РЕШЕНИЕ
№ 80
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.02.2020 г., Протокол № 6


Относно: ОС_240/12.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне размера на сумите за подпомагане дейността на футболните клубове на територията на община Казанлък за 2020 г.

Мотиви: Кметът докладва пред Общински съвет, че футболът е спортът, към който се проявява най-голям интерес от страна на всички възрастови групи. В община Казанлък активно развиват своята спортна дейност освен ФК „Розова Долина“ и още три футболни клуба, това са: ФК „Елтемир”- гр. Крън, ФК „ Минерал” - с. Овощник, ФК „Бузлуджа” – с. Енина. Всички те ще участват в първенство „Областна група – мъже“ и през пролетния полусезон, на което постигат успехи, развиват и популяризират спорта сред населението и привличат много привърженици от всички възрасти. Съгласно чл.4, чл. 29 и чл. 34 от Наредба № 34на ОбС всички футболни клубове от община Казанлък са представили необходимите документи, както и отчет за изразходваните средства за предходната година. Предвид факта, че към ФК ,,Розова долина“ функционира детско-юношеска школа с трениращи активно над сто и петдесет деца и юноши и поради желанието за по-голяма прозрачност при разходването на финансовите средства, предлагам размерът на субсидията в полза на ФК „Розова долина” да бъде разпределен по следния начин: общо за ФК „Розова долина” – 62 500лв., от които 30 % за Детско-юношеската школа, а останалите 70 % за спортния клуб.

В тази връзка, предвид значимостта на футболния спорт, на база финансови разчети за дейността на футболните клубове през 2019 година и представен план за проявите, в които клубовете планират да участват  през бюджетната 2020 г. с цел адекватното подпомагане на дейността им.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т .23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 11 от Наредба № 34 за условията и реда за финансовото подпомагане дейността на спортните клубове,

 

Р Е Ш И:

1. Средствата за подпомагане на футболните клубове да се определят отделно от другите спортни клубове, както следва:

- ФК „Розова долина” – 62 500 лв.

- ФК „Елтемир” - гр. Крън – 2 500 лв.

- ФК „Минерал ” - с. Овощник – 2 500 лв.

- ФК „Бузлуджа” – с. Енина – 2 500лв.

 

2. Средствата, определени за подпомагане дейността на ФК „Розова долина“, да се разходват в съотношение 30 % за Детско-юношеската школа, а останалите 70 % - за спортния клуб.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 19.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/03/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220