РЕШЕНИЕ
№ 79
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.02.2020 г., Протокол № 6


Относно: ОС_261/18.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на нова Наредба № 10 за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на община Казанлък, двете четения в едно заседание.

Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници: „1. Причините, които налагат и целите, които се поставят с приемането на наредбата: Съгласно чл.103, ал.2 от Закона за физическото възпитание и спортна, обн. ДВ, бр.86 от 18.10.2018 г., в сила от 18.01.2019 г., Общинският съвет приема наредба, с която определя условията и реда за  използване на спортни обекти общинска собственост на своя територия. По силата на този закон, спортен обект е недвижим имот или част от него, който съгласно подробен устройствен план е предназначен за спортни функции, заедно с изградените и/или поставените преместваеми обекти и съоръжения, необходими за практикуване на съответния вид спорт, включващи и необходимите спомагателни и обслужващи обекти и помещения, свързани с неговото функциониране. Спортните обекти се използват за нуждите на физическата активност, физическото възпитание, спорта, спортно туристическата дейност и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейност. Спортните обекти може да се използват и за културни и други нужди и за прояви с обществен характер, ако с това не се уврежда общата спортна дейност и няма да се нанесат вреди на спортните обекти.

2. Цели, които се поставят с приемането на Наредбата за условията и реда за използване на спортните обекти собственост на община Казанлък

Целта на приемане на Наредбата е да се определят реда и условията за предоставяне на спортните обекти – собственост на община Казанлък, съобразно новата нормативна уредба, включваща освен ЗФВС и Правилника за прилагане на ЗФВС, приет с ПМС №77 от 09.04.2019г., обн. ДВ, бр.31 от 12.04.2019 г., в сила от 12.04.2019 г. Съгласно новата нормативна уредба  в наредбата на общинския съвет следва да бъдат определени условията и реда за безвъзмездно предоставяне на спортни имоти, за отдаването им под наем без търг или конкурс за срок до една година, както и за отдаване под наем чрез търг или конкурс за срок до 10 или до 30 години и начина на учредяване на ограничени вещни права. С наредбата се определят изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите за ползване на спортна база – общинска собственост; условията за оценяване на възможностите за развитие на спортната дейност и постигнатите спортни резултати; критериите за оценяване на размера на предвидените инвестиции и контролът по изпълнението им и редът за подаване и разглеждане на заявленията, класиране на участниците и сключване на договора.

  1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

За прилагане на Наредбата не е необходимо разходването на бюджетни средства.

 

  1. Очаквани резултати от приемането на Наредбата за условията и реда за

използване на спортните обекти собственост на Община Казанлък

В резултат от приемането на настоящата Наредба ще се създадат ред и условия  за предоставянето на спортни обекти общинска собственост, съобразно действащото законодателство.

3. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

При изготвяне на настоящия проект не се установи той да противоречи на правото на Европейския съюз.

Изработеният проект на нормативен административен акт е публикуван на електронната страница на Община Казанлък (www.kazanlak.bg) на 17.01.2020 г. в рубриката „Нормативни актове › проекти за нормативни актове“, с което е спазено изискването на чл.26, ал.2 от ЗНА за осигуряване възможност на всички заинтересовани лица да депозират предложения и становища по него.

На 10.02.2020 г. беше проведено обществено обсъждане за постъпилите предложения от което е съставен протокол, приложен към доклада.

Към настоящия момент в регистъра  на подзаконовите нормативни актове на Общински съвет – Казанлък не съществува Наредба под номер № 10, поради което предлагам Наредбата за условията и реда за използване на спортните обекти собственост на община Казанлък, да бъде с това означение като пълното и наименование да придобие следния вид „Наредба №10 за условията и реда за използване на спортните обекти собственост на община Казанлък.“

Предлагам наредбата да бъде приета на двете четения в едно заседание.

Водена от горните мотиви и на основание чл.28, ал.1 от ЗНА и чл.93 ПОДОбС, внасям за обсъждане проект на наредбата.“

В хода на дебата общинският съветник Владимир Чучумишев отправи питане към вносителя относно предложенията от проведеното обществено обсъждане, а именно:

- В чл. 4, ал. 2 да се допълни второ изречение: "Обстоятелствата по чл.4, ал.1 се установяват с протокол на Комисия, съставено от поне две длъжностни лица от общинска администрация в присъствието на заинтересованата страна.

- След Глава Пета се създава нова Глава  със следния текст:

"Допълнителни разпоредби

§ 1 Кметът на община Казанлък утвърждава образци на необходимите документи за кандидатстване от спортните клубове за отдаване под наем на спортна база общинска собственост.
§ 2 За предоставената за ползване по реда на тази Наредба спортна база се води и поддръжа публичен регистър на сайта на Община Казанлък www.kazanlak.bg". Вносителят прие предложенията.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 76, ал.3 от АПК, чл.11, ал. 3 и чл. 8 от ЗНА, чл.21, ал.2 във връзка  с ал.1, т.8 и чл.17, ал.1, т.10 от ЗМСМА и чл.103, ал.2, т.2, чл.107, ал.2, чл.108, ал.3 и чл.116, ал.2 от Закона за физическото възпитание и спорта, чл. 96, ал.3 и ал. 4 от ПОДОбС,

  

Р Е Ш И:

І. Второ четене и приемане на Наредба № 10 за условията и реда за използване на спортните обекти собственост на община Казанлък, да се проведе в едно заседание, непосредствено след първо четене.


ІІ. Приема на първо четене Наредба № 10 за условията и реда за използване на спортните обекти собственост на община Казанлък.

 

ІІІ. Приема Наредба № 10 за условията и реда за използване на спортните обекти собственост на община Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в поименно гласуване 25 общински съветници, от които „За” 25.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 04/03/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220