м., складова площ - 8,00 кв.м. и санитарен възел – 2 кв.м.. Има съставен АПОС № 96/18.03.1998 г. Минималната месечна наемна цена е в размер на 87,00 лв. без ДДС и е изчислена както следва: търговска площ от 24,00 кв.м. х 3.00 лв.=72.00 лв., съгласно чл. 66, ал.1, ІII,1; складова площ и санитарен възел общо 10,00 кв.м. х 1.50.лв./50% от 3.00/=15.00 лв., съгласно чл.66, ал.3 от Наредба № 15 на Общински съвет - Казанлък за придобиване, разпореждане и управление с общинско имущество.

Общински обект Б: „Бакърджийска работилница“, представляваща поземлен имот с идентификатор 35167.506.3802 с обща площ 325,00 кв.м., с административен адрес: гр. Казанлък, ул.“Княз Свети Мирски“ № 34, ведно със построените в него сгради, както следва:

  • нежилищен обект /Бакърджийница/ с идентификатор 35167.506.3802.1 и площ от 32,00 кв.м.;
  • нежилищен обект /склад/ с идентификатор 35167.506.3802.2  и площ от 30,00 кв.м.;
  • навес с оградни стени с идентификатор 35167.506.3802.3. и площ от 23,00 кв.м.

За обекта има съставен АПОС № 457/04.12.2001 г. Имота е включен в Приложение №8, Позиция № 63 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти  - общинска собственост на Община Казанлък за 2020 г., приета с Решение № 10/19.12.2019 г.

По смисъла на  Закона за общинската собственост, обектът представлява имот- публична общинска собственост с административен адрес: гр. Казанлък, ул. “Княз Свети Мирски“ № 34. Минималната месечна наемна цена е в размер на 192,20 лв., без  ДДС и е изчислена както следва: нежилищен обект /Бакърджийница/ с площ от 32,00 кв.м х 1.90 лв.=60.80 лв., съгласно чл.66,ал.1,IV,1; нежилищен обект /склад/ с площ от 30,00 кв.м. х 0.95 лв.=28.50 лв. /50% от 1.90/ съгласно чл.66, ал. 3; навес с площ от 23,00 кв.м. х 0.30 лв.=6.90 лв., съгласно чл.69, ал2 и  поземлен имот 240 кв.м. х 0.40 лв.=96.00 лв., съгласно чл.71 от Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък за придобиване, разпореждане и управление с общинско имущество.

Съгласно чл.14, ал.7 от ЗОС свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост могат да се отдават под наем след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс за срок до 10 години, след решение на Общински съвет.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА;  чл.14, ал.7,ал.8 от Закон за общинската собственост; чл.18, ал.1, т.1 и ал.2, чл.81, ал.1 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

I. Открива процедура за провеждане на публични търгове за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години по реда на Глава VI от Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък на общински обекти, както следва:

Обект А:  помещение за търговска дейност /магазин/ находящо се в клуб „Васил Левски“ гр. Казанлък с идентификатор 35167.501.363.1.1 с обща площ от 34,00 кв.м. в т.ч. търговска площ от 24,00 кв.м. складова площ и санитарен възел общо 10,00 кв.м.

Обект Б: представляващ поземлен имот с идентификатор35167.506.3802 с обща площ 325,00 кв.м., с административен адрес: гр. Казанлък, ул.“ Княз Свети Мирски“ №34, ведно със следните сгради:

  • нежилищен обект /Бакърджийница/ с идентификатор 35167.506.3802.1 и площ от 32,00 кв.м.;
  • нежилищен обект /склад/ с идентификатор 35167.506.3802.2  и площ от 30,00 кв.м.;
  • навес с оградни стени с идентификатор 35167.506.3802.3. и площ от 23,00 кв.м.

II. Определя начална тръжна цена в размер, както следва:

  1. Общински обект А: 87.00 /осемдесет и седем/ лв. без ДДС месечен наем.
  2. Общински обект Б: 193.00 /сто деветдесет и три/ лв. без ДДС месечен наем.

III. Оправомощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на публичните търгове при спазване изискванията на Глава VI от Наредба №15 на ОбС – Казанлък, както и да сключи договори със спечелилите участници.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

Участвали в поименно гласуване 34 общински съветници, от които „За” 34.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 31/01/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220