РЕШЕНИЕ
№ 90
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.02.2020 г., Протокол № 6

Относно: ОС_224/06.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.8321 по КККР на гр. Казанлък за сумата от 3150 лв., без ДДС.

Мотиви: Вносителят докладва пред общинските съветници, че в Общинска администрация са подадени Заявления с вх. №94-С-8162-1/21.01.2020г./19г. от Галинка Иванова и Силвана Гривова, чрез пълномощник Александър Гривов, за закупуване на общинската част от Поземлен имот с идентификатор 35167.502.8321 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, представляващ УПИ Х – 8321 в кв. 365 по ПУП на град Казанлък, одобрен със Заповед №138/1997 г. Представени са копия от нотариални актове:  н. а. №160, т. I, д. 514, рег. №1006/ 22.02.2008 г.; н. а.  №140,  т. III, д. 939/1959 г, и Заповед №1567/ 1992 г., н. а. №124, т. ХV, д. 4021, рег. №8196/ 28.09.2007 г.; н. а. №33, т. 30, д. 6196, рег. №8306/ 27.12.2019 г.; и Удостоверение за наследници №2322/2019 г. на Община Казанлък, съгласно които заявителите са собственици на 660/702 идеални части от ПИ с идентификатор 35167.502.8321 с обща площ 702 кв. м. За общинската част - 42/ 702 идеални части от поземления имот, е съставен Акт за частна общинска собственост №3808/ 19.12.2019 г., вписан в Служба по вписванията в град Казанлък с вх. №71/ 08.01.2020 г, акт 41, т. 1, н. д. 41. В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2020 година, приета с Решение №10/19.12.2019 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за прекратяване на съсобственост. На основание чл. 36, ал. 1, т. 2  и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл. 48, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е необходимо Общински съвет-Казанлък да приеме решение за продажба на общинската част от имота и да определи  пазарната цена.   

Изготвени са данъчна и пазарна оценки. Данъчната оценка на общинската част от имота е 841,10 лева, съгласно Удостоверение №7404050638 от 28.01.2020 г. на Дирекция „Местни приходи“,  а изготвената от оценител пазарна оценка е на стойност 3 150,00 лева, без ДДС.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 48,  ал. 2  от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2020 година, приета с Решение №10/19.12.2019 г. на Общински съвет-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход (лв)

Предназначение

Описание на имота

№3808

19.12.2019 г.

Галинка Иванова и Силвана Гривова

3 150,00

За жилищно строителство

42/702 ид. ч. от ПИ 35167.502.8321 гр. Казанлък

 

2. Да се прекрати съсобствеността върху Поземлен имот с идентификатор 35167.502.8321 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка осем три две едно) с обща площ 702(седемстотин и два) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, одобрени със заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-8722-23.08.2019 г. на Началник на СГКК, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), при граници: имоти с идентификатори 35167.502.9901,35167.502.6565, 35167.502.6564, 35167.502.8343, 35167.502.9031, 35167.502.9045, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) Х-8321 (десет за осем три две едно) в кв. 365 (триста шестдесет и пети) по ПУП на град Казанлък, одобрен със Заповеди №94/1995 г. и №138/1997 г. на кмета, чрез продажба на общинската част - 42/702 (четиридесет и две към седемстотин и две) идеални части от земята на съсобствениците – Галинка С. Иванова, ЕГНхххххххххх и Силвана Г. Гривова, ЕГНхххххххххх, за сумата от 3 150,00 (три хиляди сто и петдесет) лева, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за продажбата, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителите – Галинка Иванова и Силвана Гривова.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Галинка Иванова, гр. Казанлък и Силвана Гривова, чрез пълномощник Александър Гривов, гр. Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 30.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/03/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220