РЕШЕНИЕ
№ 96
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.02.2020 г., Протокол № 6


Относно: ОС_241/12.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на парцеларен план на кабелна линия ниско напрежение за захранване на ПИ с идентификатор 35167.39.726 с НТП "стр. материали" по КККР на Казанлък, местност "Търниченски ливади" и на ПИ  с идентификатор  06848.22.378 с НТП "стр. материали", местност "зад Тунджа" по КККР на с. Бузовград, с обща дължина 240,77 м и общ сервитут 240.66 кв. м.

Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници, че в общинска администрация е постъпило Заявление с вх.№168-1256-72#1/20.1.2020 г.  от – „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, ЕИК: 115552190, представлявано от Николай Вълков - Пълномощно с рег.№4930/11.09.2019 г., с искане за разглеждане и одобряване на  проект за  Подробен устройствен план - парцеларен план за на кабелна линия ниско напрежение за захранване на Поземлен имот с идентификатор 35167.39.726 , местност „Търниченски ливади“, с начин на трайно ползване (НТП) „стр.материали“ и на ПИ 06848.22.378, местност „Зад Тунджа“ в землището на село Бузовград с НТП „за производство на стр. материали, конструкции и изделия“. Възможното място за присъединяване  към електроразпределителната мрежа е от съществуващ бетонов комплектен трансформаторен пост, разположен в поземлен имот 06848.22.334 по КККР на село Бузовград. Необходимостта от изграждането на новата кабелна линия се обуславя от инвестиционното намерение на възложителя за присъединяване на нови клиенти в горепосочените поземлени имоти. С Решение № 588/26.10.2017 г. Общински съвет Казанлък е разрешил изработване на подробен устройствен план-парцеларен план за подземна кабелна линия ниско напрежение.

Засегнатите от трасето са ПИ с идентификатори: 06848.22.76 - с НТП „за селскостопански, горски ведомствен път“, общинска публична собственост; 06848.22.289 с НТП „изоставено трайно насаждение“, частна общинска собственост; 06848.22.334 с НТП „за др. производство на продукти от нефт, въглища, газ, шисти“, частна общинска собственост и 06848.22.335 с НТП „за местен път“- публична общинска собственост, всички в местност „Зад Тунджа“ в землище село Бузовград. Дължината на проектното трасе е 240.77м, а общият сервитут 240.66кв.м.

Съгласно чл.128, ал.1 е публикувано съобщение за изработен парцеларен план на подземен електропровод в Държавен вестник бр.98 от 13.12.2019 г. Същия е одобрен на ОЕСУТ с Протокол №24  от 19.12.2019 г.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, 129, ал.1 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

Одобрява парцеларен план на кабелна линия ниско напрежение  за захранване на Поземлен имот с идентификатор 35167.39.726 с НТП “стр. материали“ по КККР на Казанлък, местност „Търниченски ливади“ и на ПИ с идентификатор 06848.22.378 с НТП „стр. материали“ , местност „зад Тунджа“  по КККР на Бузовград, с обща дължина 240.77 м и общ сервитут 240.66 кв. м.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, „ЕР Юг“ ЕАД - в качеството си на възложител.

Участвали в гласуването 29 общински съветници, от които „За” 29.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/03/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220