РЕШЕНИЕ
№ 91
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.02.2020 г., Протокол № 6


Относно: ОС_235/11.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване на нови спирки по маршрутни разписания от общинската транспортна схема на гр. Казанлък. Постъпи писмо от вносителят с вх. № 253/14.02.2020 г., с приложени нови Приложения № 1 и № 2.

Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници, че откриването на нови спирки по  маршрутни разписания по общинската транспортна схема има за цел постигане на по-голяма ефективност, по-добър обхват и достъпност на пътниците при изпълнение на транспортното обслужване на  междуселищната  територия.

Добавянето на спирки по маршрутните разписания – Казанлък – Г. Дряново – Ясеново –Казанлък и Казанлък – с. Черганово – Казанлък е продиктувано от предложение на пътници да се осигури  слизане и качване  в края на селата Г. Дряново, с. Ясеново, с. Овощник. Извършено е проучване на пътникопотока в междуселищните транспортни линии и е установен голям брой пътници, желаещи да се качват и слизат на спирки в края на селата.

Изготвените проекти за актуализация на маршрутните разписания са сведени до знанието на кметовете на засегнатите населени места. Няма противопоставяне на тази промяна.

В изпълнение на изискванията на чл.8, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 от 15 март 2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси, със Заповед № 1934/16.12.2019 г. на кмета на община Казанлък, е назначена комисия от специалисти от общината, представители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Областно пътно управление и браншовите организации. След разглеждане на предложенията за добавяне на спирки по маршрутните разписания на междуселищните линии комисията е изготвила протокол от проведеното заседание, в съответствие и изискванията на чл.8, ал.4 от същата наредба.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.25 от ЗМСМА чл. 8, ал.3 и 4 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (Обн. ДВ. бр. 32 от 29 март 2002 г.), във вр. с чл.17, ал.4, т.2 и ал.5 от Закона за автомобилните превози,

  

Р Е Ш И:

 

Утвърждава изменение на маршрутни разписания на междуселищни автобусни линии  Казанлък-Г. Дряново – Ясеново – Казанлък и Казанлък – с. Черганово – Казанлък от общинската транспортна схема, касаещо добавяне на спирки в маршрутните разписания за с. Ясеново, с. Г. Дряново, с. Овощник, съгласно приложени маршрутни разписания към настоящото решение.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

Участвали в гласуването 30 общински съветници, от които „За” 30.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)



Изтегли приложенията

публ: 04/03/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220