РЕШЕНИЕ
№ 92
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.02.2020 г., Протокол № 6

Относно: ОС_243/13.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно участие на община Казанлък в редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД - Стара Загора и определяне на представител на общината за Мандат 2019 - 2023 г.

Мотиви: Кметът запознава общинските съветници: „В Общинска администрация - Казанлък е получена Покана с вх. № 06-01-26/04.02.2020 г. от Гергана Микова - областен управител, за провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД - Стара Загора на 05.03.2020г. /четвъртък/ от 11.00 ч. в Конферентната зала,  в сградата на Областна администрация Стара Загора при следния дневен ред:

            1. Приемане на отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора за 2019г.

            2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора за 2019г.

            3. Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора за 2020г.

            4. Други

Актуалното разпределение на гласовете, определено по реда на чл. 8 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, в Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Стара Загора е следното:

Държавата – 35%, Община Стара Загора – 31,23%, Община Казанлък – 14,16%, Община Чирпан – 4,22%, Община Раднево – 3,92%, Община Павел баня – 2,77%, Община Гълъбово – 2,61%, Община Мъглиж – 1,99%, Община Братя Даскалови – 1,69%, Община Гурково – 1,00%, Община Николаево – 0,85%, Община Опан – 0,58%.

На основание чл. 10, ал. 5, т. 5 от Правилника, г-жа Г. Микова представя  следното предложение за решение:

по т. 1

На основание чл.198в, ал.4, т.10 от Закона за водите и чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, да приеме отчета за дейността на Асоциацията за 2019г.

по т. 2

На основание чл.9, ал.2 и чл.26, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, да приеме отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията за 2019г.               

по т. 3

На основание чл.198в, ал.4, т.9 от Закона за водите, чл.9, ал.2 и чл.21, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, да приеме бюджета на Асоциацията за 2020 г.           

Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието са изпратени на електронната поща. Същите са предоставени за запознаване и на хартиен носител, на адреса на Асоциацията са публикувани на интернет страницата на Областна администрация Стара Загора, раздел Асоциация ВиК Стара Загора.

Всеки член на асоциацията има право да иска включването на допълнителни въпроси за обсъждане, следвайки реда, предвиден в чл. 11, ал. 2, 3 и 4 ПОДАВК.

В съответствие с разпоредбите на чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите и чл. 5, ал. 6 ПОДАВК, е необходимо преди редовното заседание на Общото събрание, общинските съвети на членовете на асоциацията да приемат решение за мандат и позиция по изброените точки от дневния ред, което представителите на съответната община да представят най-късно в деня на заседанието.

В решението изрично трябва да са включени всички точки от дневния ред и изразената позиция на представителя на съответната община.

Съгласно чл.5, ал.1, ал.2 и ал.5 от Правилник за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация,

Чл. 5. (1) В асоциацията членуват държавата и общините, включени в съответната

обособена територия.

(2) Представителят на държавата в асоциацията е:

1. областният управител на административно-териториалната единица област, в която

попада съответната обособена територия, или

2. областният управител на административно-териториалната единица област, на чиято

територия се намира по-голямата част от обособената територия - когато съответната обособена територия попада на територията на две или повече административни области; в този случай се прилага съответно правилото на чл. 3, ал. 2.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) Преди всяко заседание на

общото събрание на асоциацията по В и К областният управител съгласува с министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите, в съответствие с компетенциите им, позицията на държавата по въпросите от дневния ред и получава мандат за представянето й.

(4) Мандатът по ал. 3 се предоставя в писмена форма. Мандатът се връчва на областния

управител преди заседанието на общото събрание. Действията на областния управител,

извършени в нарушение на ал. 3, са недействителни.

(5) Представителят на общината в асоциация по В и К е кметът на общината, а при

невъзможност той да участва общинският съвет определя друг представител.

(6) Позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на общото

събрание на асоциацията по В и К се съгласуват по ред, определен от общинския съвет.

Във връзка с чл. 5, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация, както и с Решение на Общински съвет – Казанлък, с което определя за представител на Община Казанлък в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Стара Загора, Даниела Димитрова Коева – заместник-кмет „Инфраструктура, строителство и транспорт“ за Мандат 2019 – 2023 г.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т. 15 и т. 23 от ЗМСМА,  чл. 198е, ал.1, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, чл.5, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация,

Р Е Ш И:

1. Определя инж. Даниела Димитрова Коева – заместник-кмет по „Инфраструктура, строителство и транспорт“, за представител на Община Казанлък  в Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД - Стара Загора за мандат 2019 – 2023 г.

2. Упълномощава инж. Даниела Димитрова Коева – заместник-кмет по „Инфраструктура, строителство и транспорт“, определена за представител на Община Казанлък  в Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД - Стара Загора да участва в насроченото за 5 март 2020 г. /четвъртък/ от 11:00 часа в Конферентната зала, в сградата на Областна администрация Стара Загора – редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията.

3. Упълномощава представителя на Община Казанлък  - инж. Даниела Димитрова  Коева да изкаже съгласие и гласува "За" по разглежданите въпроси - по т.1, т.2, т.3 от предложения за провеждане  на редовно заседание, на Общото събрание на Асоциацията дневен ред.

                                                                                                         

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Даниела Коева – Зам. кмет на община Казанлък.  

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 31.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 04/03/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220