РЕШЕНИЕ
№ 83
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.02.2020 г., Протокол № 6


Относно: ОС_248/13.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно премахване на сгради, частна общинска собственост. Постъпи писмо с вх. № ОС-269/20.02.2020 г. от Вносителя с приложени документи по становище на юриста на ОбС и промяна в проекта за решение поради допусната техническа грешка.

Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници: „І. Премахване на сгради частна общинска собственост, включени в проект „Изграждане на социални жилища“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. С Решение № 777 от 30.10.2013 година Общински съвет Казанлък прие Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Казанлък 2014 - 2020 (ИПГВР).

Община Казанлък, в качеството си на конкретен бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, в рамките на Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. разработи Инвестиционна програма на Община Казанлък.

За реализация на инвестиционната програма е сключено Споразумение между Управляващия орган на ОПРР и Община Казанлък № BG16RFOP001-1.040-0025-C01 от 22.04.2016 г. на обща стойност 19 658 031,68 лв.

Съгласно условията на ОПРР и сключеното Споразумение Община Казанлък има ангажимент да изпълни проект за изграждане на 10 броя социални жилища. В изпълнение на този ангажимент е разработен проект „Изграждане на социални жилища“  за изграждане, обзавеждане и оборудване на 10 (десет) броя социални жилища на територията на зоните за въздействие на град Казанлък, чийто териториален обхват е определен в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие за периода 2014-2020.

Мястото на изграждане на социалните жилища е определено в допълнения през 2019 г. списък с нови проектни идеи/обекти, част от Инвестиционната програма на Община Казанлък по Пр.ос 1 на ОПРР 2014-2020, както следва:

 1. Зона за въздействие А с преобладаващ социален характер. Обект „Социални жилища“, разположени в следните общински имоти:

1.1 ПИ с идентификатор 35167.505.6 по КККР на гр. Казанлък, представляващ УПИ VII-6, кв. 384,  ул. „Петьо Ганин“ № 2.

По приложен Акт за общинска собственост № 3650/20.02.2019г, имота е собственост на Община Казанлък в едно с построените в имота сграда с идентификатор 35167.505.6.1 находяща се в ПИ с идентификатор 35167.505.6 по КККР на гр. Казанлък. В инвестиционен проект за обект: „Социални жилища“- двуфамилна жилищна сграда в УПИ VІІ6, кв. 384, гр. Казанлък в част Обяснителна записка е записано, че съществуващите постройки ще бъдат премахнати преди започване на строителството на новите жилищни сгради, тъй като същите не отговарят и не са съвместими с условията на цитирания по - горе проект и не могат да бъдат реконструирани.  За целта е необходимо премахването на сграда с идентификатор 35167.505.6.1 находяща  се в ПИ с идентификатор 35167.505.6  по КККР на гр. Казанлък.

1.2 ПИ с идентификатор 35167.505.18 по КККР на гр. Казанлък, представляващ УПИ VII-18, кв. 385,  ул. „Петьо Ганин“ № 5.

По Акт за общинска собственост № 3698/24.04.2019г, имотът е собственост на Община Казанлък, в едно с построените в имота сгради с идентификатори 35167.505.18.1 и 35167.505.18.2 находящи се в ПИ с идентификатор 35167.505.18 по КККР на гр. Казанлък. В инвестиционен проект за обект: „Социални жилища“- двуфамилна жилищна сграда в УПИ VІІ – 18, кв. 385, гр. Казанлък в част Обяснителна записка е записано, че съществуващите постройки ще бъдат премахнати преди започване на строителството на новите жилищни сгради, тъй като същите не отговарят и не са съвместими с условията на цитирания по - горе проект и не могат да бъдат реконструирани.  За целта е необходимо премахването на сгради с идентификатор 35167.505.18.1 и 35167.505.18.2 находящи  се в ПИ с идентификатор 35167.505.18  по КККР на гр. Казанлък.

1.3 ПИ с идентификатор 35167.505.19 по КККР на град Казанлък, представляващ УПИ III-19, кв. 385, ул. „Петьо Ганин“ № 7.

По Акт за общинска собственост № 3699/25.04.2019г, имотът е собственост на Община Казанлък, в едно с построените в имота сгради с идентификатори 35167.505.19.1 и 35167.505.19.2 находящи се в ПИ с идентификатор 35167.505.19 по КККР на гр. Казанлък. В инвестиционен проект за обект: „Социални жилища“- двуфамилна жилищна сграда в УПИ ІІІ – 19, кв. 385, гр. Казанлък в част Обяснителна записка е записано, че съществуващите постройки ще бъдат премахнати преди започване на строителството на новите жилищни сгради, тъй като същите не отговарят и не са съвместими с условията на цитирания по - горе проект и не могат да бъдат реконструирани.  За целта е необходимо премахването на сгради с идентификатор 35167.505.19.1 и 35167.505.19.2 находящи  се в ПИ с идентификатор 35167.505.19  по КККР на гр. Казанлък. Върху посочените общински имоти в т. 1.1, 1.2, и 1.3 ще бъдат изградени три еднакви двуфамилни жилищни сгради за общо 6 семейства. 

2. Зона за въздействие В с потенциал за икономическо развитие.

Обект „Социални жилища“, разположени в следния общински имот, в чийто граници ще бъдат построени четири двуетажни фамилни жилища за 4 семейства. 

2.1 ПИ с идентификатор 35167.504.8 по КККР на град Казанлък, представляващ УПИ XXII-8, кв. 309, ул. „Козлодуй“ № 10.

По приложен Акт за общинска собственост № 3697/24.04.2019г, имотът е собственост на Община Казанлък, в едно с построените в имота сгради с идентификатор 35167.504.8.1 и  35167.504.8.2. В инвестиционен проект за обект: „Социални жилища“- четирифамилна жилищна сграда в УПИ ХХІІ – 8, кв. 309, гр. Казанлък в част Обяснителна записка е записано, че съществуващите постройки ще бъдат премахнати преди започване на строителството на новите жилищни сгради, тъй като същите не отговарят и не са съвместими с условията на цитирания по - горе проект и не могат да бъдат реконструирани.  За целта е необходимо премахването на сгради с идентификатор 35167.504.8.1 и  35167.504.8.2 находящи  се в ПИ с идентификатор 35167.504.8  по КККР на гр. Казанлък.

ІІ. Премахване на сгради частна общинска собственост, застрашени от самосрутване и опасни за живота и здравето на гражданите:

1. Община Казанлък е собственик на недвижим имот „Жилищна сграда“ – постройка на допълващо застрояване с идентификатор 35167.505.1419.3 по КККР на гр. Казанлък, находяща се в Поземлен имот с идентификатор 35167.505.1419 по КККР на гр. Казанлък , с административен адрес ул.“ Ал. Батенберг “ №71. Сградата е определена за отдаване под наем за общинското жилище.

На 05.06.2019 г. комисията, назначена със Заповед № 594/24.04.2019г. на Кмета на Община Казанлък за установяване състоянието на сгради и строежи, които поради естествено износване или други обстоятелства са станали опасни за здравето и живота на обитателите, негодни са за използване, застрашени са от самосрутване, създават условия за пожар или са вредни в санитарно-хигиенно отношение и не могат да се поправят или заздравят, извърши проверка на сградата. Сградата представлява едноетажна паянтова постройка със застроена площ 27 кв.м, състояща се от стая и сервизно помещение, допираща се до общинска двуетажна масивна жилищна сграда от запад и едноетажна масивна жилищна сграда от изток в съседния поземлен имот – частна собственост. Сградата е изпълнена със стени от кирпичени тухли. Подът е гредоред, покрит с дюшеме. Покривът е с дървена носеща конструкция, покрита с керемиди. При направения оглед на жилищната сграда, комисията установи, че от южна страна над входа на сградата, стрехата на покрива е със счупени ребра, пропаднали, липсващи и изпочупени керемиди. Водосточната тръба е откачена от улука. По тавана в сервизното помещение има теч от покрива, дървената конструкция и обшивка на тавана са прогнили и с недопустими провисвания, които към момента са подпрени с дървени летви. Мазилката по южна фасада е с пукнатини и частично изпадала. Външната южна стена е наклонена и застрашена от самосрутване. Част от стъклата по южните прозорци на жилищната сграда са изпочупени и липсващи. Строежът създава опасност за здравето и животът на гражданите, поради естественото износване и компрометиране на носещата му конструкция.

Във връзка с горните констатации и съгласно чл. 196, ал. 2 от ЗУТ, комисията е стигнала до заключението, че Строежът „Жилищна сграда“ с идентификатор 35167.505.1419.3 по КККР на гр. Казанлък, с административен адрес: ул. „Ал. Батенберг“ № 71, състояща се от стая и сервизно помещение, е опасна сграда застрашена от самосрутване и ползването и застрашава живота на хората, които я обитават. Необходимо е наемателите да бъдат изведени от постройката и достъпът до нея ограничен.

2. Община Казанлък е собственик на недвижим имот „Жилищна сграда“ с идентификатор 35167.504.955.1 по КККР на гр. Казанлък намираща се в поземлен имот с идентификатор 35167.504.955 по КККР на гр. Казанлък с административен адрес ул. „ Кенали“ №13, гр. Казанлък, общ. Казанлък. Сградата е определена за отдаване под наем за общинското жилище.

На 27.06.2019 г. комисията, назначена със Заповед № 594/24.04.2019 г. на Кмета на Община Казанлък за установяване състоянието на сгради и строежи, които поради естествено износване или други обстоятелства са станали опасни за здравето и живота на обитателите, негодни са за използване, застрашени са от самосрутване, създават условия за пожар или са вредни в санитарно-хигиенно отношение и не могат да се поправят или заздравят, извърши проверка на сградата. Жилищната сграда представлява едноетажна масивна постройка с приземен етаж, със застроена площ от 57 кв. м. Сградата е изпълнена с носещи стени от единични плътни тухли и бетонов щурц над всички прозорци. Подът е гредоред, покрит с дюшеме. Покривът е с дървена носеща конструкция, покрита с керемиди. При направения оглед на жилищната сграда, комисията установи, че от западна страна над входа на сградата, стрехата на покрива е със счупени ребра, липсваща челна дъска, провиснала дъсчена обшивка, пропаднали, липсващи и изпочупени керемиди. По стените и тавана в коридора има мокри петна вследствие на теч от покрива. По таваните в двете стаи на етажа, също има следи от теч от покрива. Някои от прозорците на жилищната сграда са с изпочупени или липсващи стъкла. Стените на стайте в приземния етаж са със следи от влага и мухъл. Стъпалата на външното стълбище са обрушени, частично разрушени и опасни за ползвателите. Сградата не е водоснабдена, няма баня и тоалетна. Липсват елементарни условия в санитарно-хигиенно отношение. Съгласно доклад с вх.№571-2/19.6.2019г. от Недко Стефанов/ специалист електропроводни линии и мрежи към Община Казанлък/, електрическата инсталация на сградата е остаряла, проводниците са с нарушена изолация, като дебелината им е твърде тънка и не отговаря на завишената консумация на енергия, което от своя страна създава предпоставки за пожар. Строежът създава опасност за здравето и животът на живущите в него, поради лошите санитарно-хигиенни условия, наличие на предпоставки за възникване на пожар и поради естествено износване и компрометиране на покривната конструкция на сградата.

Във връзка с горните констатации и съгласно чл. 196, ал. 2 от ЗУТ, комисията е стигнала до заключението, да се ограничи достъпът до „ Жилищна сграда“ с идентификатор 35167.504.955.1 по КККР на гр. Казанлък, находяща се в поземлен имот с идентификатор 35167.504.955 по КККР на гр. Казанлък, общ. Казанлък, поради изложените по горе обстоятелства сградата е непригодна за живеене и обявена за опасна за обитателите.          

3. Община Казанлък е собственик на недвижим имот „Жилищна сграда“ с идентификатор 35167.501.456.2 по КККР на гр. Казанлък в поземлен имот с идентификатор 35167.501.456 по КККР на гр. Казанлък с административен адрес ул. „Детелина“, № 34, гр. Казанлък, общ. Казанлък. Сградата е определена за отдаване под наем за общинското жилище.

На 02.07.2019 г. комисията, назначена със Заповед № 594/24.04.2019 г. на Кмета на Община Казанлък за установяване състоянието на сгради и строежи, които поради естествено износване или други обстоятелства са станали опасни за здравето и живота на обитателите, негодни са за използване, застрашени са от самосрутване, създават условия за пожар или са вредни в санитарно-хигиенно отношение и не могат да се поправят или заздравят, извърши проверка на сградата. Сградата е изпълнена със стени от кирпичени тухли, дървен гредоред и дървена покривна конструкция покрита с керемиди. Видимо от огледа се установи, че носещата дървена покривна конструкция, таванската конструкция и обшивка, както и керемидите на цялата сграда са в много лошо състояние. По носещите тухлени стени се виждат ясно изразени пукнатини. Покривната конструкция на места е пропаднала и има много изпочупени и липсващи керемиди. Таванската обшивка е пропаднала на места, като и таванската конструкция е компроментирана. Колоната носеща конзолната плоча до стълбището е почти разрушена и колоната временно е подпряна с дървена греда. Строежът създава опасност за здравето и животът на живущите в него, поради естествено износване и компрометиране на покривната конструкция на сградата и напуканите кирпичени стени поради действащите атмосферни влияния на сградата.

Във връзка с горните констатации и съгласно чл. 196, ал. 2 от ЗУТ, комисията е стигнала до заключението, да се ограничи достъпът до „Жилищна сграда“ с идентификатор 35167.501.456.2 по КККР на гр. Казанлък находяща се в поземлен имот с идентификатор 35167.501.456.по КККР на гр. Казанлък, общ. Казанлък и е дадено заключение, че същата може да бъде съборена.

Съгласно чл.197 от Закона за устройство на територията собственик може да премахне свой законен строеж. В случая собственик на описаните в т.1, т.2, и т.3 сгради е Община Казанлък и тъй като при унищожаването/погиването на вещта, като един от способите за прекратяване правото на собственост е налице разпореждане с право на собственост, което е от изключителната компетентност на общинския съвет, предвидено в чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, поради което е необходимо Решение на общинския съвет в този смисъл.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.197 от Закона за устройство на територията,

 

Р Е Ш И:

 

1. Да се премахне имот частна общинска собственост:

1.1 Сграда с идентификатор 35167.505.6.1 находяща  се в ПИ с идентификатор 35167.505.6  по КККР на гр. Казанлък представляващ УПИ VII-6, кв. 384,  ул. „Петьо Ганин“ № 2.

1.2 Сгради с идентификатор 35167.505.18.1 и 35167.505.18.2 находящи  се в ПИ с идентификатор 35167.505.18  по КККР на гр. Казанлък., представляващ УПИ VII-18, кв. 385,  ул. „Петьо Ганин“ № 5.

1.3 Сгради с идентификатор 35167.505.19.1 и 35167.505.19.2 находящи  се в ПИ с идентификатор 35167.505.19  по КККР на гр. Казанлък., представляващ УПИ III-19, кв. 385, ул. „Петьо Ганин“ № 7.

1.4. Сгради с идентификатор 35167.504.8.1 и 35167.504.8.2 находящи  се в ПИ с идентификатор 35167.504.8  по КККР на гр. Казанлък., представляващ УПИ XXII-8, кв. 309, ул. „Козлодуй“ № 10.

1.5 „Жилищна сграда“ – постройка на допълващо застрояване с идентификатор 35167.505.1419.3, находяща се в поземлен имот с идентификатор 35167.505.1419, с административен адрес ул.“ Ал. Батенберг “ №71. Сградата е определена за отдаване под наем за общинското жилище.

1.6 „Жилищна сграда“ с идентификатор 35167.504.955.1 намираща се в поземлен имот с идентификатор 35167.504.955 с административен адрес ул. „Кенали“ №13, гр. Казанлък, общ. Казанлък.

1.7 „Жилищна сграда“ с идентификатор 35167.501.456.2 по КККР на гр. Казанлък в поземлен имот с идентификатор 35167.501.456 по КККР на гр. Казанлък с административен адрес ул. „Детелина“, № 34, гр. Казанлък, общ. Казанлък.

 

2. Премахването на сгради по т.1.5, 1.6 и 1.7 от т.1 да се извърши незабавно, след влизане в сила на настоящето решение. Премахването на сгради по т.1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 от т.1 от настоящето решение, да се извърши след освобождаването им по надлежния ред от живущите в тях.

 

3. Възлага на Кмета на гр. Казанлък, Община Казанлък да предприеме всички необходими действия по премахване на сградите, обезопасяване и възстановяване на терена.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 04/03/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220