РЕШЕНИЕ
№ 180
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.05.2020 г., Протокол № 9

Относно: ОС_359/17.03.2020 г. - Доклад от д-р Петър Лучев - управител на "ДКЦ Поликлиника Казанлък" ЕООД с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет за 2019 г. и освобождаване от отговорност управителя на дружеството. С писмо вх. № ОС-461/20.05.2020 г., вносителят допълва нова т. 3 в проекта за решение - "Приемане на мерки за подобряване на финансовото състояние на "ДКЦ - Поликлиника".

Мотиви: Вносителят докладва пред общинските съветници, че след приключване на финансовата година, Годишните финансови отчети на търговските дружества се разглеждат и приемат от общите им събрания, в случая Общински съвет-Казанлък.

Д-р Петър Лучев, управител на „Диагностично-консултативен център Поликлиника – Казанлък“ ЕООД, гр. Казанлък, с писмо вх.№ 68-23-2/18.02.2020 г. предоставил в Община Казанлък за разглеждане и приемане Годишния финансов отчет за 2019 г. на дружеството, на основание чл.137, ал.1, т.3 и т.5 от Търговския закон и чл. 21, ал.1, т.3 и т.7 от Наредба № 19 на Общински съвет-Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества.

Диагностично-консултативен център „Поликлиника  Казанлък“ ЕООД е търговско дружество със 100% общинско участие и се представлява от Д-р Петър Иванов Лучев.

Капиталът на дружеството е 228 000 лв., разпределен на 22 800 дяла по 10 лв. всеки. С Удостоверение № 20080818105101/18.08.2008 г., Агенция по вписванията регистрира в Търговския регистър ново обстоятелство – промяна в името на дружеството на „Диагностично-консултативен център Поликлиника – Казанлък“ ЕООД.

В дружеството работят 24 лекари и 22 специалисти по здравни грижи. То разполага със специализирани кабинети по 16 медицински специалности, Медико-диагностична клинична лаборатория, Медико-диагностична лаборатория по образна диагностика, Сектор по физикална и рехабилитационна медицина, манипулационна и дежурен кабинет за оказване на неотложна медицинска помощ.

Структурата на дружеството е подробно изписана в Доклада на д-р Лучев за дейността на „ДКЦ-Поликлиника-Казанлък“ ЕООД.

Дружеството осигурява на своите пациенти безотказна и отговаряща на медицинските стандарти своевременна, достъпна и качествена специализирана извън - болнична медицинска помощ, насочена към предпазване, възстановяване и укрепване здравето на населението на територията на общината.

От месец февруари 2011 г. към дружеството е разкрит Дежурен кабинет за оказване на неотложна медицинска помощ на здравноосигурени лица от 20 часа до 8 часа през работните дни и денонощно през почивните и празнични дни.

           

Преминалите преглед пациенти  по направления са, както следва:

                                                                        2015г.                  2016г.       2017г.       2018г.       2019г.

                                                                          бр.             бр.             бр.              бр.            бр.

Специализирани кабинети                          30 856       18 622       32 216       31 923      30 850

Сектор ФТР                                                     516           1 225         2 744         2 777        2 371

Звено рентген и кл. лаборатория                 18 425       20 447    15 853       18 336      15 494

ВСИЧКО ПРЕМИНАЛИ ПРЕГЛЕД        49 797       40 294    50 813       53 036      48 717

           

Основните източници за финансиране на здравното заведение са приходите от Националната здравноосигурителна каса, от доброволни здравноосигурителни фондове, от свободен прием, потребителски такси и собствени приходи от наеми.

Източници на финансиране на „Диагностично-консултативен център Поликлиника – Казанлък“ ЕООД през 2018 г.:

Приходи от НЗОК – 2019 г. – 830 897,48 лв., 2018 г. – 821 262,73 лв., 2017 г. - 809 937,91 лв., 2016г. -  759 336,96 лв.;

Приходи от свободен прием и от потребителски такси – 2019г. – 137 377,20 лв., 2018 г. – 117 182,50 лв., 2017г. - 102 349,30лв.,  2016г. - 102 455,10 лв.;

Приходи от дежурен кабинет за неотложна помощ – 2019г. – 61 768,62 лв., 2018 г. – 62 750,71 лв., 2017г. - 62 467,57лв., 2016г. - 64 420,29 лв.;

Приходи от други здравно осигурителни фондове – 2019 г. – 2 537,  лв., 2018 г. – 2 818,50 лв., 2017г. - 19 735,00 лв., 2016 г. - 8 420,50 лв.;

Приходи от наеми – 2019 г. – 100 479,85 лв., 2018 г. – 101 557,24 лв., 2017 г. - 100 951,28лв., 2016г. -  99 934,83 лв.;

Приходи от финансирания – 2019 г. – 2 883,60 лв., 2018 г. – 2 883,60 лв., 2017 г. - 2 883,60лв., 2016 г. - 6 003,52 лв.,

Други приходи – 2019 г. – 7 800,15 лв., 2018 г. – 3 595,26 лв., 2017 г. - 1 985,28лв., 2016 г. - 6 661,47 лв.;

ОБЩО ПРИХОДИ: 2019г. 1 140 860,30 лв., 2018г. – 1 112 161,56 лв., 2017г. - 1 101 106,07лв., 2016г. - 1 047 232,67 лв., а през 2015г. - 1 021 167,17 лв.

Приходите от оперативната дейност на дружеството за отчетния период са в размер на близо 1 141 хил. лв., при 1 112 хил. лв. за 2018г.,  1 101 хил. лв. за 2017г.,  1 047 хил. лв. за 2016г. и 1 021 хил. лв. за 2015г.

 

Приходите от оперативната дейност по години са както следва:

                                   приходи от        приходи от                   финансирания           ОБЩО              

                                   мед. дейност      наеми и др.   

2011г.                                770                     107                          6                          883                 

2012г.                                868                     109                          7                          984                 

2013г.                                859                      99                           8                          966

2014г.                                857                      104                         8                          969

2015г.                                910                      104                         8                         1022

2016г.                                 935                     106                        6                          1 047

2017г.                                 995                     103                        3                          1 101

2018г.                               1004                     105                         3                          1 112

2019г.                               1033                     105                         3                          1 141

 

Общо разходи на дружеството по години:

        Разходи по                                    2015 г.       2016 г.                    2017 г.           2018 г.     2019 г.

икономически елементи                     хил. лв.        хил. лв.       хил. лв.          хил. лв.    хил. лв.

Разходи за материали                              76               79               87                 71               74

Разходи за външни услуги                    141             137              145               152            166

Разходи за амортизации                          39               26               21                 19               24

Разходи за възнаграждения                               641            636              705               722             761

Разходи за осигуровки                           113            112              127               133             142

Други разходи                                          34               34                35                 39                33

ОБЩО РАЗХОДИ:                              1 044          1 024           1 120            1 137         1201

 

Към 31.12.2013 г. „Диагностично-консултативен център Поликлиника – Казанлък“ ЕООД е приключило с неразпределена печалба в размер на 12 470,85 лв. През 2014 г. – със счетоводна загуба в размер на 23 278,40 лв. През 2015 г. е отчетена загуба в размер на  21 305,69 лв. През 2016г. дружеството приключва отчетната 2016 г. със счетоводна печалба в размер на 22 226,65 лв., а след преобразуване, данъчният финансов резултат е нула. Финансовият резултат към 31.12.2017 г. е счетоводна загуба в размер на 19 691,79 лв. и балансова загуба 17 462,09 лв. Преобразуваният финансов резултат за данъчни цели в края на 2017 г. е загуба в размер на 2 419,66лв., поради което не се формира корпоративен данък.

Финансовият резултат към 31.12.2018 г. е счетоводна загуба в размер на 25 489,76 лв. и балансова загуба  22 882,84 лв. Преобразуваният финансов резултат за данъчни цели в края на 2018 г. е загуба в размер на 28 355,32 лв., поради което не се формира корпоративен данък.

Финансовият резултат към 31.12.2019 г. е счетоводна загуба в размер на 60 210,65 лв. и балансова загуба 54 004,72 лв. Преобразуваният финансов резултат за данъчни цели в края на 2019 г. е данъчна загуба в размер на 72 576,02 лв., поради което не се формира корпоративен данък.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 137, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Търговския закон и чл. 21, ал. 1, т. 3 и т. 7 от Наредба № 19 на Общински съвет-Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества,

  

 

Р Е Ш И:

 

  1. Приема Годишния финансов отчет за 2019 г. на „Диагностично-консултативен център Поликлиника – Казанлък“ ЕООД, ЕИК: 123527016, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. “Стара планина“ № 12.

 

  1. Освобождава от отговорност за 2019 г. управителя на „Диагностично-консултативен център Поликлиника – Казанлък“ ЕООД  - Д-р Петър Иванов Лучев.

 

  1. Приемане на мерки за подобряване на финансовото състояние на дружеството.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Д-р Петър Иванов Лучев - Управител на „ДКЦ  Поликлиника – Казанлък“ ЕООД.

 

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 03/06/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220