РЕШЕНИЕ
№ 94
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.02.2020 г., Протокол № 6

Относно: ОС_183/21.01.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - електропровод, въздушна кабелна линия ниско напрежение за захранване на "Автосервиз", разположен в Поземлен имот с идентификатор 80532.69.831 по КККР на с. Черганово, общ. Казанлък.

Мотиви: Вносителят докладва пред общинските съветници, че в общинска администрация е постъпило Заявление вх. №194-Д-6781-2/29.08.2019 г. от – Димитър Зъмов в качеството си на възложител – приобретател, с искане за издаване на разрешение за възлагане изработката на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура-електропровод, въздушна кабелна линия ниско напрежение за захранване на „Автосервиз“, разположен в поземлен имот собственост на ЕТ „ЗЪМОВ–ИВАН СТОЯНОВ“, ЕИК: 123547759 с идентификатор 80532.69.831, по КККР на с. Черганово, община Казанлък, област Стара Загора, ЕКАТТЕ: 80532. Приложена е  Скица-предложение, съгласно която възможното място за присъединяване към електроразпределителната мрежа на ЕВН България Електроразпределение ЕАД, е от съществуващ стълб № 4, изв. ,,А“ на мрежа НН, трафопост ,,Черганово ТП-1“, извод СрН „Черганово“, подстанция „Казанлък“ разположен в поземлен имот с идентификатор 80532.69.29 по КККР на с. Черганово.

Проектната дължина на електропровода, ниско напрежение извън урбанизираната територия  е приблизително  90.04 м. и сервитутна зона  2м (по 1 м от ляво и дясно на оста на трасето) по цялото трасе на електропровода.

Предложеното трасе на електропровода преминава през поземлен имот с идентификатор 80532.69.29 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“- общинска публична собственост, поземлен имот с идентификатор 80532.69.49 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“- общинска публична собственост и поземлен имот с идентификатор 80532.69.831 – частна собственост намиращи се в землището на село Черганово, община Казанлък, ЕКАТТЕ: 80532.

Заданието за изработване на ПУП е съгласувано с РИОСВ–Стара Загора с предоставено становище №КОС-01-5781 от 02.12.2019 г., като за реализацията на инвестиционното намерение  не е необходимо мотивирано решение  за преценка необходимостта от ОВОС или решение по оценка въздействието върху околната среда.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,  

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - електропровод, въздушна кабелна линия ниско напрежение за захранване на „Автосервиз“, разположен в  поземлен имот с идентификатор 80532.69.831, преминаващ през поземлен имот с идентификатор 80532.69.29 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“- собственост на община Казанлък, поземлен имот с идентификатор 80532.69.49 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“- собственост на община Казанлък и поземлен имот с идентификатор 80532.69.831 – частна собственост намиращи се в землището на село Черганово, община Казанлък, ЕКАТТЕ: 80532.

2. Одобрява  Заданието, съставено от Възложителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Димитър Зъмовгр. Казанлък, в качеството си на възложител-приобретател.

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/03/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220