РЕШЕНИЕ
№ 181
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.05.2020 г., Протокол № 9


Относно: ОС_437/08.05.2020 г. - Доклад от д-р Кети Маналова-Владкова - Управител на МБАЛ "Д-р Хр. Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет за 2019 г. и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.

Мотиви: Вносителят докладва пред общинските съветници, че след приключване на финансовата година, годишните финансови отчети на търговските дружества се разглеждат и приемат от общите им събрания, в случая Общински съвет-Казанлък.

Д-р Кети Петрова Маналова-Владкова, управител на МБАЛ "Д-р Хр. Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък предоставя за разглеждане и приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година на основание чл. 137, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Търговския закон и чл. 31, ал.1, т.3 и т.7 от Наредба № 19 на Общинския съвет съвет-Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества.

С Удостоверение № 20090814103622/14.08.2009 година  Агенция по вписванията регистрира в  търговския регистър Еднолично дружество с ограничена отговорност „МБАЛ Д-р Хр. Стамболски” ЕООД.

Към 31.12.2019 година  капиталът на дружеството е 6 762 979 лева /шест милиона, седемстотин шестдесет и две хиляди деветстотин седемдесет и девет лева/ разпределен в 1 /един/ дял по 6 762 979 лева. Промените са вписани в Агенция по вписванията.

Едноличен собственик на „МБАЛ Д-р Хр. Стамболски” ЕООД е Община град Казанлък. Дружеството няма клонове в страната и чужбина.

Съгласно Анекс № Д 06-88#2/30.12.2019 година към Договор № Д 06-88 от 12.05.2016 година  дружеството се представлява и управлява от Д-р Кети Петрова Маналова-Владкова.

Предметът на дейност на „МБАЛ Д-р Хр. Стамболски” ЕООД , определен със съдебното решение  е оказване на медицински услуги и е в съответствие с „Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ – 101/15.08.2016 година” издадено от МЗ.

Дружеството извършва клинични проучвания съгласно действащата нормативна уредба.

През отчетния период дружеството е реализирало своите приходи от основния си предмет на дейност.

Седалището и адресът на управление са в гр. Казанлък, ул.”Старозагорска ” № 16 тел. 0431- 6-53-00, факс 0431- 5-56-65,e-mail:  mbalkazanlak@mail.bg.

Дружеството е образувано за неопределен срок.

„МБАЛ Д-Р ХР. СТАМБОЛСКИ” ЕООД /Дружеството/  попада под разпоредбата на § 1д от ДР на ЗППЦК и разглежда доброто корпоративно управление като част от съвременната делова практика, съвкупност от балансирани взаимоотношения между Управителя на Дружеството, неговия Собственик  и всички заинтересовани страни – служители, търговски партньори,  потенциални и бъдещи инвеститори и обществото като цяло.

«МБАЛ Д-р Хр. Стамболски» ЕООД обслужва население над 100 хил. жители от 5 общини Казанлък, Мъглиж, Павел Баня, Гурково и Николаево. Част от  пациентите на болницата са от малцинствени групи , социално слаби или здравно неосигурени и се приемат предимно по спешност. Наличието на казанлъшката болница гарантира относителната стабилност и на община Казанлък,  защото  позволява на всеки, който има здравни проблеми, независимо от социалния и финансовия си статут, да получи високо квалифицирана помощ.

Разположена на стратегическо място „МБАЛ Д-р Хр. Стамболски” ЕООД  заема   обща разгърната площ 11 364  м2.

Среден брой легла за 2019 година – 233 броя.

Брой на преминали болни за 2019 година – 10 587  бр.

Използваемост на леглата  за 2019 година – 53 %.

Болницата предоставя на пациентите си диагностика и лечение, чрез широк спектър медицински услуги: вътрешни болести, ендокринология, кардиология, гастроентерология, детски болести, акушерство и гинекология, родилна помощ, хирургия, ортопедия и травматология, неврология, анестезиология и интензивно лечение, УНГ, хемодиализа, , физикална терапия и рехабилитация, лабораторна, ехографска и рентгенова диагностика, диагностика и консултации, поискани от лекар на друго лечебно заведение.

Отчетната 2019 година премина в условията на недофинансирането на системата и неравномерно разпределение на финансовия поток, водещо до неудовлетворение у пациенти и медицинските специалисти, както и до чувство за несправедливо заплащане у вторите.

Макро рамката се запази при следните параметри:

1. Болниците продължиха да работят в рамките на лимитирани приходи , които продължават да не отразяват реалните нужди на обществото за получаване на спешна и неотложна медицинска помощ.

2. Цените частично бяха увеличени, като увеличението  на цените на клиничните пътеки от 1-во и 2-ро ниво на компетентност са останали сериозно недофинансирани. В тях за поредна година  не се включи адекватна  цена на лекарския и сестринския труд и разходи за обичайната дейност.

3. Запази се свръхконцентрация на финансирането на болничната помощ. В резултат на това продължиха диспропорциите в разпределението на средствата за болнична помощ по региони и оттам – в качеството на медицинското обслужване в тях.

4. Продължи да се обсъжда електронното здравеопазване, като решаващ фактор за подобряване на ефективността на здравната система, за осигуряване на по-голяма прозрачност в дейността и, за повишаване на качеството и контрола върху оказваните медицински услуги.

5. Бюрокрацията в дейността  доведе до ангажирането на огромен човешки ресурс за администриране/документиране в системата на здравеопазването.

През 2019 година:

  1. Лечебното заведение продължи да работи в система на „бюджетно здравеопазване” – с високи изисквания за задължителен брой лекари, необходим брой изследвания, наличие на задължителна  медицинска апаратура, ангажименти за абонаментно обслужване на наличната апаратура, дейностите по защита на лични данни, контрол и предотвратяване изпирането на пари, управление на риска и т.н.
  2. Продължи да действа допълнителното лимитиране на дейността чрез Национална здравна карта, която определи  броя на  леглата за  лечебното  заведение, на база на която  се извършваше  и съответното заплащане.
  3. Отпадна забраната за въвеждане на нови дейности и нови клинични пътеки, но действащите бюрократични пречки не позволяват тяхното въвеждане. Така на лечебното заведение беше отказано увеличаване на нивото на компетентност на „Отделение по ортопедия и травматология“ от 1-во на 2-ро под формулировка – „ липса на потребностите на населението от съответната медицинска помощ съгласно Националната здравна карта;“.
  4. Цените на някои от клинични пътеки бяха увеличени, но това увеличение не се отрази адекватно на размера на месечните бюджети.
  5. Продължават да  доминират корпоративните интереси на производителите и доставчиците на лекарства и медицински изделия  .
  6. През 2019 година, лечебното заведение работи де факто в условията на отменени по съдебен път основни за дейността медицински стандарти.
  7. Не се промени дисбаланса между приходите и разходите.
  8. Продължи откриването на нови частни лечебни заведения, профилирани в „доходоносните” специалности и клинични пътеки, което води до сериозното отклоняване на средства  в системата.

Отчетната 2019 година дружеството  приключи с 640  хил. лева счетоводна печалба.  Положителния финансов резултат се дължи преди всичко на целенасочена работа на СОББ по защита на общинското здравеопазване, в резултат на която МЗ отпусна допълнителна субсидия за отдалеченост в размер на 614 хил. лева.

През отчетната година община Казанлък дари на лечебното заведение терен, предназначен за продажба и разреши продажбата на собствен терен на болницата. В края на 2019 година МБАЛ продаде собствения терен за 509 хил. лева, като печалбата от сделката възлезе на 493 хил. лева. Приходите от продажбата на терена ще позволят на дружеството да бъде частично компенсирано увеличение на трудовите разходи през 2020 година, в резултат на увеличение на минималната работна заплата за страната.

Финансовият  резултат без  отчитане на ползвани стари отпуски и осигуровки свързани с тях /24 хил. лева/, съгласно действащите  Национални счетоводни стандарти  е 616  хил. лева печалба .

Финансовият резултат от медицинската дейност, финансирана от НЗОК, е 1 283 хил. лева загуба.

Тази голяма загуба е в резултат на неадекватно разпределение и контрол  чрез вече неработещи механизми за оценка на здравните услуги - „клинични пътеки“. През последните години се обособиха т.нар. „печеливши специалности”,  като кардиология, кардиохирургия, онкология. Това доведе до противопоставяне на лекарите от различните специалности, на тези които работят по „печеливши“ и тези, които работят по „губещи“ клинични пътеки.

Масовите клинични пътеки години наред са недофинансирани, в тях не е включена адекватната цена на лекарския и сестринския труд, не са включени структуроопределящи разходи за дейност на параклинични структури и други разходи за обичайната дейност.

Източници на финансиране на „МБАЛ Д-р Хр. Стамболски” ЕООД през отчетната година в сравнение с предходната:

2018 година                                                                                                2019 година

 

Приходи от НЗОК – 6705 хил.лв -  88  %                                                6905 хил.лв – 73 %

Приходи от потребителски такси – 85   хил.лв – 1  %                           82 хил. лв – 1 %

Приходи от клинични проучвания – 43  хил. лв – 0,6%                                   174 хил.лв – 2 %

Приходи от физически лица – 131 хил. лв – 2  %                                              235 хил. лв – 2%

Приходи от МЗ – 386  хил. лв – 5  %                                                       1179 хил. лв - 12%

Други финансирания  – 73  хил.лв – 1  %                                                           171 хил. лв – 2%

Други приходи – 219  хил. лв                                                                   704 хил. лв – 8 %

 „Общо приходи ” – 7 642   хил.лева                                                        9 450 хил.лв

През 2019  г. болничната помощ в лечебното заведение бе финансирана основно не само  от НЗОК, но и от МЗ в размер на 1 179 хил. лева.

 

Министерство на здравеопазването финансира за дейности:

-           Психиатрия – 223 хил.лв;

-           Хемотрансфузиология / частично/- 10 хил.лв;

-           Субсидия за обслужване на ФСМП – 55 хил. лв;

-           Субсидия за отдалеченост – 888 хил.лв;

-           Субсидия за скрининг – 3 хил.лв.

 

Тенденцията на задължения към доставчици е следната:

2013 г. – 2 081 хил.лв

2014 г. – 1 519 хил.лв

2015 г. – 1 337 хил.лв

2016 г. – 1 349 хил.лв

2017 г. – 1 355 хил.лв

2018 г. – 1 307 хил.лв

2019 г. – 1 035 хил.лв

Текущите  задължения са както следва:

ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ:

2019 г.- /хил.лева/

6.

Доставчици

1 035

7.

Задължения към персонала

699

6.

Задължения към осигурителни предпр.

 180

7.

Данък за общините

60

8.

Данък по ЗДОФЛ

71

9.

Задължения към други кредитори

499

 

ОБЩО:

 2544

Структура на разходите  на дружеството за последните четири години е следната:

 

Разходи по икономически        2016 г.           2017 г.                    2018 г.            2019 г.

елементи                                    хил.лв             хил.лв                   хил.лв             хил.лв

 

Разходи за материали          1351               1290                           1324                1353   

Разходи за външни услуги    590                529                             556                  550

Разходи за амортизации      396                 379                             355                  345

Разходи за възнаграждения            3880               4301                           4440                5126

Разходи за осигуровки        694                 772                             817                  949

Други разходи                      268                  257                             277                  434

Общо:                                    7179               7528                           7769                8757

 

Обща тенденция на приходите и разходите по години е следната:

 

                                                           2016 г.                           2017 г.          2018 г.           2019 г.

 

 

ОБЩО ПРИХОДИ – ХИЛ.ЛВ      7015                7 268               7 642               9 450

ОБЩО РАЗХОДИ – ХИЛ.ЛВ       7240                7 574               7 820               8 814

ОБЩО ПРЕМИНАЛИ

БОЛНИ                                              10 049             10 518             10 365             10 587

 

В годишния доклад за дейността на дружеството за 2019 година подробно е описана структурата на приходите и разходите по елементи, анализ на медицинската дейност, промени в структурата на баланса и ОПР, определени са  потенциалните възможности и опасности /SWOT анализ/, посочени са направления и задачи, по които ще се работи през следващата календарна година.

В приложения Доклад на независимия одитор – Тянка Иванова Захариева, регистриран одитор № 0051, е изразила мнение, че Годишния финансов отчет за 2019 година на „МБАЛ  Д-р Хр. Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък предоставя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на дружеството към 31.12.2019 година, неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с НСС, прилагани в България.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 137, ал.1, т.3 и т.5 от Търговския закон и чл. 31, ал. 1, т. 3 и т. 7 от Наредба № 19 на Общинския съвет съвет-Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, 

  

Р Е Ш И:

 

1. Приема Годишен финансов отчет за 2019 година на  „МБАЛ  Д-р Хр. Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък с ЕИК: 123540775, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. Старозагорска № 16.

 

2. Освобождава от отговорност за 2019 година управителя на „МБАЛ  Д-р Хр. Стамболски" ЕООД – Д-р Кети Петрова Маналова-Владкова.

 

3. Дава съгласие на „МБАЛ  Д-р Хр. Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък печалбата за 2019 година в размер на 639 754,98 лева да се покрие загуба от минали години, която към 31.12.2019 година възлиза на 2 255 098 лева.

 

4. Упълномощава Д-р Кети Маналова-Владкова – Управител на „МБАЛ  Д-р Хр. Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък да предприеме необходимите действия по изпълнение на т. 3 от настоящото решение.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Д-р Кети Маналова-Владкова - управител на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” ЕООД.

 

Участвали в поименно гласуване 25 общински съветници, от които „За” 25.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 03/06/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220