РЕШЕНИЕ
№ 85
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.02.2020 г., Протокол № 6


Относно: ОС_189/24.01.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот - Поземлен имот с идентификатор 27499.501.1423 в с. Енина, ведно с построената върху имота сграда с идентификатор 27499.501.1423.1.

Мотиви: Вносителят информира общинските съветници, че в Приложение № 1, Табл. „Очаквани приходи от предстоящи сделки по реда на ЗПСК“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост  (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2020 г., приета с Решение №10/19.12.2019 г. на ОбС-Казанлък:

Под № 20:  Поземлен имот с идентификатор 27499.501.1423 (две седем четири девет девет точка пет нула едно точка едно четири две три) с площ 533 (петстотин тридесет и три ) кв.м. по КККР на с. Енина. Трайно предназначение на територията : Урбанизирана: Начин на трайно ползване:  За друг вид производствен, складов обект, КККР на с. Енина, одобрени със Заповед  № РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК, при граници: ПИ с идентификатори: 27499.501.3203;27499.501.3114; 27499.501.1426,  ведно  с построената върху имота  сграда с идентификатор 27499.501.1423.1 (две седем четири девет девет точка пет нула едно точка едно четири две три точка едно), със застроена площ 40 (четиридесет) кв.м., на един етаж, масивна конструкция, предназначение: Селскостопанска сграда.

 По действащ ПУП – ПР на с. Енина, одобрен с Решение №431/31.12.2002 г. на ОбС – Казанлък за имота е отреден УПИ VIII – 1423, кв. 139 с площ 533 кв.м.

Съставен е Акт за частна общинска собственост АЧОС № 3778/14.10.2019 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Казанлък под № 6902/29.10.2019 г., акт 192 том 24 н. дело 5096.

С оглед стартиране на процедурата за продажба на имота по реда на ЗПСК е необходимо отриване на процедура за приватизация на същия.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) , чл. 3 , ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.26, ал.1 и ал.2, чл.31 ал.1 и чл. 32 ал.3,т.1, от Закона за приватизацията и следприватизационен контрол (ЗПСК) и във вр.  с чл. 5, ал.3 от Наредбата за възлагане извършването на дейност, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационния контрол, включително процесуално представителство /НВИДСППСПКВПП/,

Р Е Ш И:

І. Открива процедура  за приватизация и определя метод за извършване на приватизация – публичен търг с явно наддаване на общински  нежилищен имот, както следва: Поземлен имот с идентификатор 27499.501.1423 (две седем четири девет девет точка пет нула едно точка едно четири две три) с площ 533 (петстотин тридесет и три ) кв.м. по КККР на с. Енина. Трайно предназначение на територията : Урбанизирана: Начин на трайно ползване:  За друг вид производствен, складов обект, КККР на с. Енина, одобрени със Заповед № РД-18-97/30.12.2009 г. на  ИД на АГКК, при граници: ПИ с идентификатори: 27499.501.3203; 27499.501.3114; 27499.501.1426, ведно с построената върху имота сграда с идентификатор 27499.501.1423.1 (две седем четири девет девет точка пет нула едно точка едно четири две три точка едно), със застроена площ 40 (четиридесет) кв.м., на един етаж, масивна конструкция, предназначение: Селскостопанска сграда. По действащ ПУП – ПР на с. Енина, одобрен с Решение №431/31.12.2002 г. на ОбС – Казанлък за имота е отреден УПИ VIII – 1423, кв. 139 с площ 533 кв.м. Съставен е Акт за частна общинска собственост АЧОС № 3778/14.10.2019 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Казанлък под № 6902/29.10.2019 г., акт 192 том 24 н. дело 5096.

 

II. Упълномощава Кмета на община Казанлък да извърши всички необходими действия по провеждане на процедури за възлагане на пряко договаряне по реда на НВИДСППСПКПП изготвянето на анализ на правното състояние, информационен меморандум, пазарна оценка, както и актуализации на същите за имота по т. I.

III. Задължава кмета на Община Казанлък след изготвяне на разработките по т. II да ги предлага за утвърждаване от ОбС – Казанлък.

Настоящото решение подлежи на обнародване в ДВ и публикуване на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол, съгласно чл.31, ал.3 от ЗПСК. Разноските за публикациите са за сметка на Община Казанлък.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 26.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 04/03/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220