РЕШЕНИЕ
№ 78
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.02.2020 г., Протокол № 6

Относно: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, двете четения в едно заседание. С писмо вх. № ОС-262/18.02.2020 г., вносителят прилага справка за размера на таксите за услугите предлагани от Дирекция "Местни приходи" - по становище на ПК по култура. С писмо с вх. № ОС-282/24.02.2020 г. Вносителя прави изменение и допълнение на проекта за решение, съгласно становища на постоянните комисии и юриста на ОбС.

Мотиви: С Наредба № 26 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, Общинският съвет е определил таксите и цените на услугите, които Община Казанлък предоставя на гражданите и фирмите.

1. Причини, които налагат приемане на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, приета с Решение № 483/05.03.2003 г., с посл. изм. с Решение №  1086/27.06.2019г.

Съгласно чл. 47, ал.6 от Указания за изпълнение на дейности по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ на МОН по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, „Общините, попаднали в обхвата на дейността, извършват промени, като регламентират възможността за освобождаване на родителите от заплащане на такси и осигуряването им със средства от проекта за деца, отговарящи на изискванията на проекта“. Поради тази причина се предлага в чл.22, ал.1 от Наредба № 26 на Общински съвет-Казанлък предлагаме да се допълни текста: „ … и ръководствата на местни, регионални, национални и международни програми и проекти …“.

В чл.22, ал.3, т.1. думата: „… сираци …“ се премахва, а в ал.3, т.3, под т.1.2. на мястото на текста: „… загинали при производствени аварии или при изпълнение на служебни задължения …“ се поставя думата: „… починали …“, тъй като загубата на един или двама родили по причина „смърт“ поставя децата в еднакво неравностойно положение независимо от начина на нейното настъпване.

В чл.22, ал.4, т.6 цената на 1 купон за храноден на дете от 10-месечна възраст в размер на 1,00 лв. се променя на 0,50 лв. Разликата ще се поеме от бюджета на Община Казанлък. Това намаление произтича от последователната и целенасочена политика в подкрепа на младите семейства, които са избрали да живеят на територията на нашата община.

Предложението за промяна на размерът на таксите и цените на техническите услуги е въз основа на възникнали нови услуги, съгласно действащата законова уредба.

Предвижда се издаването на пропуски за паркиране на най-близкия платен паркинг и издаване на пропуски за паркиране в зоните за кратковременно паркиране на живущите и фирмите, имащи офиси с адресна регистрация в „Екозона“, както и издаване на пропуск за извършване на товаро-разтоварна дейност в Централна градска част и Екозона, гр. Казанлък.

С прилагането на Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейски парламент, е необходимо при поискване на гражданите да се издава и многоезично стандартно удостоверение, заедно с някои от официалните документи издавани от отдел ГРАО към Община Казанлък. В тази връзка възниква необходимостта от въвеждане в чл. 36 на нова административна услуга: Многоезично стандартно удостоверение със съответни такси за срока на издаването му.

За въведените нови такси на услуги е използвана методика за определяне размера на таксите, съгласно изискванията на Закона за местни данъци и такси и прилагането им в Община Казанлък. При изчисленията се вземат реалните разходи за извършване на услугата от предходни години.

I.  Преки разходи – тези разходи, които са свързани пряко с предоставянето на дадена услуга :

1. Разходи за възнаграждения и осигурителни плащания на служителите, които по  длъжностна характеристика извършват остойностяваната услуга или контрол върху нея;

2. Разходи за материали

3. Капиталови разходи, присъщи за остойностяваната услуга;

4. Разходи за външни услуги, пряко свързани с остойностяваната услуга

 II. Непреки разходи - тези разходи, които са относими към остойностяваната услуга, но не са свързани пряко с извършването й. Непреките разходи са непроменливи и не зависят от обема на предоставяните услуги. Те включват:

1. Разходи за обучение и повишаване квалификацията на служителите;

2. Непроменливи фиксирани разходи за външни услуги;

3. Други непреки разходи

4. Режийни разходи или разходи за стопански нужди – разходи за отопление, ел.енергия, вода, телефонни разходи, охрана, пощенски услуги, интернет.

В предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредба № 26 на Общински съвет-Казанлък, включваме нови такси и цени на услуги, уреждащи ползването на услугите, предоставяни в туристическите обекти на Община Казанлък, в частност Художествена галерия – Казанлък, и цени на билети за вече доказали се като стойностен културен продукт събития, организирани от Община Казанлък.

Стремежът за развиване, обогатяване и популяризиране на Община Казанлък, като туристическа дестинация, налагат актуализацията на цените на входните такси и цени на услуги, предоставяни от различните културни институции.

Разрастването на Фестивала на розата и неговата мащабност предполагат завишен интерес от страна на туроператори и граждани, което е гаранция за редовни финансови постъпления от културен и фестивален туризъм.

Разходите за поддръжка, съхраняване и популяризиране, както на движимите културни ценности, така и на експозиционните площи и сградния фонд, значително се завишиха през последните години. Входните такси се оказаха в несъответствие с високо художествените, национално значими ценности, които предлага Художествена галерия – Казанлък.

Факт е, че повечето обекти и събития на територията на община Казанлък са уникални за Европа и света и това е основание за по-високи цени на предлаганите услуги.

Целта на предложените изменения е да се увеличат приходите на Община Казанлък, да се генерира ресурс, който да кореспондира на вложените средства за поддръжка, както и да се осигури финансово обезпечаване на бъдещите стратегии за развитие на туристическите обекти и културните продукти.

Предполага се, че качественият културен продукт с установени традиции и популярност ще увеличи интереса на чуждестранни и местни посетители, както и цялостно ще повиши интереса към Община Казанлък, като център за културна дейност в страната.

Предвидените в проекта на наредба изменения в чл.44, ал.1 предвиждат актуализация на цените на услугите предоставяни от Община Казанлък. Това са услуги, които общината предоставя на основание чл.6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и способът, чрез който се изразява възмездността е „цена“, определена от Общинския съвет. Нормативната уредба разграничава местните такси, за които  разпоредбите на ЗМДТ предвиждат или да са от изброените в чл.6, ал.1 ЗМДТ или предвидени в закон от услугите предоставяни срещу цена.

Императивната разпоредба на чл.7, ал.1 ЗМДТ предвижда местните такси да се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата. По аргумент от противното предоставяните от общината услуги срещу заплащане на цена се определят на пазарен принцип, както услугите предоставяни от другите икономически субекти. Поради тази причина определянето на цени на услуги не е обвързано с принципите на формиране на местните такси и това обосновава липсата на необходимост от определяне на икономическата възвръщаемост от предоставяне на услугите.

В тази връзка, докато общината има законово задължение да следи за съответствието на определените местни такси с необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне им, такова задължение не възниква по отношение на цените на услугите. По тази причина по-голямата част от тях не са изменяни от 2013г. Предвид ежегодното, в последните години повишаване на размера на минималната работна заплата в страната и подобряващата се икономическа обстановка в град Казанлък, както и динамичността на  пазарните отношения считам, че е налице необходимост от преразглеждане на цените на предлаганите услуги.

2. Цели, които се поставят:

Улесняване и намаляване административната тежест за задължените лица, които заплаща такси и цени на предоставени от Община Казанлък услуги.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на наредбата не са необходими допълнителни средства.

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Намаляване на административната тежест за задължените лица. Например:

1. В Общинското предприятие „ Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“ отпадат някои цени на услуги на граждани, поради отпаднала необходимост от тях. Въвежда се нова – безплатна услуга за Депониране на строителни отпадъци от физически лица на депо „Шейново“ до ½ тон.

2. В чл.22, ал.4, т.6 цената на 1 купон за храноден на дете от 10-месечна възраст в размер на 1,00 лв. се променя на 0,50 лв. Разликата ще се поеме от бюджета на Община Казанлък. Това намаление произтича от последователната и целенасочена политика в подкрепа на младите семейства, които са избрали да живеят на територията на нашата община.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Настоящата наредба е създадена в съответствие с принципите на Европейската харта за местно самоуправление, по конкретно отразявайки принципите в чл. 4, т. 2 и чл. 7 , Европейска харта за регионално развитие и други актове гарантиращи правото на местните общности да създават и регулират, чрез компетентните органи правила.

Проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък е публикуван на интернет страницата на Община Казанлък на 09.12.2019г.

Съгласно чл. 26, ал.4 от Закона за нормативните актове проектът на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък е публикуван за обществено обсъждане на 30.01.2020 г., като е определен 14 - дневен срок за предложения и становища по него. Прилагането на предвидената законова възможност за съкращаване на срока за предложения и становище се обосновава от това, че проекта на за изменение на Наредбата беше публикуван веднъж на 09.12.2019 г. и след установения 30-дневен срок внесена и разглеждана от комисиите в Общински съвет.

Изработеният проект на нормативен административен акт е публикуван на електронната страница на Община Казанлък (www.kazanlak.bg) на 30.01.2020 г. в рубриката „Нормативни актове › проекти за нормативни актове“, както и на Портала за обществени консултации.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл.9, във връзка с чл. 8 от Закон за местни данъци и такси, чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 96, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Казанлък, във връзка с чл. 76, ал. 3 от АПК,

 

Р Е Ш И:

 

І. Второто четене на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък да се проведе на едно и също заседание с първото четене.

ІІ. Приема на първо за четене Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, както следва :

§1. В чл. 17, ал. 5 – отпада.

 

§2. В чл.19. ал.4. се правят следните изменения и допълнения:

 1. В т.1. числата 0,50; 12,50; 2,70 и 6,00 се заменят с числата: 1,00; 15,00 4,00 и 8,00.
 2. В т.3.1. числата: 0,40 и 0,35 се заменят с числата: 0,80 и 0,50.
 3. В т.3.2. числото 8,00 се заменя с числото: 9,00.
 4. В т.3.4. числото: 60,00 се заменя с числото: 100,00.
 5. Създава се нова т.3.6. със следния текст:

„3.6. За поставяне на съоръжения за продажба на фреш на месец на кв.м.:

първа зона – 50,00 лв.

втора зона - 40,00 лв.

трета зона - 30,00 лв.

четвърта зона – 25,00 лв.“

 1. В т.4. числото: 2,50 се заменя с числото: 3,00 и в края на изречението се допълва текста: „… за повече от 5 дни и 5,00 лв. на кв.м. на ден – до 5 дни.
 2. В т.5 числото: 1,30 се заменя с числото: 3,00.
 3. В т.6. числото: 1,50 се заменя с числото: 3,00.

 

§3. В чл.22. се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал.1 във второто изречение след думата“… родителите …“ се допълва думата: “… или …“  и след думата: „… настойниците …“ се допълва текста: „…и ръководствата на местни, регионални, национални и международни програми и проекти …“

2. В ал.3:

 1. В т.1 думата: «… сираци …» отпада. 
 2. В т.3 текста на т.3.2 отпада. Създава се нов текст, както следва: „3.2. на които един или двамата родители са починали;“

3. В ал.4, т. 6 в края на изречението числото  „… 1,00 лев.“ се заменя с „… 0,50 лв.“

           

§4. В чл. 34  се правят следните изменения :

1. В т.1: думата: „… недвижим …“ се заменя с думата: „… поземлен …“;

2. В т.2: думата: „… недвижим …“ се заменя с думата: „… поземлен …“ и след думата: „… имот …“ се допълва текста: „… с виза …“;

3. В т.4 се създава нов текст, както следва:

„т.4. издаване на комбинирана скица (кадастрална карта с план за регулация) с виза за проектиране – 50,00 лв.“

4. В т.6 след текста: „… 10,00 лв. …“ се допълват думите: „… за първи лист … „ и след думата: „ … всеки … „ се допълва думата: „ … следващ … „

5. В т.7 се създава нов текст, както следва:

„т.7. Издаване на удостоверение за заварени строежи, завършени до 31.03.2001г., съгласно §6 от ПЗР на Наредба № 2 от 31.07.2003г. – 40,00 лв.“

6. В т. 8 се създава нов текст, както следва:

„т. 8. Проверка за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробния устройствен план е приложен по отношение на застрояването – 50,00 лв.“

7. Създават се нови точки, както следват:

„10. Даване на нов кадастрален номер и/или отреждане за един имот/УПИ – 10,00 лв. за един имот/УПИ;

11. Разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по реда на чл.150 от ЗУТ – 50,00 лв.;

12. Разрешение за изработване на изменение на ПУП (чл. 135 от ЗУТ) – 50,00 лв.;

13. Разрешение за изработване на ПУП (чл.124 от ЗУТ) – 60,00 лв.;

14. Издаване на удостоверение за съгласие за строеж на границата с общински имот (чл. 21, ал.5 от ЗУТ) – 50,00 лв.;

15. Разрешение за продължаване на строителството на спрян строеж по реда на чл. 224а, ал. 4 от ЗУТ – 50,00 лв.;

16. Одобряване на план за безопасност и здраве (ПБЗ) – 20,00 лв.;

17. Процедура по придобиване правото на собственост за поземлени имоти в територии по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ – 40,00 лв.;

18. Процедура по отписване от списъка на поземлени имоти, предоставени на община Казанлък по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ – 20,00 лв.

19. Издаване на удостоверение за премахнат строеж – 20,00 лв..“


§ 5. В чл. 36, ал.1 се правят следните изменения:

 1. В т. 35: числото «… 5,00 лв.» се заменя с числото «… 10,00 лв.»
 2. Създава се нова т. 41 в ал.1, както следва:

„41. Многоезично стандартно удостоверение – 10 лв.“

 

§ 6. В чл. 40.„а“ се правят следните изменения и допълнения:

 1. В т.1 числото в края на изречението отпада. В т.1 се създават нови подточки, както следва:
  1. За декларирани жилищни имоти по реда на чл. 14 от ЗМДТ:
   1. обикновена услуга – 5 дни – 8,00лв.
   2. експресна услуга - 1 ден – 22,00 лв.
  2. За имоти декларирани с декларация по чл. 14 от ЗМДТ, за които се учредява правото на ползване:
   1. обикновена услуга – 5 дни – 8,00 лв.
   2. експресна услуга – 1 ден – 22,00лв.
  3. За земеделски земи:
   1. обикновена услуга – 5 дни – 8,00 лв.
   2. експресна услуга – 1 ден – 22,00 лв.
  4. За незавършено строителство и право на строеж на жилищни и нежилищни имоти:
   1. обикновена услуга – 5 дни – 8,00 лв.
   2. експресна услуга – 1 ден – 22,00 лв.
 1. В т.5. числото в края на изречението отпада. В т.5. се създават нови подточки, както следва:

5.1. обикновена – 5 дни – 4,00 лв.

5.2. експресна – 1 ден – 10,00 лв.

3. В т.7. числото в края на изречението отпада. В т.7. се създават нови подточки, както следва:

7.1. обикновена услуга  - 5 дни – 4,00 лв.

7.2. експресна услуга - 1 ден – 10,00 лв.

4. Създава се нова точка, със следния текст:

„т.8. Заверка на молба за извършване на обстоятелствена проверка:

8.1. Експресна услуга – 24 часа – 10,00 лв.“

5. В т.9. се създават нови подточки, както следва:

9.1. обикновена услуга - 5 дни – 10,00 лв.

9.2. експресна услуга - 1 ден – 20,00 лв.

6. В т.10. се създават нови подточки, както следва:

10.1. обикновена услуга - 5 дни – 4,00 лв.

10.2. експресна услуга  - 1 ден – 10,00 лв.

 

§ 6. В чл. 44, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Текста на т. 25 отпада. Създава се нов текст, както следва:

„т. 25. 1. Пропуск за „Живущи“ с адрес на регистрация в „Екозона“, определени със заповед на Кмета на Община Казанлък – 20,00 лв./месец; 240,00 лв./година; 2. Пропуск за юридически лица с адрес на управление/офис в „Екозона“ за паркиране на най-близкия платен паркинг – 50,00 лв./месец; 600,00 лв./година.“

2. Текста на т.26 отпада. Създава се нов текст, както следва: „т.26. 1. Пропуск за живущи с адресна регистрация в зоните, определени със Заповед на Кмета на Община Казанлък за кратковременно платено паркиране – 10,00 лв./месец; 120,00 лв./година; 2. Пропуск за юридически лица с адрес на управление/офис в зоните, определени със Заповед на Кмета на Община Казанлък за кратковременно платено паркиране – 50,00 лв./месец; 600,00 лв./година;“

3. Текста на т.27 отпада. Създава се нов текст, както следва: „т.27. Пропуск за товаро-разтоварна дейност в Централна градска част и Екозона за фирми, дистрибутори и банки за лек автомобил – 5,00 лв./час; 20,00 лв./ден; 50,00 лв./месец; 600,00 лв./година“

4. Създава се нов текст на т.28., както следва: „т. 28. Пропуск за ползване на платен паркинг на бул.“Розова долина“, гр. Казанлък – 1,00 лв./час; 10,00 лв./24 часа и 40,00 лв./месец“

5. Текста на т.45 отпада. Създава се нов текст, както следва: „т.45. Изготвяне на оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите на инвестиционен проект от ЕСУТ. Числото:“… 0,90 лв./кв.м. …“ се заменя с числото: „… 1,00 лв./кв.м. …“; числото“… 30,00 лв. …“ се заменя с числото: „…50,00 лв. …“; числото: „… 0,50 лв. …“ се заменя с числото: „… 1,00 лв. …“ и след думите: „… линейни обекти …“ се добавя следният текст: „…но не по-малко от 50,00 лв. и не повече от 1000,00 лв.

6. Текста на т. 48 отпада. Създава се нов текст, както следва: „т. 48. Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти с оценка за съответствие с основните изисквания към строежите от регистрирана фирма – консултант, по който се издава разрешение за строеж. Числото „0,50 лв./кв.м.“ се заменя с числото: „1,00 лв./кв.м. и се допълва текста: „… но не по-малко от 50,00 лв.“; числото 0,20 лв./м.л. …“ се заменя с числото: „1,00 лв/м.л. и след думата: „… обекти“ се допълва текста: „… но не по-малко от 50,00 лв. и не повече от 1000,00 лв.“

7. Текста на т. 49. става т.1 и в края на изречението се допълва текста: „… или заповед за промяна по време на строителството.“ Числото 60,00 лв. се заменя с числото 100,00 лв. и се допълва текста: – за сгради и съоръжения на основното застрояване; 80,00 лв. – за сгради и съоръжения на допълващото застрояване; 100,00 лв. – за линейни обекти“

Създава се нова т.2 със следния текст:

„2. Издаване на заповед за промяна на титуляра в разрешение за строеж – 30,00 лв.“

8. В т.50. в края на изречението се добавя текста: „…и § 127, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ за строежи изградени до 31.03.2001г. или за заварени строежи, завършени до 31.03.2001г.“. Числото „20,00 лв.“ се заменя с числото „40,00 лв.“.

9.  В т.51 числото: „30,00 лв.“ се заменя с числото „50,00 лв.“

10. В т.53. числото 0,10 се заменя с числото: 0,40; числото „50,00“ се заменя с числото: „100,00“; числото „50,00“след думата: „… не по-малко от …“ се заменя с числото: „100,00“.

11. В т.60. текста: „Разрешение за складиране на строителни материали на тротоар“ се заменя с текста, както следва: „Разрешение за временно ползване на тротоари и свободни общински площи. Числото: „0,14“ се заменя с числото: „0,50“; Числото: „0,12“ се заменя с числото: „0,20“.

12. В т.65. в края на изречението се допълва нов текст: „…и план на новообразуваните имоти, по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

13. В т.66. в края на изречението се допълва нов текст: „…и издаване на удостоверение по реда на чл. 54а от ЗКИР или уведомление. Числото: „10,00“ се заменя с числото: „30,00“.

14. В т.67. числото 10,00 лв. отпада. Въвежда се нов текст, както следва: „0,50 лв./кв.м. застроена площ или л.м., но не по-малко от 30,00 лв. и не повече от 200,00 лв.“

15. В т.78. числото“ „2,00“ се заменя с числото: „5,00“

16. В т.80. числото: „5,00“ се заменя с числото: „10,00“; числото „10,00“ се заменя с числото „15,00“

17. В т.85. числото: „36,00“ се заменя с числото: „40,00“

18. В т.86. числата: „60,00“ и „96,00“ се заменят с числата: „96,00“ и „100,00“

19. В т.88. числото: „5,00“ се заменя с числото: „50,00“

20. В т.89. Преди т. 1 се създава текста: „Съгласно Закона за водите: …“

21. В т.93. точка 2 - отпада

22. В т.94. числата в т.т. 1, 2 и 5: 30,00; 60,00 и 120,00 се заменят с числата: 50,00; 120,00 и 180,00.

23. В т.102 се правят следните изменения:

- В т.1. числата 2,00 и 1,00 се заменят с числата: 4,00 и 2,00.

- В т.5.1. числата: 4,00 и 2,00 се заменят с числата: 6,00 и 3,00.

- В т.6.1. числото: 2,00 се заменя с числото: 5,00.

24. В т.104 в края на текста се създава нов текст, както следва:

„„Кино Лекс“, бул. Розова долина“ № 6:

 1. Ползване на залата
  1. С техническо оборудване – 80,00 лв./час
  2. Без ползване на техническо оборудване– 60,00 лв./час
  3. За прояви на политически партии и организации – 150,00 лв./час

25. В т.105. числата: 20,00; 17,00; 15,00; 5,00; 10,00; 7,00; 5,00 се заменят с числата: 30,00; 25,00; 20,00; 10,00; 15,00; 10,00; 7,00.

26. В т.106. числото 20,00 лв. се заменя с 40 лв. (20 евро'); числото 30,00лв. се заменя с 60,00 лв.(30,00 евро'); числото 36 лв. се заменя със 70,00 лв.(35,00 евро').

Създава се нов текст в чл.44, т. 106, т.2.1, както следва:

2.1. В кулминационни дни:

2.1.1 в събота - 30,00 лв.(15,00 евро')

2.1.2. в неделя - 40,00 лв.(20,00 евро')

В т. 2.2. В други дни цената на услугата е 20 лв. (10 евро').

27. В т.107. числата: 10,00 и 20,00 се заменят с числата: 15,00 и 30,00.

28. В т.108. в т.2 се допълва текста с думите: „ … или с дрон“ и числата: 20,00 и 35,00 се заменят с числата: 50,00 и 100,00.

29. В т.109. числата: 200,00 и 300,00 се заменят с числата: 250,00 и 350,00.

30. В т.110. се правят следните изменения и допълнение:

30.1. В т. 1. числото 1000,00 се заменя с числото: 1500,00

30.2. към т.1. се създава подточка 1.1. със следния текст:

„1.1.За всяко следващо денонощие – 600,00 лв./ден“

30.3. към т.2 се създава нова подточка 2.2. със следния текст:

„2.1. За всяко следващо денонощие 5,00 лв./бр./ден“

30.4. към т.3. се създава нова подточка т.3.1. със следния текст:

„т.3.1. за всяко следващо денонощие – 10,00 лв./бр./ден“

30.5. към т.4 се създават средните подточки, както следват:

„4.1. Голяма трибуна – 300 места – 1500,00 лв./ден

4.1.1. За всяко следващо денонощие – 600,00 лв./ден

4.2. Малка трибуна – 150 места – 500,00 лв./ден

4.2.1. За всяко следващо денонощие – 250,00 лв./ден“

30.6. в т.5. числото: 500,00 се заменя с числото: 700,00

30.7. към т.5. се създава нова подточка 5.1. със следния текст:

„5.1. За всяко следващо денонощие – 500,00 лв./ден“

31. В т.112. числата: 40,00 лв.; 25,00 лв.; 30,00 лв.; 25,00 лв.; 35,00 лв.; 50,00 лв. се заменят с числата: 80,00 лв.(40,00 евро'); 50,00 лв.(25,00 евро'); 60,00 лв.(30,00 евро'); 50,00 лв.(25,00 евро'); 70,00 лв.(35,00 евро'); 100,00 лв.(50,00 евро').

32. В т.114. текста отпада. Създава се нов текст, както следва:

„Участие в конкурси, фестивали и други прояви в сферата на културата – след 100,00 лв./ се допълва числото: 200,00лв.“

33. В т.133. се правят следните изменения и допълнения:

33.1. създава нова т. 1.4 със следния текст:

„1.4. Депониране на строителни отпадъци от физически лица на депо Шейново до ½ тон – без заплащане“

33.2. в т.2 се правят следните изменения и допълнения:

33.2.1. В текста числото 15 км. се заменя с числото: 10 км.

33.2.2. Създава се нов ред със следния текст, както следва:

„Доставка на вода - 36,00 лв. на курс плюс 1/10 част от таксата на всеки следващ километър“

33.3. Текста на т.3 – отпада.

33.4. Текста на т.4 – отпада.

33.5. В т. 12. Числото 36,00 лв. се заменя със текста: „54,00 лв. на брой“

33.6. Текста на т.14 – отпада.

33.7. текста на т.15 – отпада.

34. В т.134 думите „… за едно почистване“ се заменят с думите: „… на ден“ и числото 42,00 се заменя с числото: 52,00.

35. Текста на т.135. – отпада

36. В т.140 числото: 3,00 лв. се заменя с числото: 6,00 лв.

37. След таблицата по ал. 1 на чл. 44 се създава текста: „Забележка: Цените в евро, посочени със „'“ са информативни.“

 

§ 7. В §1 от раздел: ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ се правят следните изменения и допълнения, както следва:

1. В ал. 1 текста: „ … както и услугите, предоставяни от Дирекция „Местни приходи“ …“ – отпадат.

2. В ал.3 думите: „… половината от срока по ал.2“ се заменят с думите: „… 3 (три) работни дни.

3. В ал.5 числото 100 се заменя със числото: 150.

4. Създава се нова ал. 10 със следния текст: „(10) За техническите услуги не се предоставя експресна поръчка.“

 

§ 8. В раздел „Преходни и заключителни разпоредби“ се създава нова ал. 4 със следния текст: „Цените посочени в чл. 44, ал. 1, т.106, т.107, т.108 и т.112 влизат в сила от 01.07.2020 г.“

 

§ 9. Приложение № 1 – отпада.

§ 10. В Приложение № 5 към Наредба № 26 на Общински съвет – Казанлък се правят следните изменения:

1. В т.1, числата от редовете: 4, 5 и 6: 25, 15 и 8 се заменят с числата: 30, 25 и 30.

2. В т.2 се правят следните изменения:

2.1. В б. а) числата от редовете: 4, 5 и 6: 20, 12 и 8 се заменят с числата: 35, 35 и 30.

2.2. В б. б) числата от редовете: 2, 3, 4, 5 и 6: 35, 30, 20, 12 и 8  се заменят с числата: 40, 35, 35, 30, и 30.

2.3. В б. в) числата от всичките редове: 130, 85, 60, 20, 12 и 8 се заменят с числата: 150, 90, 70, 35, 35 и 30.

3. В т.3 числата от редовете: 1, 2 и 3: 4, 4 и 10 се заменят с числата: 30, 30 и 30.

 

§ 11. В Приложение № 6 към Наредба № 26 на Общински съвет – Казанлък се правят следните изменения:

1. Числата от букви: а), б) и г): 1,20; 1,40 и 1,70 се заменят с числата: 1,80; 1,60 и 1,50.

2. Числата от букви: а), б), в) и г): 0,65; 0,75; 0,85 и 0,50 се заменят с числата: 1,00; 0,80; 0,80 и 0,80.

3. Числата от букви: а), б), в) и г): 0,40; 0,50; 0,60 и 0,50 се заменят с числата: 2,00; 1,80; 1,50 и 1,50.

 

ІІІ. Приема на второ четене Наредбата за изменение и допълнение в Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък за всички задължени лица.

 

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 04/03/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220