РЕШЕНИЕ
№ 178
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.05.2020 г., Протокол № 9
Относно: ОС_449/15.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на ежегоден доклад за изпълнението на Общия устройствен план на община Казанлък и предложения за изменение на Общия устройствен план на община Казанлък. С писмо вх. № ОС-464/21.05.2020 г., вносителят прилага Заповед № 1210/05.08.2019 г. на Кмета на общината, с която е разрешено обединяване на два УПИ III-5006 и IV-5005 в кв. 40 по плана на гр. Казанлък, както и уточнения за ПИ с идентификатор 35167.502.5004.

Мотиви: По време на обсъждането на доклада, общинският съветник Емил Недялков предложи разглеждането да се отложи за следващо заседание, като се мотивира, че Общият устройствен план на община Казанлък е приет през месец декември 2017г. с идеята да не се променя в един средносрочен период от време. Посочи, че поради извънредната епидемична обстановка в страната, съветниците не са успели да се срещнат лице в лице със заявителите на инвестиционните намерения. Допълни, че всяка промяна в Общия устройствен план трябва да бъде разгледана прецизно и да съответства на общата визия на града. Поради тези причини направи предложение за отлагане на материала за следващо заседание.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

  

Р Е Ш И:

 

Отлага разглеждането на доклада за следващо заседание на Общинският съвет.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/06/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220