РЕШЕНИЕ
№ 87
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.02.2020 г., Протокол № 6

Относно: ОС_229/07.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищни имоти: УПИ I в кв. 5, УПИ V, УПИ VII, УПИ VIII и УПИ IX всички в кв. 73, в землището на с. Бузовград, общ. Казанлък.

Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници, че в Приложение № 1, Табл. „Очаквани приходи от предстоящи сделки по реда на ЗПСК“ към годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2020 г., приета с Решене № 10/19.12.2019 г., на Общински съвет-Казанлък; са включени:

Под № 12:  Урегулиран поземлен имот (УПИ) V (пети) кв. 73  по План за регулация на с. Бузовград, одобрен с Решение №452/2006 г. на ОбС - Казанлък,  с  площ 1186  кв.м  при граници: североизток - регул. граница и канал; югоизток - УПИ VI ; югозапад - улица и северозапад – УПИ  IV. Съставен е Акт за частна общинска собственост АЧОС №666/16.06.2009 г. вписан по служба по вписванията – гр. Казанлък под № 3491/30.06.2009 г., акт 40 том 10 н. дело 7259.

Под № 13: Урегулиран поземлен имот (УПИ) I (първи) кв. 5  „За производствена и складова дейност“ по ПУП на с. Бузовград, одобрен с Решение №452/2006 г. на ОбС – Казанлък,  с  площ  2920 кв.м при граници: североизток, изток и запад – улици, юг -УПИ II. Върху имота има ограничения в ползването - съществуващи Електропроводи.

Съставен е Акт за частна общинска собственост АЧОС №3409/24.03.2017 г. вписан по служба по вписванията – гр. Казанлък под № 2734/27.04.2017 г., акт 9 том 10 н. дело 1934.

Под № 14 Урегулиран поземлен имот (УПИ) VII (седми) кв. 73 по План за регулация на с. Бузовград, одобрен с Решение № 452/2006 г на ОбС – Казанлък, с  площ 1027 кв.м при граници: североизток - УПИ VI, югоизток – регул. граница, югозапад - УПИ VIII и северозапад улица. Съставен е Акт за частна общинска собственост АЧОС №667/16.06.2009 г. вписан по служба по вписванията – гр. Казанлък под № 3492/30.06.2009 г., акт 41 том 10 н. дело 2065, п. 7258.

Под № 15 Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII (осми) кв. 73 по План за регулация на с. Бузовград, одобрен със Решение № 452/2006 г. на ОбС – Казанлък, с обща площ  1015 кв.м. при граници: североизток УПИ VII; югоизток - рег. граница; югозапад – УПИ IX и северозапад – улица. Съставен е Акт за частна общинска собственост АЧОС №668/16.06.2009 г. вписан по служба по вписванията – гр. Казанлък под № 3493/30.06.2009 г., акт 42 том 10 н. дело 2066, п. 726.

Под  № 16 Урегулиран поземлен имот (УПИ) IX (девети) кв. 73 по План за регулация на с. Бузовград, одобрен с Решение № 452/2006 г на ОбС – Казанлък, с обща площ  1001 кв. м при граници: североизток УПИ VIII; югозапад - УПИ X и северозапад – улица. Съставен е Акт за частна общинска собственост АЧОС № 669/16.06.2009 г., вписан по служба по вписванията – гр. Казанлък под № 3994/30.06.2009 г., акт 43 том 10 н. дело 2067, п 7261.

С оглед стартиране на процедурата за продажба на имотите по реда на ЗПСК е необходимо отриване на процедура за приватизация.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) , чл. 3 , ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.26, ал.1 и ал.2, чл.31, ал.1 и чл. 32, ал.3, т.1, от Закона за приватизацията и следприватизационен контрол (ЗПСК) и във вр. с чл. 5, ал.3 от Наредбата за възлагане извършването на дейност, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационния контрол, включително процесуално представителство /НВИДСППСПКВПП/,

Р Е Ш И:

І. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация – публичен търг с явно наддаване на общински  нежилищни имоти, както следва:

1. Урегулиран поземлен имот (УПИ) V (пети) кв. 73  по План за регулация на с. Бузовград, одобрен с Решение №452/2006 г. на ОбС - Казанлък,  с  площ 1186  (хиляда сто осемдесет и шест ) кв.м при граници: североизток - регул. граница и канал; югоизток - УПИ VI; югозапад - улица и северозапад – УПИ  IV. Съставен е Акт за частна общинска собственост АЧОС №666/16.06.2009 г. вписан по служба по вписванията – гр. Казанлък под № 3491/30.06.2009 г., акт 40, том 10, н. дело 7259.

2. Урегулиран поземлен имот (УПИ) I (първи) кв. 5  „За производствена и складова дейност“ по ПУП на с. Бузовград, одобрен с Решение №452/2006 г. на ОбС – Казанлък,  с  площ  2920 (две хиляди деветстотин и двадесет) кв. м при граници: североизток, изток и запад – улици, юг - УПИ II. Върху имота има ограничения в ползването - съществуващи Електропроводи.

Съставен е Акт за частна общинска собственост АЧОС №3409/24.03.2017 г. вписан по служба по вписванията – гр. Казанлък под № 2734/27.04.2017 г., акт 9 том 10 н. дело 1934.

3. Урегулиран поземлен имот (УПИ) VII (седми) кв. 73 по План за регулация на с. Бузовград, одобрен с  Решение № 452/2006 г. на ОбС – Казанлък, с  площ 1027 (хиляда и двадесет и седем) кв. м при граници: североизток - УПИ VI, югоизток - регул. граница, югозапад - УПИ VIII и северозапад улица.

Съставен е Акт за частна общинска собственост АЧОС №667/16.06.2009 г. вписан по служба по вписванията – гр. Казанлък под № 3492/30.06.2009 г., акт 41 том 10 н. дело 2065, п. 7258.

4. Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII (осми) кв. 73 по План за регулация на с. Бузовград, одобрен с Решение № 452/2006 г на ОбС – Казанлък, с обща площ  1015 (хиляда и петнадесет) кв.м при граници: североизток УПИ VII; югоизток - рег. граница; югозапад – УПИ IX и северозапад – улица.

Съставен е Акт за частна общинска собственост АЧОС №668/16.06.2009 г. вписан по служба по вписванията – гр. Казанлък под № 3493/30.06.2009 г., акт 42 том 10 н. дело 2066, п. 726.

5. Урегулиран поземлен имот (УПИ) IX (девети) кв. 73 по План за регулация на с. Бузовград, одобрен с Решение № 452/2006 г на ОбС – Казанлък, с обща площ  1001 (хиляда и един) кв. м при граници: североизток УПИ VIII; югозапад – УПИ X и северозапад – улица.

Съставен е Акт за частна общинска собственост АЧОС № 669/16.06.2009 г., вписан по служба по вписванията - гр. Казанлък под № 3994/30.06.2009 г., акт 43 том 10 н. дело 2067, п 7261.

II. Упълномощава Кмета на община Казанлък да извърши всички необходими действия по провеждане на процедури за възлагане на пряко договаряне по реда на НВИДСППСПКПП изготвянето на анализ на правното състояние, информационен меморандум, пазарна оценка, както и актуализации на същите за имота по т. I.

III. Задължава кмета на Община Казанлък след изготвяне на разработките по т. II да ги предлага за утвърждаване от Общински съвет – Казанлък.

 

Настоящото решение подлежи на обнародване в ДВ и публикуване на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол, съгласно чл. 31 ал.3 от ЗПСК Разноските за публикациите са за сметка на Община Казанлък.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 26.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 04/03/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220