РЕШЕНИЕ
№ 84
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.02.2020 г., Протокол № 6


Относно: ОС_205/30.01.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 8 150, 00 лева без ДДС, за продажба на земя - общинска собственост, с площ 597 кв. м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 27499.501.2043 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък.

Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници, че в Общинска администрация e постъпило Искане с вх. №94-К-226-1/12.11.2019 г. за закупуване на земя, частна общинска собственост от собственика на законно построена върху нея сграда, построена при условията на отстъпено право на строеж.  Искането е подадено от Коста С. Славов, собственик на жилищната сграда, съгласно Договор от 25.06.1984 г. за отстъпено право на строеж, построена в Поземлен имот с идентификатор 27499.501.2043 с площ 597 кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №2968 от 23.04.2015 г., вписан в Служба по вписванията-Казанлък с дв. вх. №3185/29.04.2015 г., акт №147, том 10, н. д. №2048.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2020 г., приета с Решение №10/ 19.12.2019 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за придобиване на земя от собствениците на законно построени сгради върху нея. Преписката се изготвя на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда и чл. 45 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък.

Данъчната оценка на  земята е 2 823,80 лв., съгласно Удостоверение №7404050317 от 09.01.2020 г. на Дирекция „Местни приходи”. Изготвената пазарна оценка  с вх. №94-К-226-1'2/16.01.2020 г. от  оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС  е  8 150,00 лв., без ДДС.  

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9 и  чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 44 от Наредба №15 на Общински съвет-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2020 г., приета с Решение №10/19.12.2019 г. на Общински съвет-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№ 2968 от 23.04.2015 г.

Коста С. Славов

8 150,00

Отстъпено право на строеж

ПИ с идентификатор 27499.501.2043 по КККР на с. Енина

 

2. Определя пазарна цена в размер на 8 150,00 (осем хиляди сто и петдесет) лева, без ДДС, за продажба на земя с площ 597 (петстотин деветдесет и седем) кв. м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 27499.501.2043 (две седем четири девет девет точка пет нула едно точка две нула четири три) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК; адрес: с. Енина, граници: Поземлени имоти с идентификатор – 27499.501.2058; 27199.501.3098; 27499.501.2044; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м). По ПУП, одобрен със Заповед № 864/1970 г., за имота е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVII (седемнадесети) в кв. 3 (трети) на с. Енина, при граници: запад и север - улици, изток – УПИ XVI и юг - УПИ I общ.

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор за продажба на имота по т. 1 със заявителя, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за негова сметка.                         

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Никола С. Славов, адрес: с. Енина.

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/03/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220