РЕШЕНИЕ
№ 89
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.02.2020 г., Протокол № 6


Относно: ОС_249/13.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начална тръжна в размер на 9 260 лв. без ДДС за Поземлен имот с идентификатор 83106.501.989, с площ 1 113 кв. м, в землището на с. Шейново, общ. Казанлък.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред общинските съветници, че в Приложение № 3, Табл. „От продажба на земи, по реда на Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък“, в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2020 г., приета с Решение № 10/19.12.2019 г. на Общински съвет-Казанлък,

Под номер 45: Поземлен имот с идентификатор 83106.501.989 (осем три едно нула шест точка пет нула едно точка девет осем девет), с площ 1 113 (хиляда сто и тринадесет) кв. м, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009 г. на ИД на АГКК, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при съседи: 35167.501.1228, 83106.501.990, 83106.501.1229, 83106.501.988. По ПУП, одобрен със Заповед №166/05.12.1986 г. представлява Урегулиран поземлен имот XIII в кв. 70 на с. Шейново. За имота е съставен Акт за  частна общинска собственост (АЧОС) № 3372/19.01.2017 г., вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № 625/31.01.2017 г., Акт 14, том 3, н.д. 434.

За имота са изготвени актуални данъчна и пазарна оценка, които са в размер съответно на 4 685,40 лв. и 9 260 лв.

С оглед изпълнение на програмата, кмета счита за целесъобразно да бъде организиран и проведен публичен търг за продажба на имота, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Предлага начална тръжна цена, съответстваща на изготвената актуална към  момента пазарна цена. 

В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договор за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на Общински съвет - Казанлък,

 

Р Е Ш И:

І. Да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на Глава шеста от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Общински съвет-Казанлък, на общински имот, както следва:

Поземлен имот с идентификатор 83106.501.989 (осем три едно нула шест точка пет нула едно точка девет осем девет), с площ 1 113 (хиляда сто и тринадесет) кв. м, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009 г. на ИД на АГКК, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при съседи: 35167.501.1228, 83106.501.990, 83106.501.1229, 83106.501.988. По ПУП, одобрен със Заповед №166/05.12.1986 г. представлява Урегулиран поземлен имот XIII в кв. 70 на с. Шейново.

Начална тръжна цена: 9 260 (девет хиляди двеста и шестдесет) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.

 

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичен търг за продажба на имота по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата му.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 25.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/03/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220