РЕШЕНИЕ
№ 179
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.05.2020 г., Протокол № 9


Относно: ОС_446/13.05.2020 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на ВК за проверка дейността и изпълнението на бизнес-плановете на общинските търговски дружества, с проект за решение относно приемане на Отчет за дейността на комисията.

Мотиви: Вносителят докладва пред общинските съветници: „Временната комисия /ВК/ за проверка на дейността и Бизнес - плановете на общинските търговски дружества в община Казанлък, беше създадена с Решение № 103/27.02.2020 г. на ОбС Казанлък. В изпълнение на решението, като консултанти към комисията бяха включени заместник- кметовете г-н Драгомир Петков и Ахмед Мехмед.

Комисията се запозна и разгледа Отчетите за 2019 г. и Бизнес-плановете за 2020 г. на 5 броя търговски дружества: „ДКЦ-Поликлиника“ ЕООД гр. Казанлък, „МБАЛ Д-р Христо Стамболски“ ЕООД гр. Казанлък, „Казанлъшка Искра“ ЕООД гр. Казанлък, „Балканинвест“ ЕООД гр. Казанлък и „Индустриална зона Казанлък“ ЕООД гр. Казанлък.

Предвид настъпилото извънредно положение, голяма част от писмената информация беше разменена по електронен път. От управителите бяха изискани допълнителни, подробни данни, касаещи ГФО. Тази организация позволи да се проведат 2 присъствени заседания, без личното участието на управителите. Привлечените, като консултанти заместник- кметове взеха активно участие, при формиране на становището на ВК.

В резултат на извършената работа, Временната комисия изготви отчет за дейността си, с който предлагаме на ОбС Казанлък, конкретни решения и мерки за дейността на отделните общински, търговски дружества.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т.1 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 59, ал. 4 и ал. 5 от ПОДОбС Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

Приема Отчет за дейността на Временна комисия за проверка на дейността и изпълнението на Бизнес-плановете на общинските търговски дружества в община Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Управителите на общинските търговски дружества.
 

Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „За” 27.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 03/06/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220