РЕШЕНИЕ
№ 88
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.02.2020 г., Протокол № 6


Относно: ОС_230/07.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на поземлени имоти и определяне на начални тръжни цени. Поземлен имот с идентификатор 35167.506.3180, ул. "Н. Балкански" в размер на 17 000 лева без ДДС и Поземлен имот с идентификатор 35167.506.3084, ул. "Олимпиада" в размер на 14 700 лева без ДДС.

Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници, че под номер 4 в Приложение № 3  „Очаквани приходи от продажба на общински  имоти - земи.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2020 г., приета с Решение № 10/19.12.2019 г., e включен Поземлен имот с идентификатор 35167.506.3180 (три пет едно шест седем точка пет нула шест точка три едно осем нула), с обща площ 475 (четиристотин седемдесет и пет) кв. м, по КККР , одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК,  адрес: ул. „Н. Балкански“, гр. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при съседи: 35167.506.9646, 35167.506.3181, 35167.506.8103, 35167.506.3189, 35167.506.3190. По Подробен устройствен план на гр. Казанлък, одобрен със Заповед  №965/1992г. на Кмета на Община Казанлък, имотът представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-3180, кв. 418, гр. Казанлък. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост (AЧОС) № 3648/20.02.2019 г., вписан в Служба по вписванията под № 1024/22.02.2019 г., Акт 95, т. 4, н. д. 739. Изготвени са актуални данъчна и пазарна оценки, в размер съответно 6 679.50 лв. и 17 100 лв.

Под номер 10 в Приложение № 3  „Очаквани приходи от продажба на общински  имоти - земи.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2020 г., приета с Решение № 10/19.12.2019 г., e включен Поземлен имот с идентификатор 35167.506.3084 (три пет едно шест седем точка пет нула шест точка три нула осем четири) с обща площ 542 (петстотин четиридесет и два) кв. по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, адрес ул. „Олимпиада“ гр. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м) при съседи: 35167.506.9635, 35167.506.3081, 35167.506.8271, 35167.506.9641. По подробен устройствен план на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №1137/09.08.1999 г. на Кмета на Община Казанлък, имотът представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) I-3084, кв.433, гр. Казанлък. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС)№3500/16.01.2018 г., вписан в служба по вписванията под №222/18.01.2018 г., Акт 119, т.1, н.д. 132. Изготвени са актуални данъчна и пазарна оценки, в размер съответно 7621.60 лв. и 14 700 лв.

С оглед изпълнение на програмата, кметът счита за целесъобразно да бъде организиран и проведен публичен търг за продажба на имота, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Предлага начална тръжна цена, съответстваща на изготвената към  момента пазарна цена.  В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договор за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

I. Да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на глава шеста от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Общински съвет –Казанлък, на общински имот:

1. Поземлен имот с идентификатор 35167.506.3180 (три пет едно шест седем точка пет нула шест точка три едно осем нула), с обща площ 475 (четиристотин седемдесет и пет) кв. м, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК,  адрес: ул. „Н. Балкански“, гр. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при съседи: 35167.506.9646, 35167.506.3181, 35167.506.8103, 35167.506.3189, 35167.506.3190. По Подробен устройствен план на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №965/1992 г. на Кмета на Община Казанлък, имотът представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-3180, кв. 418, гр. Казанлък.

Начална тръжна цена:  17 100  (седемнадесет хиляди и сто) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.

 

2. Поземлен имот с идентификатор 35167.506.3084 (три пет едно шест седем точка пет нула шест точка три нула осем четири) с обща площ 542 (петстотин четиридесет и два) кв. по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, адрес ул. „Олимпиада“ гр. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м) при съседи: 35167.506.9635, 35167.506.3081, 35167.506.8271, 35167.506.9641. По подробен устройствен план на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №1137/09.08.1999 г. на Кмета на Община Казанлък, имотът представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) I-3084, кв.433, гр. Казанлък.

Начална тръжна цена:  14 700  (четиринадесет хиляди и седемстотин) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичен търг за продажба на имота по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата му.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 23.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/03/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220