РЕШЕНИЕ
№ 182
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.05.2020 г., Протокол № 9

Относно: ОС_441/11.05.2020 г. - Доклад от Светослав Колев - управител на "Индустриална зона - Казанлък" ЕООД с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет за 2019 г. на "Индустриална зона - Казанлък" ЕООД, гр. Казанлък и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.

Мотиви: След приключване на финансовата година, Годишните финансови отчети на търговските дружества се разглеждат и приемат от общите им събрания, в случая Общински съвет-Казанлък.

Внасям за разглеждане и приемане Годишния финансов отчет за 2019 г. на дружеството, на основание чл. 137, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Търговския закон и чл. 21, ал. 1, т. 3 и т. 7 от Наредба № 19 на Общински съвет - Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества.

„Индустриална зона-Казанлък“ ЕООД е търговско дружество със 100% общинско участие. През 2019 г. дружеството е вписано в Търговския регистър с Удостоверение от 28.11.2019 г. и започва дейност.

Предмета на дейност на дружеството е изграждане, управление и развитие на индустриални зони, отдаване под наем и продажба на дълготрайни активи, консултантска, комисионна, рекламна, маркетингова дейност, представителство и посредничество, както и всякаква друга производствена и търговска дейност, за която няма изрична законова забрана.

Дружеството е със седалище и адрес на управление: Област Стара Загора, Община Казанлък, гр. Казанлък п.к. 6100, булевард „Розова долина“ № 6.

Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

Към 31.12.2019 г. капиталът на дружеството е в размер на 112 000 (сто и дванадесет хиляди) лева.

Пълна информация за финансовото състояние на дружеството се съдържа в баланса, а за ефективността – в отчета за приходите и разходите. За 2019 г. в обобщен вариант разходите са:

- Разходи за външни услуги - 422,00 лв.

- Разходи за заплати /м. Декември/ - 700,00 лв.

- Разходи за осигуровки /м. Декември/  - 186,67 лв.

- Финансови разходи /банкови такси/ - 42,70 лв.

Към 31.12.2019 г. поради спецификата на дейността си ”Индустриална Зона - Казанлък” ЕООД може, да реализира приход само от продажба на терени на инвеститори и няма отчетени такива.

„Индустриална зона Казанлък“ ЕООД извършва разходи свързани с възнаграждението и осигуровките на управителя, съгласно Наредба № 19 на Общински съвет Казанлък,  държавни такси , както и текущи разходи за консумативи, материали.

Дружеството приключва 2019 г. на загуба в размер на 1 351, 37 лв. и няма задължения към Доставчици и вземания от Клиенти.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.137, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Търговския закон и чл. 21, ал. 1, т. 3 и т. 7 от Наредба № 19 на Общински съвет-Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества,

  

Р Е Ш И:

 

1. Приема Годишния финансов отчет за 2019 г. на "ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА - КАЗАНЛЪК" ЕООД.

 

2. Освобождава от отговорност за 2019 г. управителя на "ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА - КАЗАНЛЪК" ЕООД – Светослав Колев.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Светослав Бончев Колев - Управител на "ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА - КАЗАНЛЪК" ЕООД.

 

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 03/06/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220