РЕШЕНИЕ
№ 82
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.02.2020 г., Протокол № 6

Относно: ОС_182/21.01.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Казанлък за 2019 г.

Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет, че през 2019 г. Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните работи активно във връзка с осъществяването на предвидената в ЗБППМН дейност по предотвратяването на противообществени прояви и престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни лица на територията на община Казанлък. Основен приоритет в реализирането на тази дейност е превенцията. За своята работа местните комисии ежегодно отчитат дейността си пред Кмета на общината, Общинския съвет и пред ЦКБППМН, като за целта изготвя отчет, който следва да бъде приет от Общински съвет Казанлък.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал. 2 от ЗБППМН,

Р Е Ш И:

 

Приема Отчета на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Казанлък за 2019 година.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

Участвали в гласуването 30 общински съветници, от които „За” 30.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 04/03/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220