РЕШЕНИЕ
№ 177
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.05.2020 г., Протокол № 9


Относно: ОС_453/18.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова с проект за решение относно приемане на дарение от Костадин Бичев в полза на община Казанлък на земя с площ от 85 кв.м., част от ПИ 35167.506.3181, находяща се в гр. Казанлък. С писмо вх. № ОС-459/20.05.2020 г., вносителят прилага допълнителна справка за семейното положение на Костадин Бичев, собственик на посоченият имот - по становище на юриста на ОбС.

Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници, че в общинска администрация Казанлък е постъпило Заявление с вх. № 194-К-4005-13#2/13.03.2020 г. от Костадин Бичев, с адрес за кореспонденция: община Павел Баня, с. Габарево, ул. „Шипка“ № 1, с искане за доброволно прилагане на ПУП-ПР за поземлен имот с идентификатор 35167.506.9701, кв. 418 по плана на гр. Казанлък по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, имотът представлява Поземлен имот с идентификатор 35167.506.3181, с площ 548 (петстотин четиридесет и осем) кв.м., част от Поземлен имот с идентификатор 35167.506.3181, с проектна площ 85 кв.м. (представляваща поземлен имот с проектен идентификатор 35167.506.9701), попада в улична регулация – тупик между осови точки 3105 -3104 по ПР, одобрен със Заповед № 965 от 21.07.1992 г. на кмета на община Казанлък. Във връзка с дарението е изготвен проект за изменение на КККР, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015г. на ИД на АГКК за поземлен имот с идентификатор 35167.506.3181, като даряваната част от имота, представлява поземлен имот с проектен идентификатор 35167.506.9701 с площ 85 (осемдесет и пет) кв.м.

Съгласно §22, т.1, б. “б“ от Заключителните разпоредби (ЗР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), ПУП се счита за приложен по отношение на регулацията с изплащането на обезщетенията по отчуждителните производства. Ако общината придобие в собственост, имотите предвидени за изграждане на обекти – публична общинска собственост по реда на чл. 21, ал. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), те не се отчуждават принудително.

С подаденото заявление собственикът на поземлен имот с идентификатор 35167.506.3181 изразява своето желание за прилагане на ПУП-ПР, като дари на община Казанлък, реална част от имота си, попадаща в предвидената за изграждане улица - тупик.

Съгласно чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл. 8 и чл. 34, ал. 3 от ЗОС и по реда на чл. 11 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОБС-Казанлък, даренията на имотите се приемат от кмета на общината.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, чл. 21, ал. 4 и чл. 34, ал. 3 от ЗОС, чл. 11 от Наредба № 15 на ОбС Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с §22, т.1, б. “б“ от ЗР на ЗУТ,

 

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие кмета на община Казанлък, от името и в полза на община Казанлък, да приеме дарение от Костадин Бичев, както следва:

 

1.1. При доброволно прилагане на ПУП-ПР за УПИ ХIII-3181, кв.418 по плана на гр. Казанлък, одобрен със Заповед № 965 от 21.07.1992 г., дарява на община Казанлък, собствеността върху земя с проектна площ от 85 кв.м. (осемдесет и пет), представляваща реална част от поземлен имот с идентификатор 35167.506.3181. Даряваната реална част от него е с проектен идентификатор 35167.506.9701. Данъчната оценка на дарената част от имота е в размер на 1343,00 лв. (хиляда триста четиридесет и три лева), съгласно Удостоверение за ДО №7404051672/12.03.2020 г. на Дирекция „Местни приходи“ при община Казанлък.

 

2. Упълномощава кмета на община Казанлък да сключи договор за дарение, като всички такси по издаване и вписване на договора са за сметка на община Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Костадин Бичев с адрес за кореспонденция: община Павел Баня, с. Габарево.

 

Участвали в поименно гласуване 25 общински съветници, от които „За” 24.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/06/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220