РЕШЕНИЕ
№ 176
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.05.2020 г., Протокол № 9

Относно: ОС_442/11.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на оценките на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

Мотиви: Кметът докладва пред Общински съвет, че в Закона на собствеността и ползването на земеделските земи в § 4 от ПЗР е предвиден реда за преобразуване на правото на ползване в право на собственост върху земеделски земи предоставени за ползване въз основа на нормативни актове.

Права по § 4а и 4б от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ имат гражданите, на които е предоставено право на ползване по силата на Указ № 596 на Президиума на Народното събрание от 1967 г., Указ № 922 на Държавния съвет от 1989 г., постановления на Министерския съвет № 21 и 23 от 1963 г., № 12 от 1971 г., № 76 от 1977 г., № 1 от 1981 г., № 11 от 1982 г., № 30 от 1985 г., № 26, 58 и 67 от 1987 г. и № 34 от 1989 г.

Закона за собствеността и ползването на земеделски земи дава право на правоимащите ползватели да станат собственици на предоставените им за ползване земеделски земи, като ги заплатят на собствениците чрез Общината по ред предвиден в закона. Съгласно чл. 28 от ППЗСПЗЗ областния управител възлага и приема план на новообразуваните имоти. В този план са отразени, както имотите на бившите собственици притежавали земеделски земи преди образуване на ТКЗС и възстановени с решение на Общинска служба ”Земеделие” за терен по § 4 /така и имотите предоставени за ползване/. Възстановяването, съответно придобиването на правото на собственост върху новообразуваните имоти, се извършва със заповед на кмета на общината, която се съобщава по реда на Гражданския процесуален кодекс. В заповедта се описват местоположението, границите, съседите, както и ограниченията на собствеността и основанията за тях. На територията на Община Казанлък има влезли в сила планове на новообразуваните имоти за землищeтo на град Шипка, на част от землището на град Казанлък и селата Енина, Копринка, Горно Черковище, Бузовград, Черганово, Овощник, Средногорово и Кънчево. Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗСПЗЗ оценките се определят по Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи (Загл. изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.).

С Договор № Д06-94/28.04.2020 г. кметът е възложил изработването на 8 бр. оценки на поземлени имоти. На гражданите, чието право на ползване се превръща в право на собственост, съгласно §4а, ал. 1 - до 600 кв.м. и  § 4б, ал. 1 - до 1000 кв. м. за разликата над 600 кв. м. и над 1000 кв. м. до фактически ползваната с размери не по-малки от 250 кв.м, от които не може да се образува нов имот, се заплащат от ползвателите на собствениците по пазарни цени.

Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗСПЗЗ /Обн., ДВ, бр. 13 от 9.02.2007 г./  „Оценките на общинските земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от преходните и заключителните разпоредби, се определят с решение на общинския съвет по реда на Закона за общинската собственост”

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от  ЗМСМА и чл. 36, ал. 3 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 35, ал. 4, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 5а и чл. 1, т. 2 от Наредба за реда за определяне на цени на земеделски земи,

 

Р Е Ш И:

 

Определя оценките на общинските земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ както и оценките по пазарни цени за разликата до фактически ползваната земя, както следва: 

 

1. Земеделска земя с площ от 650 (шестстотин и петдесет) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор № 35167.140.745 (три пет едно шест седем точка едно четири нула точка седем четири пет) по КККР на гр. Казанлък, местност „Старите лозя“, с начин на трайно ползване: Друг вид замеделска земя и категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), при граници: Поземлен имот с идентификатор № 35167.140.744, № 35167.140.743, № 35167.140.748 и № 35167.140.80. Поземлен имот с идентификатор № 35167.140.745 по КККР на гр. Казанлък е идентичен с поземлен имот с планоснимачен № 745 по Кадастрален план на ползвателите, местност „Мишелика“/Старите лозя/, землище гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167 – 806.00 (осемстотин и шест) лв.

 

2. Земеделска земя с площ от 908 (деветстотин и осем) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор № 35167.161.560 (три пет едно шест седем точка едно шест едно точка пет шест нула) по КККР на гр. Казанлък, местност „Старите лозя“, с начин на трайно ползване: Лозе и категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), при граници: Поземлен имот с идентификатор № 35167.161.599, № 35167.161.164, № 35167.161.566, № 35167.161.565 и № 35167.161.561. Поземлен имот с идентификатор № 35167.161.560 по КККР на гр. Казанлък е идентичен с поземлен имот с планоснимачен № 1560 по Кадастрален план на ползвателите, местност „Корубаалъ“ /Старите лозя/, землище гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167 – 681.00 (шестстотин осемдесет и един) лв.

 

3. Земеделска земя с площ от 955 (деветстотин петдесет и пет) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор № 35167.212.251 (три пет едно шест седем точка две едно две точка две пет едно) по КККР на гр. Казанлък, местност „Старите лозя“, с начин на трайно ползване: Друг вид замеделска земя и категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), при граници: Поземлен имот с идентификатор № 35167.212.252, № 35167.212.196 и № 35167.202.196. Поземлен имот с идентификатор № 35167.212.251 по КККР на гр. Казанлък е идентичен с поземлен имот с планоснимачен № 2251 по Кадастрален план на ползвателите, местност „Бекчийска могила“ /Старите лозя/, землище гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167 - 1132.00 (хиляда сто тридесет и два) лв.

 

4. Земеделска земя с площ от 818 (осемстотин и осемнадесет) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор № 35167.240.868 (три пет едно шест седем точка, две четири нула, точка, осем шест осем) по КККР на гр.Казанлък, местност „Старите лозя“, с начин на трайно ползване: Друг вид замеделска земя и категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), при граници: Поземлен имот с идентификатор № 35167.240.867, № 35167.240.870, № 35167.240.137, № 35167.240.869, № 35167.240.864, № 35167.240.865 и № 35167.240.866. Поземлен имот с идентификатор № 35167.240.868 по КККР на гр. Казанлък е идентичен с поземлен имот с планоснимачен № 868 по Кадастрален план на ползвателите, местност „Татарска могила“ /Старите лозя/, землище гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167 - 1157.00 (хиляда сто петдесет и седем) лв.

 

5. Земеделска земя с площ от 460 (четиристотин и шестдесет) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор № 35167.150.856 (три пет едно шест седем точка едно пет нула точка осем пет шест) по КККР на гр. Казанлък, местност „Старите лозя“, с начин на трайно ползване: Лозе и категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), при граници: Поземлен имот с идентификатор № 35167.150.141, № 35167.150.857, № 35167.150.860, № 35167.150.859 и № 35167.150.855. Поземлен имот с идентификатор № 35167.150.856 по КККР на гр. Казанлък е идентичен с поземлен имот с планоснимачен № 856 по Кадастрален план на ползвателите, местност „Зюмбюл дере“ /Старите лозя/, землище гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167 - 52.00 (петдесет и два) лв.

 

6. Земеделска земя с площ от 1000 (хиляда) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор № 35167.307.19 (три пет едно шест седем точка три нула седем точка едно девет) по КККР на гр. Казанлък, местност „Мутафчийска чешма“, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих и категория на земята при неполивни условия: 3 (трета), при граници: Поземлен имот с идентификатор № 35167.307.18, № 35167.307.82, № 35167.307.20 и № 35167.47.226. Поземлен имот с идентификатор № 35167.307.19 по КККР на гр. Казанлък е идентичен с поземлен имот с планоснимачен № 19 по Кадастрален план на ползвателите, местност „Мутафчийска чешма“, землище гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167 – 1605.00 (хиляда шестстотин и пет) лв.

 

7. Земеделска земя с площ от 746 (седемстотин четиридесет и шест) кв.м, представляваща Поземлен имот № 302.7 (три нула две точка седем) по Плана на новообразуваните имоти на местност “Карадере“, землище на с. Черганово, ЕКАТТЕ 80532, Община Казанлък, одобрен със Заповед № ДС-ЗД-260/08.10.2018 г. на областен управител на област Стара Загора, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих и категория на земята при неполивни условия: 7 (седма), при граници: Имот № 302.16, № 302.6, № 302.11 и землищна граница – 406.00 (четиристотин и шест) лв.

8. Земеделска земя с площ от 958 (деветстотин петдесет и осем) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор № 53179.153.279 (пет три едно седем девет точка едно пет три точка две седем девет) по КККР на с. Овощник, местност „Бял камък“/Каракос/, с начин на трайно ползване: Друг вид замеделска земя и категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), при граници: Поземлен имот с идентификатор № 53179.163.232, № 53179.153.227 и № 53179.153.278. Поземлен имот с идентификатор № 53179.153.279 по КККР на с. Овощник е идентичен с поземлен имот с планоснимачен № 3279 по Кадастрален план на ползвателите, местност „Бял камък“ /Каракос/, землище с. Овощник, ЕКАТТЕ 53179 – 969.00 (деветстотин шестдесет и девет) лв.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и заявителите.

 

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/06/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220